040-0078/01 – Industrial hygiene (PH)

Gurantor departmentDepartment of Occupational and Process SafetyCredits5
Subject guarantorIng. Lenka Kissiková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Lenka Kissiková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2013/2014Year of cancellation2021/2022
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BOG0009 Mgr. Veronika Brancová Hase
KOU124 Ing. Petr Koutný
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Obtaining and using knowledges of the influence of working conditions on human health and their determination, overview of factors and their influence on the character of working conditions, procedures in comprehensive risk assessment, work categorisation, health risk assessment.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Interpretation and explanation of the influence of working conditions on human health and their determination in the framework of valid legislation of the Czech Republic. Overview of factors and their influence on the character of working conditions. Procedures in comprehensive risk assessment, work categorisation, health risk assessment.

Compulsory literature:

Wilson, J.R., Corlett, N.: Evaluation of Human Work, Taylor&Francis Group, CRC, 2005 Fišerová S.: Průmyslová hygiena 1, VŠB - TUO, 2014 Hygienické minimum, SPBI 2005, Tuček et al: Pracovní lékařství pro praxi, GRADA, 2005 Jirák Z. a kol: Pracovní lékařství, III.díl, Hygiena práce ve základních výrobních odvětvích, CIVOP Praha, 1996, Zákon č.262/2006 Sb., Zákoník práce Zákon č.258/2000 Sb. v platném znění, o ochraně veřejného zdraví, Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Vyhláška MZd. č.432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení pro práci s azbestem a biologickými činiteli, Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích v platném znění včetně navazujících předpisů Nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č.1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícícm zářením

Recommended literature:

Glendon,A.I. et al: Human Safety and Risk Management, CRC Press, Taylor and Francis Group, USA, 2008 Motyčková P.: Kategorizace práce, ASPI 2005 Málek B.: Hygiena práce, Avicenum, 1987, Jokl M.: Optimalizace fyzikálních podmínek pro práci člověka, Práce 1984, Havránek J. a kol.: Hluk a zdraví, Avicenum 1990, Nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích čisticích a dezinfekčních prostředků, Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

no additional requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Introduction of industrial hygiena,definitions a dicsiplines, national and international standards and obligations in occupational health, parametres of occupational health assesment of work systems in industrial branches, procedures of occupational health analysis, principles and methods of occupational hygiene categorisations in work system. Specifications of health protection in selected industrial branches.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester, validity until: 2021/2022 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40  10
        Examination Examination 60  11 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2019/2020 Summer
2018/2019 Summer
2017/2018 Summer
2016/2017 Summer
2015/2016 Summer
2013/2014 Summer