040-0046/01 – Risk Management (MR)

Gurantor departmentDepartment of Occupational and Process SafetyCredits4
Subject guarantorprof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.Subject version guarantorprof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2012/2013Year of cancellation2021/2022
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SVE0044 Ing. Hana Buba
DAN40 prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
DLA010 Ing. Jakub Dlabka
BAU020 Ing. Barbora Martiníková, Ph.D.
SKR092 Ing. Jan Skřínský, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Understanding the principles of risk management in terms of ISO 1800, and OHSAS 31000, mastery of basic managerial skills in the context of risk management.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Definice pojmů v managementu rizik a jejich výklad. ISO Guide 73:2009. Nebezpečí a riziko, jejich význam a vývoj přístupů k nim. Smysl a cíle managementu rizik. Systematický přístup k managementu rizik – jednotlivé kroky managementu rizik, jejich vzájemné vztahy a vazby. ISO 31 000 jako všeobecná norma managementu rizik. Identifikace nebezpečí: typy nebezpečí, jejich projevy a způsoby jejich nalezení. Přenos hmoty, energie a informací jako základ mechanismu působení nebezpečí. Typy nebezpečí – fyzikální, chemická, biologická, nebezpečí vyplývající ze vztahů v soustavách člověk – stroj a z přenosu informací. Vyhledávání scénářů a analýzy rizik. Pravidla a nástroje pro tvorbu scénářů. Vyjadřování rizik a jejich kvantifikace. Vyjadřování závažnosti a neurčitosti rizik. Deterministický a probabilistický přístup, kvalitativní, semikvantitativní a kvantitativní metody analýzy rizik. ISO 31 010. Hodnocení rizik jako manažerský rozhodovací proces. Akceptovatelnost rizik. Přechod mezi analýzou a hodnocením rizik, způsoby stanovení cílů managementu rizik. Soulad s legislativou, dobrovolné nástroje. Kultura bezpečnosti podniku. Politika bezpečnosti v podniku. Ošetření rizik jako realizace cílů managementu. Organizační a technické bariéry rizik, jejich účinnost. Lidský faktor. Zpětná vazba při kontrole efektivity bariér, kompromisy mezi riziky. Zbytková rizika a jejich ošetřování. Pojištění, havarijní a krizové plány, princip „bussines continuity management“. Management rizik jako rámec BOZP, ergonomie a hygieny práce, prevence závažných havárií, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

Compulsory literature:

ISO Guide 73:2009 Risk management – Vocabulary ISO 31000:2009 Risk management – Principles and guidelines IEC/ISO 31010:2009 Risk management – Risk assessment techniques TNI 01 0350 Management rizik – Slovník ČSN ISO 31000 Management rizik – Principy a směrnice IEC/ISO 31010 Management rizik – Techniky posuzování rizik

Recommended literature:

no additional requirements

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

no additional requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1st The terms used in risk management and their interpretation. ISO Guide 73:2009 . 2nd Risk and risk their importance and development approaches to them. Goals and objectives of risk management. 3rd A systematic approach to risk management - the individual steps of risk management , their relationships and ties . ISO 31000 as the general standard of risk management. 4th Identification of risk: hazard types , their symptoms and ways to find them . 5th The transfer of matter, energy and information as the basis of the mechanism of action of danger. 6th Types of hazards - physical , chemical , biological hazards arising from relations systems in man - machine and transfer of information. 5th Search scenarios and risk analysis. Rules and tools for creating scenarios. 6th Expressing risks and their quantification. Expressing the seriousness of risks and uncertainties . Deterministic and probabilistic approach, qualitative , semi-quantitative and quantitative methods of risk analysis. ISO 31 010 7th Risk assessment as a managerial decision-making process . Acceptability of risk . 8th The transition between analysis and risk assessment , methods of assessing risk management objectives . Compliance with legislation and voluntary instruments . safety culture enterprise. 9th Security policy in the business. Treatment of risk as a realization of the objectives of management. Organizational and technical barriers to risk their efficiency. The human factor. 10th Feedback on monitoring the effectiveness of barriers, trade-offs between risks . Residual risks and their treatment. 11th Insurance, emergency and contingency plans , the principle of " bussines continuity management" . Risk Management as a framework for occupational health and safety , ergonomics and work hygiene , prevention of major accidents , fire protection and environmental protection.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2012/2013 Winter semester, validity until: 2021/2022 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30  10
        Examination Examination 70  21 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner
FBI_ECTS 2018/2019 Full-time Czech Optional 010 - Faculty of Safety Engineering - Dean's Office stu. block
FBI_ECTS 2017/2018 Full-time Czech Optional 010 - Faculty of Safety Engineering - Dean's Office stu. block
FBI_ECTS 2017/2018 Full-time English Optional 010 - Faculty of Safety Engineering - Dean's Office stu. block
FBI_ECTS 2016/2017 Full-time Czech Optional 010 - Faculty of Safety Engineering - Dean's Office stu. block
FBI_ECTS 2015/2016 Full-time Czech Optional 010 - Faculty of Safety Engineering - Dean's Office stu. block
FBI_ECTS 2014/2015 Full-time Czech Optional 010 - Faculty of Safety Engineering - Dean's Office stu. block
FBI_ECTS 2013/2014 Full-time Czech Optional 010 - Faculty of Safety Engineering - Dean's Office stu. block
FBI_ECTS 2012/2013 Full-time Czech Optional 010 - Faculty of Safety Engineering - Dean's Office stu. block

Assessment of instruction2019/2020 Winter
2018/2019 Winter
2017/2018 Winter
2016/2017 Winter
2015/2016 Winter
2013/2014 Winter