040-0153/01 – Environmental Protection in the Enterprise (OŽPvP)

Gurantor departmentDepartment of Occupational and Process SafetyCredits4
Subject guarantorIng. Jana Suchánková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jana Suchánková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory type B
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRU108 Ing. Jana Suchánková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The student knows (can enumerate) basic legal regulations important for the fulfillment of obligations of the company within the framework of environmental protection (RU). The student is able to interpret the obligations of environmental protection by law (environmental protection laws). The student is able to perform specific steps given by the law (eg to prepare an emergency plan, to include waste according to the Waste Catalog, etc.). The student is able to outline the impact of a particular company activity on the environmental components according to the knowledge of the non-production process. Based on the description of the manufacturing process of the company, the student is able to propose measures (eg using a specific voluntary environmental tool) to eliminate the negative environmental impacts of the subject.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The course focuses on obligations in the area of the relationship of the company to environmental protection according to the valid legislation and also on the possibility of using voluntary tools to protect the environment (in not only industrial activities). In the course, students will learn the process of establishing the environmental profile of the company and will propose the possibilities of its improvement. In particular, the following areas are addressed: water management, nature and landscape protection, waste management, packaging, air, environmental damage, integrated pollution prevention.

Compulsory literature:

Zákony z oblasti ochrany životního prostředí (v aktuálním znění): Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a související předpisy, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) a související předpisy, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Remtová, K.: Dobrovolné environmentální aktivity: Orientační příručka pro podniky. Planeta č. 6/2006, Praha, MŽP.

Recommended literature:

Webové stránky, zejm. stránky MŽP ČR (http://www.mzp.cz); CENIA (http://www.cenia.cz); Česká inspekce životního prostředí (http://www.cizp.cz). Odborná tuzemská i zahraniční literatura vztahující se k problematice. Remtová, K.: Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí, 1998. Remtová, K.: Strategie podniku v péci o životní prostředí – Dobrovolné nástroje, Oeconomica, Praha, 2006.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

-účast na cvičeních, projekt, kombinovaná zkouška.

E-learning

Other requirements

Systematická samostatná příprava v průběhu semestru.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Environmental protection in the context of industrial manufacturing sector (Strategy for Access to Environmental Protection) 2. Environmental protection in the context of major industrial accidents Impact of the development of HEP legislation on environmental protection; obligations of the undertaking in the field of chemicals 3. Environmental policy; voluntary environmental activities; voluntary agreements; ecodesign Definitions and principles of env. policies, breakdown of voluntary environmental activities 4. EMS: ISO 14001 + EMAS Meaning and description of both systems, mutual comparison 5. Product Life Cycle Assessment (LCA); ecolabeling in the Czech Republic and the EU; Cleaner production Meaning and tool descriptions 6. Company's obligations in the field of water use and protection obligations, terms given by law 7. Obligations of the company in the field of air protection, IRZ, ISPOP obligations, terms given by law 8. Old ecological burdens; The issue of environmental damage Soil, SEZ, brownfields, environmental damage - legal obligations 9. Obligations of the company in the field of waste management and packaging issues obligations, terms given by law, waste catalog 10. Circular economy Model of circular economy, meaning, practical examples 11. EIA importance of process, process description 12. IPPC and its application in particular areas of environmental protection Definition, law 13. Environmental economics, Environmental audit Ecosystem services, externalities; audit elements and description of the audit process 14. Water safety plan; wastewater treatment Meaning and description of processes

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2020/2021 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 30  16
        Examination Examination 70  35
Mandatory attendence parzicipation: Excused absence from exercises - 2 hours. Preparation of a semester project on a given topic and its presentation. Credit test. Exam - written and oral part.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2022/2023 (N1032A020006) Physical security engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (N1032A020006) Physical security engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (N1022A020002) Safety Engineering PHE K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N1022A020002) Safety Engineering PHE P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N1022A020002) Safety Engineering PHE K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N1022A020002) Safety Engineering PHE K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N1022A020002) Safety Engineering PHE P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N1022A020002) Safety Engineering PHE P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N1022A020002) Safety Engineering PHE K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N1022A020002) Safety Engineering PHE K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner