040-0094/01 – Zkušebnictví a certifikace (ZKaC)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity4
Garant předmětuIng. Hana Věžníková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Hana Věžníková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VEZ01 Ing. Hana Věžníková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání znalostí o systému zajištění bezpečnosti výrobků uváděných na trh ve státech EU i v ČR. Pochopení požadavků právních a technických předpisů týkajících se bezpečnosti výrobků. Aplikace obecně stanovených požadavků na konkrétní výrobky nebo skupiny výrobků. Analýza povinností výrobců a uživatelů výrobků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět se zabývá certifikací a zkoušením, používanými jako nástroj pro posuzování shody pro regulovanou i neregulovanou oblast výrobků. Předmět uvádí způsob hodnocení vlastností bezpečného výrobku podle nového právního rámce a podle politiky EU pro zajištění řádného fungování jednotného trhu a volného pohybu zboží. Předmět seznamuje se systémy akreditace a autorizace a jejich uplatněním ve zkušebních a kalibračních laboratořích. Pozornost je také věnována tvorbě norem v rámci EU i v ČR. Zásady postupu certifikace jsou demonstrovány na konkrétních výrobcích, reprezentujících vybrané sektory výrobků.

Povinná literatura:

Evropská komise. SSDĚLENÍ KOMISE „Modrá příručka“ k provádění pravidel EU pro výrobky 2022.(Text s významem pro EHP) [online] Úřední věstník Evropské unie, OJ C 2022/C 247/01. Český překlad. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52022XC0629%2804%29&qid=1672906242094

Doporučená literatura:

Borchardt, Klaus-Dieter. ABC práva Evropské unie. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2011. ISBN 978-92-78-40726-1

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Forma ověření studijních výsledků je kombinovaná a to jak ústní tak písemná. Student dále v rámci předmětu zpracovává semestrální práci, kterou také prezentuje na cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 80 % účast na cvičeních (prezenční studium). Absence v rozsahu maximálně 20 % musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY Certifikace a zkušebnictví - vymezení základních pojmů, politika EU - jednotný trh a volný pohyb zboží, bezpečný výrobek, regulovaná sféra, ochrana spotřebitele a uživatele, souvislosti s ochranou životního prostředí a BOZP. 2. PRÁVNÍ PŘEDPISY VZTAHUJÍCÍ SE NA BEZPEČNÝ VÝROBEK Přehled institucí a předpisů EU a ČR se vztahem k bezpečnému výrobku podle nového legislativního rámce pro uvádění výrobků na trh, který vstoupil v platnost 1. ledna 2010, definice základních pojmů, předmět a rozsah platnosti předpisů. 3. POŽADAVKY TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ NA VÝROBKY Systém předpisů EU a ČR, prováděcí předpisy vydávané pro posouzení shody, sektory stanovených výrobků, způsob určování technických požadavků včetně analýzy rizik, zařazování výrobků k harmonizovaným předpisům. 4. ČESKÉ A ZAHRANIČNÍ NORMY Tvorba, změny, zrušení a vydávání českých technických norem; české, evropské a mezinárodní systémy normalizace, technické normalizační komise a náplň jejich činnosti, platnost a závaznost norem, harmonizace norem jako prostředek pro určení požadavků na bezpečný výrobek. 5. POŽADAVKY PŘEDPISŮ NA OBECNOU BEZPEČNOST VÝROBKŮ A POVINNOSTI SUBJEKTŮ UVÁDĚJÍCÍCH VÝROBKY NA TRH Rozbor předmětu předpisů - rozsah předpisu, požadavky na výrobky, průvodní dokumentace, povinnosti výrobce, dodavatele a distributora, dozorové orgány a jejich povinnosti, systémy předávání rychlých informací. 6. PŘEDPISY ČR PRO BEZPEČNÝ VÝROBEK Přehled předpisů ČR pro zajištění bezpečnosti výrobků při uvedení na trh a při jeho používání, s ohledem na podmínky pracoviště a ochranu spotřebitele, stanovené výrobky a způsob posuzovaní jejich shody s požadavky předpisů. 7. ZPŮSOBY PROKÁZÁNÍ SHODY S POŽADAVKY NA BEZPEČNÝ VÝROBEK Modulární pojetí postupů pro prokázání shody, základní typy postupů pro hodnocení shody vlastností výrobku s požadavky technických předpisů, stanovené postupy u jednotlivých skupin výrobků a související předpisy, použití analýzy rizik, kvalita výrobků, systém managementu jakosti výroby. 8. ZKOUŠENÍ A NORMALIZACE Zkušební laboratoře, jejich činnost a zabezpečování jakosti zkušebních činností, význam vyjadřování nejistot výsledků měření, technická normalizace jako prostředek sjednocení norem států EU, kontrola a dozor státních orgánů. 9. ZKOUŠENÍ A METROLOGIE Kalibrační laboratoře, jejich činnost a zabezpečení jakosti, metrologie vědecká, průmyslová a legální, mezinárodní metrologická infrastruktura, etalony, význam metrologie pro odstranění technických překážek obchodu. 10. AKREDITACE A AUTORIZACE Evropský systém akreditace a autorizace, instituce provádějící akreditaci, úkoly státní správy, autorizace, seznam notifikovaných osob, požadavky na ně, jejich práva a povinnosti, akreditované subjekty, požadavky na ně, jejich práva a povinnosti. 11. CERTIFIKACE VÝROBKŮ Definice certifikace, certifikační místa, certifikace výrobků, systémů jakosti, personálu, certifikační činnost autorizované osoby a certifikačního orgánu, postupy povinné a dobrovolné certifikace. 12. DOKUMENTACE K VÝROBKŮM, PROHLÁŠENÍ O SHODĚ, NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Požadavky technických předpisů na dokumentaci zpracovanou odpovědnou osobou, dokumentace určená pro uživatele, prohlášení o shodě, specifické požadavky na návod k používání a jeho význam, označování výrobků značkou shody CE. 13. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZÁSADY BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ Předpisy o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ochrana spotřebitelů a profesních uživatelů, úloha státních orgánů, autorizovaných osob a certifikačních orgánů při kontrole výrobků na trhu, systém rychlého varování, výrobek ve vztahu k životnímu prostředí, odpady vznikající při provozu nebo používání výrobku, obaly, životní cyklus výrobku, likvidace výrobku. 14. REZERVA

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  10
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: Zpracování seminární práce na dané téma. Kombinovaná zkouška.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zpracování seminární práce na dané téma. Kombinovaná zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 4 povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 4 povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 4 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 4 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 4 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 4 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 4 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 4 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 4 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 4 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 4 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní