040-0106/01 – Transport of hazardous substances and wastes (TNLaO)

Gurantor departmentDepartment of Occupational and Process SafetyCredits5
Subject guarantorIng. Michaela Skřížovská, Ph.D.Subject version guarantorIng. Michaela Skřížovská, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory type B
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PER126 Ing. Michaela Skřížovská, Ph.D.
VEZ01 Ing. Hana Věžníková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 28+28
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to gain basic knowledge and overview in the field of transport of dangerous goods and waste.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Compulsory literature:

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/2021 Sb. m. s., o přijetí změn Přílohy A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). In: Sbírka mezinárodních smluv, 2021, 5. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 16/2021 Sb. m. s., o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je Přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF). In: Sbírka mezinárodních smluv, 2021, 11. Zákon č. 111/1994 Sb. ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě, v platném znění. In: Sbírka zákonů ČR. 1994, 137, s. 1154-116.

Recommended literature:

SKŘÍŽOVSKÁ, M.; VĚŽNÍKOVÁ, H.: Transport nebezpečných látek a odpadů. Ostrava, 2020. Studijní opora v rámci projektu Technika pro budoucnost 2.0. VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství. VĚŽNÍKOVÁ, Hana. Transport nebezpečných věcí. Ostrava: Edice SPBI, 2019. ISBN 978-80-7385-217-7.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Forma ověření studijních výsledků v rámci zkoušky je kombinovaná, a to jak ústní, tak i písemná. Získání zápočtu je podmíněno vypracováním pracovních listů, semestrální práce a absolvováním zápočtového testu.

E-learning

Other requirements

At least 70 % attendance at exercises.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Analysis of accidents during the transport of dangerous goods in the world and in the Czech Republic 2.Ensuring safe transport of dangerous goods according to Czech legislation 3.Ensuring safe transport of dangerous goods according to international regulations (ADR Agreement, RID Rules) 4.Influence of specific conditions (tunnels, combined transport) on the possibility of accidents 5.Ensuring safe transport of dangerous goods (IATA DGR regulation, IMDG code) 6.Requirements for the classification of dangerous goods transported by road 7.Requirements for marking and packaging of dangerous goods of substances in road transport 8.Requirements for means of transport 9.Obligations of individual participants in the transport 10.Institute of Security Advisor 11.Transport of hazardous waste 12.Estimation of the consequences of accidents of dangerous goods and costs (use of computer programs) 13.Safety measures during transport of product pipelines

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 30  16
        Examination Examination 70  36 3
Mandatory attendence participation: Participation in exercises, elaboration of worksheet, semester project, credit test, exam - written and oral part.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Elaboration of worksheet, semester project, credit test, exam - written and oral part.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N1032A020001) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (N1032A020001) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (N1032A020001) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (N1032A020001) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (N1032A020001) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (N1032A020001) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (N1032A020001) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (N1032A020001) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (N1032A020001) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (N1032A020001) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.