040-0532/02 – Komplexní bezpečnost (KB)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity6
Garant předmětuMgr.Ing. Zdeněk GlombGarant verze předmětuMgr.Ing. Zdeněk Glomb
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAC09 Ing. Miluše Váchová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je co možná nejširší pohled na bezpečnost - t.j. zabývat se problematikou bezpečnosti z nejrúznějších hledisek v rámci daného rozsahu výuky.

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je co možná nejširší pohled na bezpečnost - t.j.zabývat se problematikou bezpečnosti z nejrůznějších hledisek v rámci daného rozsahu výuky

Povinná literatura:

1) Program Bezpečný podnik 2) Směrnice OHSAS 18002: 2000 3) Směrnice ILO-OSH 2001 4) ČSN 01 0801 5) Systém vnitřního řízení bezpečnosti v podniku (BTP0011/98, BTP0011/01) 6) Český Focal Point - internet 7) bozpinfo - internet 8) MPSV - novinky - internet.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Systémy managementu BOZP. Omezení pracovních úrazů a poškození zdraví při práci zavedením systému managementu bezpečnosti. Komplexnost a složitost pracovních procesů, změny v podmínkách práce a změny charakteru a závažnosti rizik vyžadují přehledný a systematický přístup k zajištění BOZP. Pohnutky zavádění SM BOZP: právní důvody, etické ohledy, pracovně právní vztahy a ekonomické aspekty. 2. Program Bezpečný podnik. Cíl programu: zvýšit úroveň bezpečnosti práce v podnicích, podpořit efektivní systém podnikového řízení BOZP, pomoci podnikům splnit požadavky směrnic EU a české legislativy. BP je založen na: integraci řízení bezpečnosti s ostatními řídicími strukturami podniku a zavedení efektivního modelu řízení bezpečnosti práce – bezpečnostního managementu; spolupráci zaměstnanců s vedením podniku při zvyšování úrovně bezpečnosti práce; metodické podpoře orgánů SOD podnikům. 3. Specifikace OHSAS 18001, směrnice OHSAS 18002. Termíny a definice. Části systému managementu OHSAS. Všeobecné požadavky. Plánování. Programy managementu. Zavedení a provoz. Kontrola a nápravné opatření. Přezkoumání vedením. 4. Směrnice ILO – OSH 2001. Cíle. Rámec národních systémů řízení BOZP. Systémy řízení BOZP v organizaci. Politika. Způsob organizace. Plánování a implementace. Hodnocení. Činnost pro zlepšení. Prvky národních rámců systémů řízení BOZP. 5. ČSN 01 0801 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Všeobecné požadavky. Plánování. Právní a jiné požadavky. Zavedení a provoz. Výcvik, povědomí a způsobilost. Konzultace a komunikace. Dokumentace. Kontrola a opatření k nápravě. Záznamy a řízení záznamů. Audit SM BOZP. 6. Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zkratky, termíny, definice. Systém řízení BOZP – základní prvky systému. Zásady a principy řízení BOZP. 7. Postup při zavádění systému řízení BOZP. Politika BOZP. Plánování. Zavedení a provoz. Kontrola, měření a hodnocení. Přezkoumání vedením organizace. Neustálé zlepšování. Realizace principů a zásad národní příručky v praxi. 8. ISO 19011 – Směrnice pro auditování systému managementu jakosti. Návod k zásadám auditování. Řízení programů auditu. Provádění auditů systému managementu jakosti. 9. Systém vnitřního řízení bezpečnosti v podniku (BTP). Metodický návod k zavedení Systému vnitřního řízení bezpečnosti – sjednocení a usnadnění postupu pro vytváření bezpečnostní politiky. Definice základních pojmů. Zásady systému vnitřního řízení bezpečnosti v podniku. Zásady pro ustanovení odborně způsobilých osob v prevenci rizik a jejich počet. 10. Nová strategie. Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 2002 – 2006. Úvod. Držet krok se změnami ve světě práce. Změny ve společnosti. Změny v povaze rizika. Globální přístup k pohodě při práci. Posílit kulturu prevence. 11. Evropská agentura pro otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zapojení BOZP do základního, středního a vysokoškolského vzdělávání. Malá znalost mladých pracovníků – možnosti vzniku nebezpečí při práci. Výchova dětí k poznání nebezpečí, které jim hrozí na staveništích – příklad správné praxe z Velké Británie. Program Bezpečná škola. 12. Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Analýza současného stavu BOZP v České republice. Přednosti českého sytému BOZP. Nedostatky českého systému BOZP. Cíle Národní politiky BOZP. 13. Evropské týdny BOZP. Kampaň Společně bezpečně 2002. Evropský týden BOZP 2003: nebezpečné látky. Evropský týden BOZP 2004: stavebnictví. Evropský týden BOZP 2005: Hluku stop! 14. Rezerva.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Most 4 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Most 4 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Most 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.