040-0075/01 – Prevence havárií a nehod (PHaN)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR44 doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
BER72 prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
SKR092 Ing. Jan Skřínský, Ph.D.
PER126 Ing. Michaela Skřížovská, Ph.D.
VLC0024 Ing. Kateřina Vlčková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definovat druhy havárií (mimořádných událostí). Objasnit průmyslové havárie a jejich jevy. Analyzovat závažné průmyslové havárie. Diskutovat legislativní zabezpečení systému prevence a připravenosti na závažné havárie (v ČR a EU). Interpretovat bezpečnostní požadavky a jejich využití pro zajištění bezpečnosti provozu vybraných technologií.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Druhy havárií (mimořádných událostí). Průmyslové havárie a jejich jevy. Přehled a rozbor závažných průmyslových havárií. Legislativní zabezpečení systému prevence a připravenosti na závažné havárie (SEVESO direktivy, zákon č. 59/2006 Sb.,o prevenci závažných havárií). Rozbor základních bezpečnostních požadavků a jejich využití pro zajištění bezpečnosti provozu vybraných technologií.

Povinná literatura:

Bartlová, I,, Pešák, M.: Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií II. SPBI Ostrava 2003, 138s. ISBN 80-86634-30-2 Bartlová, I.: Prevence a připravenost na závažné havárie. SPBI Ostrava 2008, 57s. ISBN 970-80-7385-049-4

Doporučená literatura:

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Nařízení vlády č. 254/2006 Sb., o kontrole nebezpečných látek. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárií a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií. Vyhláška Ministerstva vnitra č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 250/2006 Sb., kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektů nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY Mimořádné události - havárie - vysvětlení základních pojmů, dělení mimořádných událostí (přírodní, antropogenní, kombinované)a jejich výskyt. Závažné havárie a jejich jevy. 2. PŘÍČINY PRŮMYSLOVÝCH HAVÁRIÍ Rozbor příčin havárií s přítomností nebezpečných látek (poruchy zařízení, odchylky od normálních provozních podmínek, chyby člověka a organizační chyby). Přehled a výklad proběhnuvších havárií ve světě i v ČR - požáry, výbuchy, úniky a uvolnění toxických látek, možné kombinace. 3. MOŽNOSTI IDENTIFIKOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK Skupiny nebezpečnosti látek a jejich definování, informace o nebezpečných vlastnostech, bezpečnostních opatřeních a jejich označování - např. CAS číslo, číslo ES, databáze nebezpečných látek, informace na internetu. Klasifikace a číselné značení nebezpečných látek při přepravě (UN-kód, identifikační číslo nebezpečnosti). 4. PREVENCE A PŘIPRAVENOST NA ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE V EVROPSKÉ UNII Zabezpečení systému prevence a připravenosti na závažné havárie v Evropě, vznik a vývoj. Seveso I direktiva, Seveso II direktiva, novelizace směrnice Rady 96/82/ EC tzv. SEVESO II. direktivy. 5. PROSTŘEDKY A ORGÁNY PODPORUJÍCÍ IMPLEMENTACI SEVESO II. Výbor Kompetentních Orgánů - Commitee of Competent Authorities (CCA). Metodické materiály (zpracované MAHB). Informační systém o zařízeních spadajících pod směrnici - Seveso Plant Information Retrieval System (SPIRS), informační systém o závažných haváriích - Major Accident Reporting System (MARS). 6. PREVENCE A PŘIPRAVENOST NA ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE V ČR. Zabezpečení systému prevence a připravenosti na závažné havárie v ČR, vznik a vývoj. Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů a význam jeho prováděcích předpisů. Zákon č. 59/2006 Sb., prevenci závažných havárií – působnost a základní povinnosti. 7. POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ Oznamovací povinnost, protokol o nezařazení, význam a způsob zpracování bezpečnostního programu, význam a způsob zpracování bezpečnostní zprávy. 8. POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ Obsah a způsob zpracování vnitřního havarijního plánu, podklady pro stanovení vnějšího havarijního plánu, stanovení zóny havarijního plánování, plán fyzické ochrany, pojištění rizik. 9. VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY Práva a povinnosti MŽP, MV, ČIŽP a především krajských úřadů, provádění integrované inspekce. 10. ZÁSADY PROTIPOŽÁRNÍ A PROTIVÝBUCHOVÉ PREVENCE TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ. Primární ochrana, sekundární ochrana, terciární ochrana - vysvětlení pojmů a praktické použití 11. ROZBOR A APLIKACE PREVENTIVNÍCH A BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ PRO HOŘLAVÉ KAPALINY Definice a třídění hořlavých kapalin. Odstupové vzdálenosti technologických zařízení. Záchytné a havarijní jímky. Skladování v nádržích - konstrukční úpravy a zařízení. Specifické požadavky pro výrobu destilátů, při používání hořlavých rozpouštědel v lakovnách. 12. ROZBOR A APLIKACE PREVENTIVNÍCH A BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ PRO ZKAPALNĚNÉ PLYNY Vlastnosti zkapalněných uhlovodíkových plynů. Umístění zásobníků a výrobních objektů. Preventivní opatření při skladování a výrobě. 13. APLIKACE POŽADAVKŮ PREVENCE, NA ZÁKLADĚ PROVEDENÉ ANALÝZY RIZIKA, PRO VYBRANÝ TECHNOLOGICKÝ PROCES Výroba vysokotlakého PE (komprese, polymerace). 14. Exkurze do podniku

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2020/2021 zimní
2019/2020 letní
2019/2020 zimní
2018/2019 letní
2018/2019 zimní
2017/2018 letní
2017/2018 zimní
2016/2017 letní
2016/2017 zimní
2015/2016 letní
2014/2015 letní
2014/2015 zimní
2012/2013 letní