040-0515/05 – xxx (NLaO)

Gurantor departmentDepartment of Occupational and Process SafetyCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAR44 doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To illustrate the process of combustion, explosion and toxic effects of chemical substances and preparations. Identify the characteristics of hazardous substances. Explain the legal measures, in accordance with requirements of the European Union, the registration, classification, labeling and packaging, including the requirements for safe handling chemicals. Addressing the knowledge requirements of the safe transportation of hazardous substances (ADR, RID Regulations).

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

In industry, the transport activities in daily encounters dangerous substances that may have a negative impact on human health and the environment Information about the processes of burning, explosion and toxic acting and also characteristic properties of dangerous substances. Legislative provisions in accordance with the requirements of the European Union concerning manipulation with dangerous chemical substances. Knowledge of requirements regarding their safe transport (ADR, RID).

Compulsory literature:

Perry R.H.: Chemical Engineers handbook, 1973 by McGraw-Hill, Inc., ISBN 0-07-049478-9

Recommended literature:

http://ec.europa.eu/echa - amendments to Regulation REACH and CLP

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. HOŘENÍ A VÝBUCH Vysvětlení procesů hoření a výbuchu, teorie oxidace hořlavých látek.Hořlavé látky a jejich dělení, fyzikální a chemické vlastnosti ovlivňující hořlavost. 2. OXIDAČNÍ PROSTŘEDKY a INICIAČNÍ ZDROJE Druhy oxidačních prostředků, možné iniciační zdroje se zaměřením na samovznícení (fyzikální, chemické, biologické) 3. TOXICITA Primární toxicita, zplodiny hoření a jejich toxicita. 4. REACH Podstata a princip REACH. Evropská agentura pro chemické látky, provádění registrace, zpráva o chemické bezpečnosti, bezpečnostní list. 5. ZÁKON O CHEMICKÝCH LÁTKÁCH A PŘÍPRAVCÍCH Vznik a vývoj legislativy pro oblast chemických látek a přípravků. Požadavky zákona o chemických látkách a chemických přípravcích, principy právní úpravy, výkon státní správy. 6. VYUŽITÍ PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ ZÁKONA O CHEMICKÝCH LÁTKÁCH A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVCÍCH Klasifikace a správná laboratorní praxe, označování a balení chemických látek a přípravků, seznam závazně klasifikovaných látek. 7. NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI Bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky - požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví, odborně způsobilá osoba pro vysoce toxické látky. 8. BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH LÁTEK Požadavky pro silniční a železniční přepravu nebezpečných látek a předmětů dle ADR a RID (třídění nebezpečných látek, podmínky pro zařazení nebezpečných látek do tříd, klasifikační kód, přepravní doklady, vybavení vozidel). Požadavky bezpečné přepravy nebezpečných látek při vodní a letecké přepravě. 9. PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ Nebezpečné vlastnosti odpadů, povinnosti při přepravě nebezpečných odpadů. 10. ZÍSKÁNÍ POTŘEBNÝCH INFORMACÍ O NEBEZPEČNÉ LÁTCE Rozbor potřebných informací pro potřeby prevence i pro provedení zásahu. 11. VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ DIAMANT, HAZCHEM, TRINS apod. 12. DALŠÍ MOŽNOSTI ZÍSKÁNÍ INFORMACÍ Využití příruček, tabulek, katalogů, odborné literatury, databází nebezpečných látek atd. 13. GHS Globální harmonizovaný systém balení a značení 14. RESERVA

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 35  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 25  0 3
                Oral Oral examination 40  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.