040-0512/02 – Technologies and Their Risks I. (TaR)

Gurantor departmentDepartment of Occupational and Process SafetyCredits5
Subject guarantorIng. Jiří Serafín, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jaroslav Damec, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DAM50 doc. Ing. Jaroslav Damec, CSc.
SER04 Ing. Jiří Serafín, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Graded credit 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Gaining knowledge about creating dangerous concentrations in normal operation, when starting and stopping and damage to equipment. Understanding the initiation of explosive files in production processes and applications to their limits. Analysis and evaluation of fire and explosion hazards, and measures restricting the spread of flame of fire and explosion. Applications in manufacturing processes, their risks and potential preventive protection.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials

Summary

Formation of hazardous concentrations in the normal operation of equipment, in the putting of equipment into and out of operation and in case of damage to equipment. Ignition sources in manufacturing processes and their reduction. Measures limiting the possibility of spreading the flames of fire and explosion. Chosen technological processes, their risks and possibilities of prevention.

Compulsory literature:

Davidson, P. A. (2004) Turbulence: An Introduction for Scientists and Engineers. First published. Oxford (New York): Oxford university press, 2004. 661 p. ISBN 0-19-852949-X. Barton, J. (2002) Dust explosion prevention and protection: A practical guide. Woburn (Massachusetts): Gulf Publishing Company, 2002. 352 p. ISBN 0-7506-7519-5. Eckhoff, R. K. (2003) Dust explosions in the process industry (3rd ed.), Amsterdam: Gulf professional publishing, ISBN 0-7506-7602-7 Bartlová,I.-Damec,J.: Prevence technologických zařízení. SPBI SPEKTRUM 30. Ostrava, 2002. ISBN 80-86634-10-8. ŠTROCH, P.: Riziko výbuchu prašných směsí a možnosti prevence. 1. vyd. Praha. AMOS repro, spol. s r.o., 2007. ISBN: 978-807362-515-3. ŠTROCH, P.: Procesy hoření a výbuchů. EDIS vydavateľstvo ŽU, Žilina 2010, ISBN 978-80-554-0187-4.

Recommended literature:

Davidson, P. A. (2004) Turbulence: An Introduction for Scientists and Engineers. First published. Oxford (New York): Oxford university press, 2004. 661 p. ISBN 0-19-852949-X. Barton, J. (2002) Dust explosion prevention and protection: A practical guide. Woburn (Massachusetts): Gulf Publishing Company, 2002. 352 p. ISBN 0-7506-7519-5. Eckhoff, R. K. (2003) Dust explosions in the process industry (3rd ed.), Amsterdam: Gulf professional publishing, ISBN 0-7506-7602-7 Bartlová,I.-Damec,J.: Prevence technologických zařízení. SPBI SPEKTRUM 30. Ostrava, 2002. ISBN 80-86634-10-8. ŠTROCH, P.: Riziko výbuchu prašných směsí a možnosti prevence. 1. vyd. Praha. AMOS repro, spol. s r.o., 2007. ISBN: 978-807362-515-3. ŠTROCH, P.: Procesy hoření a výbuchů. EDIS vydavateľstvo ŽU, Žilina 2010, ISBN 978-80-554-0187-4.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Vytváření nebezpečných koncentrací při normálním provozu, při najíždění a odstavování a při poškození zařízení. Iniciační zdroje ve výrobních procesech a jejich omezení. Opatření omezující možnost šíření plamene požáru a výbuchu. Vybrané technologické procesy, jejich rizika a možnosti preventivní ochrany. 1. Chování a vlastnosti směsí hořlavých plynů, par hořlavých kapalin, mlh a hořlavých prachů. Základní poznatky, výbuchová křivka, výbuchová charakteristika, meze výbušnosti, maximální výbuchové parametry. 2. Ovlivnění základních technicko bezpečnostních parametrů a výbuchových charakteristik provozními vlivy (počáteční teplota, tlak, iniciační energie, stav pohybu směsi, velikost a tvar nádoby, jejich vzájemné propojení, obsah kyslíku, výskyt hybridní směsi atd.) Šíření tlakových vln a jejich účinek na okolí za různých pracovních podmínek. 3. Soudobé možnosti aktivní protivýbuchové prevence - vyloučení prostoru, plovoucí víka, vrstva kuliček, stabilní pěna, skladování pod nebo nad hladinou kapaliny, ovlivnění hořlavé látky, snížení množství oxidačního prostředku, omezení a ovlivnění iniciačních zdrojů. 4.. Soudobé možnosti konstrukční protivýbuchové prevence, nádoby odolné výbuchovému tlaku, nádoby odolné výbuchovému rázu, odlehčení výbuchu, automatické potlačení výbuchu, zabránění přenosu výbuchu a požáru. 5. Možnosti vytváření nebezpečných koncentrací při normálním provozu, vypařování kapalin,dýchání nádrží, únik při odhermetizování. 6. Výbušné prostředí při najíždění a odstavování zařízení, spolehlivé odpojení zařízení, profukování, zařízení pracující s pod tlakem. 7. Možnosti vytváření nebezpečných koncentrací při poškození zařízení, únik hořlavé kapaliny, únik plynu, totální havárie, naředění a rozptyl hořlavé látky, deflagrace směsi, přechod do detonace, šíření tlakové vlny, účinky tlaku na osoby a objekty. 8. Možné příčiny poškození zařízení, které lze předpokládat: mechanické příčiny - nárůst odporu v potrubí, nárůst tlaku zvýšením teploty, narušení kondenzace par, fyzikální exploze, hydraulický ráz. 9. Poškození teplotními vlivy – vliv usazeniny, teplotní pnutí způsobené roztažností, vliv teploty na mechanické vlastnosti ocelí. Poškození korozí. 10. Iniciační zdroje ve výrobních procesech a jejich omezení. Plamen, jiskry, kompresní teplo, horké povrchy, samovznícení, statická elektřina, elektrotechnická zařízení, záření, ultrazvuk… 11. Vybrané technologické procesy, jejich rizika a možnosti preventivní ochrany. Plynárenství. 12. Hutnictví, strojírenství. 13. Zpracování plastických hmot, dřevozpracující průmysl, potravinářství a zemědělství. 14. Rezerva

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Project Project 20  0 3
        Written exam Written test 70  0 3
        Other task type Other task type 10  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Most 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Most 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Most 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2009/2010 Winter