040-0520/02 – Pracovní rizika (PRK)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity5
Garant předmětuIng. Lucie Kocůrková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lucie Kocůrková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SIK117 Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D.
PER126 Ing. Michaela Skřížovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Definuje požadavky právních a ostatních předpisů v oblasti managementu pracovních rizik; - Charakterizuje klíčové kroky procesu managementu pracovních rizik a chápe logickou vazbu mezi nimi; - Popisuje základní nebezpečí (rizika) na pracovišti a vysvětluje zásady prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání u jednotlivých nebezpečí (rizik); - Aplikuje vybrané techniky posuzování pracovních rizik na pracovišti; - Navrhuje a obhajuje opatření k zajištění BOZP; - Tvoří příslušnou dokumentaci managementu pracovních rizik.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku managementu rizik na pracovišti. Dovednost posoudit rizika při práci a navrhnout efektivní opatření k odstranění rizik, popř. minimalizaci jejich působení, představuje jednu z klíčových kompetencí osob odborně způsobilých k zajišťování úkolů v prevenci rizik. Povinnost provádět management rizik je předepsána všem zaměstnavatelům zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů. Studenti se v rámci předmětu seznámí s nebezpečími (riziky), která mohou ohrožovat zaměstnance na pracovišti, s postupem a technikami jejich posuzování a se zásadami prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání u jednotlivých nebezpečí (rizik).

Povinná literatura:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 309/2006 Sb., o dalších podmínkách BOZP, ve znění pozdějších předpisů. ČSN ISO 31000. Management rizik – Principy a směrnice. Praha: ÚNMZ, 2010. 40 s. Třídící znak 01 0351. ČSN EN 31010. Management rizik – Techniky posuzování rizik. Praha: ÚNMZ, 2011. 80 s. Třídící znak 01 0352. Kol. IVBP Brno. Management rizika II. Praktický návod k použití vybraných postupů a metod analýzy a hodnocení rizik. IVBP Brno, 2001. NEUGEBAUER, T. Vyhledávání a vyhodnocení rizik v praxi. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: ASPI, a. s., 2014. 111 s. ISBN 978-80-7478-458-3.

Doporučená literatura:

STELLMAN, J. M. (ed.). Encyclopedia of Occupational Health and Safety. II: Hazards. 4th ed. Geneva: International Labour Office, 1998. ISBN 92-2-109815-X. Český Focal Point pro BOZP: https://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/. Health and Safety Executive (HSE), UK: http://www.hse.gov.uk/.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Směrnice EU č. 89/391. Prevence rizik, vliv na novelu ZP č. 155/2000 Sb. Zákonná povinnost prevence rizik. 2. Posouzení rizika. Grafické zobrazení - vývojový diagram posouzení rizika. Určení mezních hodnot strojního zařízení. Identifikace nebezpečí. Odhad rizika. Zhodnocení rizika. 3. Bezpečnostní a ochranná opatření. Co je bezpečnost. Akceptovatelnost rizika. Zbytkové riziko. Rozhodnutí o přijatelnosti rizika. 4. Základní hlediska ke zjišťování nebezpečnosti. Mechanické ohrožení, chemické ohrožení, ohrožení elektrickým proudem, ohrožení hlukem a vibracemi, ohrožení zářením, extrémní teploty, nedostatky konstrukce z hlediska psychofyziologického. 5. Fyziologicky nevhodné pohyby a tvary ovládačů. Dlouhodobá vnucená poloha těla. Nepřiměřené zatížení zraku. Nesnadná orientace v obsluze, ovládačích a kontrole stroje. Nepřiměřené zatížení pozornosti. Nedostatky v barevné úpravě stroje. Nepříznivé povětrnostní vlivy. 6. Nebezpečné vlastnosti strojů, zařízení, látek, médií. Mechanické nebezpečí. Základní zásady ochrany před ohrožením mechanickým nebezpečím. Ochranné kryty a blokovací zařízení. Bezpečná vzdálenost končetin. 7. Elektrické nebezpečí. Prostředí a příslušné provedení elektrického zařízení. Prostory z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem. Ochrana před úrazem elektrickým proudem. 8. Tepelné nebezpečí. Měření povrchové teploty. Popálení nebo opaření od předmětů nebo materiálů. Poškození zdraví způsobené horkým nebo chladným pracovním prostředím. 9. Chemické a látkové nebezpečí. Hodnocení pracoviště z hlediska působení aerosolů. Kontakt s nebezpečnými látkami. Ohrožení způsobená požárem nebo výbuchem. Evropský týden BOZP 2003: Nebezpečné látky. Biologické ohrožení. 10. Nebezpečné vlastnosti prostředí. Hluk, vibrace, emise, prašnost. Fyzikální hledisko hluku, zdroje hluku. Základní opatření proti nepříznivým účinkům hluku. Evropský týden BOZP 2005: Hluku stop! Následky působení hluku při práci. 11. Nebezpečí záření. Neionizující záření. Ionizující záření. Ochrana před zářením. 12. Nebezpečí vytvářená zanedbáním ergonomických zásad. Plošné prostorové řešení. Pracovní poloha. Pracovní pohyby. Fyzická náročnost práce. Manipulace s břemeny. Monotónie. Pracoviště s PC. 13. Metody analýzy a hodnocení rizik. Bodové metody. Metody analytické. Matice rizika. 14. Rezerva.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zkouška Zkouška 70  21 3
        Zápočet Zápočet 30  10 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Příbram 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Příbram 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Příbram 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 letní
2015/2016 letní
2011/2012 letní
2010/2011 letní
2009/2010 letní