040-3001/01 – Bezpečnost v chemickém průmyslu (BvCHP)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR44 doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
DOL244 Ing. Petr Dolníček
DRA156 Ing. et Ing. Vendula Laciok, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definovat druhy průmyslových havárií, jejich závažnost a jevy. Diskutovat provádění analýzy nebezpečí a hodnocení souvisejících rizik technologií. Formulovat postup při analýze a hodnocení rizik technologických procesů včetně používaných metod. Sumarizovat legislativní zabezpečení systému prevence a připravenosti na závažné havárie.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Druhy průmyslových havárií, jejich závažnost a jevy. Význam a zdůvodnění provádění analýzy nebezpečí a hodnocení souvisejících rizik technologií. Postup při analýze a hodnocení rizik technologických procesů včetně používaných metod. Legislativní zabezpečení systému prevence a připravenosti na závažné havárie. Komplexní posuzování nebezpečí a souvisejícího rizika vybraných technologií.

Povinná literatura:

BARTLOVÁ, Ivana a Karol BALOG. Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií. 2. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-005-0. BARTLOVÁ, Ivana. Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2003. ISBN 80-86634-30-2. BARTLOVÁ, Ivana. Prevence a připravenost na závažné havárie. 2. vydání. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2017. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-184-2.

Doporučená literatura:

Manuál programu ROZEX

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracovat analýzu rizik pro vybranou technologii.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Průmyslové havárie. Druhy havárií (požáry, výbuchy, úniky a uvolnění toxických látek),jejich závažnost. Jevy havárií (např. BLEVE, VCE, Runaway reakce). Rozbor známých závažných havárií 2. Význam a zdůvodnění provádění analýzy nebezpečí a hodnocení souvisejících rizik technologií. Vysvětlení základních pojmů (nebezpečí, riziko, závažná havárie, bezpečnost). Rozbor příčin úniku látek, vzniku požáru a výbuchu v chemickém průmyslu. 3. Postup při analýze a hodnocení rizik technologických procesů. Vysvětlení provedení jednotlivých kroků analýzy a hodnocení rizik technologických procesů, její využití v praxi. 4. Přehled metod identifikace a hodnocení nebezpečí ve světě i v ČR. Současný stav v ČR a ve světě. Nesystematické metody, např. Metoda kontrolních záznamů, Co se stane když… Relativní hodnocení (indexové metody). Systematické metody, např. FTA, HAZOP, FMEA. 5. Odhad pravděpodobnosti vzniku havárie a závažnosti jejich následků (pro člověka, životní prostředí i ekonomických ztrát). Výpočetní metody vzniku hořlavého souboru za různých podmínek procesu i při různých poruchách a odchylkách, výpočet zón zamoření. Počítačové programy pro odhad následků havárií, princip programu ROZEX. Metoda odhadu společenského rizika metodou IAEA - TEC DOC 727. 6. Legislativní zabezpečení systému prevence a připravenosti na závažné havárie v Evropě. Směrnice Rady EU 96/82/ EC, tzv. SEVESO II. Direktiva. Vyplývající povinnosti. Vysvětlení potřeb dalšího vývoje (novelizace). 7. Legislativní zabezpečení systému prevence a připravenosti na závažné havárie v ČR. Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy. Povinnost provozovatelů (ohlašovací povinnost, bezpečnostní program, bezpečnostní zpráva, havarijní plány) a státní správy. 8. Fyzikálně chemické vlastností a technicko bezpečnostní parametry chemických látek (TBP). Zaměřeno na kapaliny a plyny. Vysvětlení pojmů: teplota vzplanutí, teplota vznícení, hranice výbušnosti, výbuchové charakteristiky, MEBS, MZP, LOI. Jejich využití při identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik a pro zajištění bezpečnosti technologií. 9. Charakteristika technologických procesů a pracovních podmínek. Zdůraznění znalostí provedení technologických procesů i pracovních podmínek pro identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik. Rozbor možných odchylek a poruch. Chyby člověka. 10. Zásady ochrany proti úniku nebezpečných látek, požáru a výbuchu. Aktivní a pasivní protipožární a protivýbuchová prevence. Aplikace základních bezpečnostních opatření. 11. Komplexní posuzování nebezpečí a souvisejícího rizika vybraných technologií. Fyzikální procesy - ohřev, sušení. rektifikace. Základní poznatky o procesu. Technologické varianty. Charakter nebezpečí a prevence. 12. Komplexní posuzování nebezpečí a souvisejícího rizika vybraných technologií. Fyzikální procesy - rektifikace. Základní poznatky o procesu. Technologické varianty. Charakter nebezpečí a prevence. 13. Komplexní posuzování nebezpečí a souvisejícího rizika vybraných technologií. Chemické procesy - hydrogenace, hydrochlorace. Základní poznatky o procesu. Technologické varianty. Charakter nebezpečí a prevence. 14. Komplexní posuzování nebezpečí a souvisejícího rizika vybraných technologií. Chemické procesy - polymerace, nitrace. Základní poznatky o procesu. Technologické varianty. Charakter nebezpečí a prevence.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  15
        Zkouška Zkouška 60  11
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku