050-0005/01 – Hodnocení rizika území a plánování obnovy (HRU)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRO04 doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
SIR0042 Ing. Patrik Sirotiak
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci studia musí posluchač zvládnout schopnost konstruktivního myšlení ve smyslu širších vztahů v oblasti územního plánování a obnovy technické infrastruktury pro potřeby snížení rizik vznikajících jednotlivými činnostmi infrastruktury. Na základě vlastní analýzy musí být schopen generalizovat problém a dle potřeby jej modifikovat do jednotlivých integrálních celků. Na základě vlastní analýzy musí mít schopnost vyhodnotit rizikovost území z hlediska potenciálních mimořádných událostí a navrhovat řešení snižující míru negativního dopadu na jednotlivé subjekty a územní celky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá problematikou hodnocení území z hlediska jeho zranitelnosti při přírodních pohromách a technologických haváriích a plánováním obnovy. V první části je zaměřen na obecné požadavky a řešení chráněných zájmů státu, hrozby selhání plánovacích metod a zpracování bezpečnostních plánů. Druhá část se zabývá územně-plánovací dokumentací, jejími náležitostmi, stavebním řádem, činností speciálních stavebních úřadů, cíly a úkoly územního plánování. Třetí část přednášek je zaměřena na metodiku pro stanovení rizik relevantních mimořádných událostí, určení vhodných nápravných opatření a způsobů jejich realizace s cílem minimalizace potenciálních škod.

Povinná literatura:

KROČOVÁ, Š. Strategie územního plánování v technické infrastruktuře. Ostrava: Spektrum, 2013. 133 s. ISBN 978-80-7385-128-6. KROČOVÁ, Š. Bezpečnost provozu technické infrastruktury. Ostrava: Spektrum, 2017. 122 s. ISBN 978-80-7385-185-9. Procházková, D.: Metodika pro odhad nákladů na obnovu majetku v územích postižených živelní a jinou pohromou. Metodická příručka pro veřejnou správu. ISBN 80-239-7680-X. CITYPLAN, spol. s.r.o., Praha 2006. Procházková, D.: Metodika pro odhad nákladů na obnovu majetku v území postiženém živelní nebo jinou pohromou, Edice SPBI Spektrum, 2007, ISBN 978-80-86634-98-2, 251 stran Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb. , o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území), ve znění zákona č. 347/2005 Sb. KONCEPCE ZABEZPEČENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ. SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000 ze dne 20. prosince 2001,kterou se upravuje postup orgánů krajů, okresních úřadů a orgánů obcí k zajištění nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech a za krizových stavů Službou nouzového zásobování vodou. Typový plán dle usnesení BRS č. 295/2002 - NARUŠENÍ DODÁVEK PITNÉ VODY VELKÉHO ROZSAHU.

Doporučená literatura:

Procházková, D.: Plán obnovy majetku v území postižených živelnou nebo jinou pohromou, který zohledňuje zajištění kontinuity kritické infrastruktury. Metodická příručka pro veřejnou zprávu. ISBN 80-239-8285-0. CITYPLAN, spol. s.r.o., Praha 2006.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: semestrální projekt a jeho obhajoba Zkouška: písemná Další požadavky na studenta: Prezenční studium: Zpracování zadaného tématu - jeho prezentace. Kombinované studium: Nejsou další požadavky na studenta.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prezenční studium: Zpracování zadaného tématu - jeho prezentace. Kombinované studium: Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky ochrany území před dopady mimořádných událostí a jeho obnovy. 2. Mimořádné události a jiné zdroje rizik, metody hodnocení, stanovení očekávaného ohrožení, způsoby určení zranitelných míst. 3. Cíle a úkoly územního plánování k zajištění ochrany území před dopady mimořádných událostí. 4. Územně plánovací dokumentace (strategie územního rozvoje, zásady územního rozvoje). 5. Územně plánovací dokumentace (územní plán, regulační plán). 6. Činnost stavebních úřadů v oblasti územního plánování. 7. Vztah územně plánovací dokumentace k územnímu rozhodování. 8. Právní aspekty obnovy území postiženého následky mimořádné události. 9. Metodika pro stanovení relevantních živelních a jiných pohrom v území, metodika stanovení největší očekávané pohromy, metodika výběru nepřijatelných dopadů a ocenění potenciálních škod na majetku. 10. Metodika pro určení vhodných nápravných opatření, výběr optimálních nápravných opatření, stanovení parametrické závislosti nákladů na obnovu a metodika stanovení finanční rezervy na obnovu. 11. Obnova základních funkcí území v oblastech dodávky energií (především elektrické energie, ropy, plynu), pitné vody, přepravní sítě, komunikačních a informačních systémů, bankovnictví, nouzových služeb, potravinářství, státní správy a samosprávy. 12. Plán prevence ztrát při obnově základních funkcí území infrastruktury, vytvoření koncepce prevence ztrát a činností minimalizující potenciální relevantní pohromy. 13. Exkurze.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  10 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 47  24 3
Rozsah povinné účasti: Kombinovaná forma studia - bez podmínek povinné účasti.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání a úspěšné obhájení semestrální práce.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní