040-0925/02 – Nebezpečné látky (NL)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity10
Garant předmětuIng. Barbora Martiníková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Barbora Martiníková, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAU020 Ing. Barbora Martiníková, Ph.D.
PER126 Ing. Michaela Skřížovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Nebezpečné vlastnosti chemických látek a směsí. Hořlavost, výbušnost, oxidační schopnosti, toxicita, radioaktivita. Nekompatibilita chemikálií, „runaway“ reakce. Metody testování nebezpečných vlastností, jejich silné a slabé stránky. Interpretace výsledků testování s ohledem na bezpečnost při používání, dopravě a skladování. Management nebezpečných látek v podniku a při dopravě. Značení NL v kontextu ČR, Evropy a světa. Legislativa v ČR, Evropě a ve světě.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět se vztahuje na nebezpečné vlastnosti chemických látek a směsí mezi které patří např. hořlavost, výbušnost, oxidační schopnosti, toxicita, radioaktivita apod. Po absolvování předmětu student má přehled o metodách testování nebezpečných vlastností chemických látek. Interpretace výsledků testování s ohledem na bezpečnost při používání, dopravě a skladování. Rozumí managementu nebezpečných látek v podniku a při dopravě, značení NL v kontextu ČR, Evropy a světa.

Povinná literatura:

BABRAUSKAS, V. Ignition Handbook: Principles and applications to fire safety engineering, fire investigation, risk management and forensic science. Issquah, WA98027, USA: Fire Science Publishers, A division of Fire Science and Technology. ISBN 0-9728111-3-3 CARSON, P. A., MUMFORD, C. J. Hazardous Chemical Handbook. [online]. Second edition. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2002. ISBN 07506 4888 0. Dostupné z: http://ccc.chem.pitt.edu/wipf/Web/HCH.pdf Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES. Úřední věstník Evropské unie, 2006. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a o změně a zrušení směrnic č. 67/548/EHS, č. 1999/45/ES a o změně nařízení ES č. 1907/2006 (CLP). Úřední věstník Evropské unie, 2008.

Doporučená literatura:

UNITED NATIONS. Recommendations on the Transport of Dangerous Goods. Manual of Tests and Criteria [online]. Sixth Revised Edition. New York and Geneva: United Nations Publication, 2015. eISBN 978-92-1-057567-6. Dostupné z: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/manual/Rev.6/1520832_E_ST_SG_AC.10_11_Rev6_WEB_-With_corrections_from_Corr.1.pdf Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, ve znění pozdějších předpisů.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace ke studované problematice, ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod do Managementu chemických látek (MCHL). Základní principy a nástroje MCHL. Mezinárodní organizace a konvence; zainteresované strany („stakeholders“). Životní cyklus chemické látky. Nebezpečné vlastnosti látek - fyzikálně-chemické, toxikologické a ekotoxické. Klasifikace nebezpečných chemických látek, Globální Harmonizovaný Systém. Hodnocení rizik (zdravotních). Hodnocení rizik (pro životní prostředí). Řízení rizik. Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami v podniku. Přeprava nebezpečných chemických látek (ADR, RID). Nebezpečné vlastnosti odpadů. Klasifikace nebezpečných odpadů. Nakládání a transport nebezpečných odpadů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.