040-0916/04 – Toxikologie (Tox)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity10
Garant předmětuprof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAN40 prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle předmětu toxikologie jsou následující: Po absolvování předmětu bude student rozumět principům toxikologie a specificky pak toxikologie pracovního a životního prostředí a toxikologii katastrof, specificky pak závažných chemických havárií. Bude ovládat klasifikaci nebezpečných chemických látek s ohledem na toxicitu, genotoxicitu a ostatní zdravotní účinky nebezpečných látek, bude schopen se orientovat v terminologii toxikologie a porozumí jejím základním pojmům a pravidlům ochrany před účinky toxických látek, včetně znalosti elementární legislativy v této oblasti. Student bude schopen vyhledat informace o různých formách toxicity chemických látek a dalších materiálů a aplikovat je na praktické problémy a aplikovat postupy stanovení expozice. Bude schopen integrovat informace o nebezpečnoti a expozici do charakteristiky rizik.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět Toxikologie se zabývá účinky nebezpečných chemických látek, a to hlavně antropogenního původu, na lidské zdraví a principy řízení rizik v této oblasti. Je soustředěn převážně na toxikologii pracovního a životního prostředí a věnuje se jak akutním toxickým efektům, významným v případě nehod a havárií, tak chronickým účinkům spojeným s dlouhodobými expozicemi v pracovních procesech a v životním prostředí. Předmět umožní studentům porozumět problematice průmyslové a environmentální toxikologie, tedy nebezpečným vlastnostem, typickým vztahům dávka – účinek, stanovení expozičních scénářů a expozice a charakterizaci rizik souvisejících s různými druhy toxicity. Další součástí předmětu je seznámení s principy řízení rizik toxických látek.

Povinná literatura:

Toxikologie, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2017, dostupné na https://is.muni.cz/el/1441/podzim2017/FC4001/um/Skripta_toxikologie_prostudenty.pdf Jaroslav Prokeš, Úvod do toxikologie, 1. lékařská fakulta UK, Praha 2005, dostupné na https://www.lf1.cuni.cz/Data/files/skripta2005.doc Comprehensive Toxicology, Volumes 1-14 (2nd Edition), Elsevier 2010, ISBN 978-0-08-046868-6, Electronic ISBN 978-0-08-046884-6

Doporučená literatura:

M.Pouzar, Kalich hořkosti, Akademické nakladatelství CERM 2013, ISBN 9788072048519 Jaroslav Prokeš et al., Základy toxikologie - Obecná toxikologie a ekotoxikologie, Koedice GALÉN - KAROLINUM 2005; ISBN Karolinum 80-246-1085-X

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student(ka) aktivně komunikuje s přednášejícím a vypracuje psanou studii na dohodnuté téma v rámci předmětu. Její výsledky přednese a obhájí v diskusi. Teoretické znalosti jsou potvrzeny zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní orientace v odborné literatuře v alespoň jednom světovém jazyce Aktivní komunikace s vyučujícím

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Definice toxikologie, její rozdělení. Látky škodlivé pro zdraví a jejich účinky. Systémová toxicita, karcinogenita, mutagenita, reprodukční toxicita, teratogenita, žíravost, dráždivost, sensibilizace, endokrinní disruptory. Cesty vstupu jedu do organismu a jeho osud v něm. Toxikokinetika. Vztah dávka-účinek. Expoziční testy. Výpočet toxikologického rizika. ERAQ-SAR. Akutní, subchronická a chronická toxicita. Testy toxicity a epidemiologické studie. Limity toxicity, metody jejich získávání. Toxikologické databáze, jejich validita a dostupnost. Toxikologie pracovního prostředí, chronické toxické účinky. Akutní toxikologie a toxikologie katastrof. Klasifikace jedů, systém EINECS a GHS, vztah k REACH. Expozice - typy expozice, vyjadřování expozice, expoziční scénáře. Kvantifikace expozice. Užití expozice ke stanovení charakteristiky rizik. Charakterizace rizika. Fyzikálně-chemické metody stanovení toxikantů v prostředí, sensory.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.