040-0526/02 – Případové studie (PříSt)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR44 doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
KRI008 Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Aplikovat získané teoretické znalostí na praktických příkladech. Objasnit zpracování provozní dokumentace – provozní předpisy pro vybrané druhy procesů a zařízení. Ilustrovat způsob přípravy a rozsah školení i postupy při šetření a dokumentování pracovních úrazů a jejich odškodňování.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Praktické příklady a aplikace teoretických znalostí z předcházejících předmětů. Zpracování provozní dokumentace – provozní předpisy pro vybrané druhy procesů a zařízení. Požadavky při vydávání „prohlášení o shodě“. Způsoby přípravy a rozsah školení – základní, periodické a speciální. Postupy při šetření a dokumentování pracovních úrazů a jejich odškodňování.

Povinná literatura:

Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a předpisy související (nařízení vlády 17/2003 Sb. až 27/2003 Sb.) Nařízení vlády 494/2001 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu Vyhláška 440/2001 Sb. o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění Vyhláška 342/1997 Sb. kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají; ve znění pozdějších předpisů Vyhláška 91/1993 Sb. k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách Vyhláška 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ČSN 26 9030 - Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování ČSN 26 9010 - Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček ČSN EN ISO 3691+Amd1 - Motorové vozíky. Bezpečnostní předpisy ČSN EN 1726-1 - Bezpečnost manipulačních vozíků - Vozíky s vlastním pohonem s nosností do 10 000 kg včetně a tahače s tažnou silou do 20 000 N včetně - Část 1: Všeobecné požadavky ČSN 69 0010-1-1 - Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 1.1: Základní část. Všeobecná ustanovení a terminologie ČSN 69 0012 - Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky ČSN ISO 12480-1 - Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně ČSN ISO 8792 - Ocelová vázací lana. Bezpečnostní kritéria a postup kontroly při používání ČSN EN ISO 12100

Doporučená literatura:

LIteratura není požadována

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Požadavky na bezpečný výrobek. Povinnosti při ochraně spotřebitele. Podmínky pro označování výrobku. Rozsah zpracování Návodu k používání strojního zařízení. 2. Postup při tvorbě „prohlášení o shodě“. Vysvětlení pojmů akreditovaná osoba, notifikovaná osoba, autorizovaná osoba a jejich postupy při posuzování výrobků. Určení stanoveného výrobku – postupy při posuzování výrobků (strojní zařízení, elektrické zařízení nízkého napětí, elektromagnetická kompatibilita, stavební výrobky). 3. Posuzování projektů a interiérů v rámci přestavby – dodržování požadavků na pracovní podmínky a pracoviště. Hodnocení základních kritérií – práce s předpisem při hodnocení teplotních a prostorových požadavků. Podmínky osvětlení pracovišť. CV - posouzení konkrétního návrhu části projektu. 4. Postupy při zpracování osnov školení bezpečnosti práce – základní, periodické a speciální. Příklady zpracování náplně osnov školení pro jednotlivé druhy profesí nebo činností. 5. Rozdíl mezi provozní a průvodní dokumentaci zařízení. Rozsah provozní dokumentace. Zpracování místního bezpečnostního předpisu pro zařízení – používané ke zdvihaní břemen a zaměstnanců; pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen; pojízdných zařízení; pro plynulou dopravu nákladů; pro provoz a používání stabilních skladovacích zařízení sypkých hmot. 6. Podmínky bezpečné práce při manipulaci s materiálem. Rozsah „Místního řádu skladu“ pro ruční manipulaci, pro manipulaci za použití mechanizace. Specifiky při skladování kusových výrobků, sypkého materiálu, při využití manipulačních jednotek. Stanovení štíhlosti stohu. CV – zpracování Místního řádu skladu 7. Systém řízení bezpečnosti práce – zpracování „Vnitřního předpisu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ v návaznosti na Zákoník práce – personální požadavky, mzdové povinnosti, podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 8. Bezpečný provoz laboratoře – označení a vybavení ochrannými pomůckami. Povinnosti provozovatele – Provozní řád. Oprávnění a podmínky k provozování laboratoře. 9. Provozování kotelen – Místní řád kotelny, vybavení a provedení kotelen. Oprávnění k obsluze. Tlakové nádoby stabilní – revize a oprávnění k obsluze, průvodní a provozní dokumentace. Tlakové nádoby na dopravu technických plynů – povinnosti dopravce a uživatele, provozní předpis. CV – zpracování provozního předpisu. 10. Technologické postupy prací – práce ve výšce a nad volnou hloubkou, plán BOZP na staveništi. 1Požadavky na provozování dopravy vlastními vozidly. Místní bezpečnostní předpis pro provoz motorových vozidel. Místní dopravně provozní řád pro provoz motorových vozíků. 12. Rozdíl mezi pracovním a nepracovním úrazem. Postupy zaměstnavatele při vzniku pracovního úrazu. Povinnosti zaměstnance při vzniku nepracovního úrazu. Postupy šetření a zadokumentování pracovních úrazů. Šetření smrtelných úrazů –závěrečná zpráva ze šetření. Statistické sledování pracovních úrazů – využití pro stanovení opatření. Praktické příklady při šetření běžných pracovních úrazů. CV – zpracování záznamu o úrazu 13. Podmínky a požadavky pro poskytování osobních ochranný pracovních prostředků zaměstnancům. Postupy při zpracování směrnice pro poskytování OOPP – hodnocení rizik a určování ochranných pracovních prostředků. Zakázané práce ženám, těhotným ženám a mladistvým – způsob stanovení zákazu a rozsah interního předpisu. 14. Provozní předpisy – systém bezpečné práce zdvihacích zařízení; provozní řád plynovodu; zápis z roční prověrky bezpečnosti práce na pracovišti; kontrola technického vybavení pracovišť.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Projekt Projekt 40  0 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Příbram 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Most 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Most 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Příbram 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Most 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Most 4 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Most 4 povinný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní
2009/2010 zimní