050-0018/01 – Flood Protection (PPO)

Gurantor departmentDepartment of Civil ProtectionCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2011/2012Year of cancellation2020/2021
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ADA14 doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
MAL282 doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+0
Part-time Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student knows identify particular elements system flood control, gained piece of knowledge generalize and modify practically. Further knows interpreted knowledge about functioning analogical suits abroad.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Other activities

Summary

Předmět se zabývá problematikou povodní jako takových, jejich příčinami a projevy, zranitelnosti území povodněmi, připravenosti na povodně a řešení povodňových situací v území. Přednášky jsou rozděleny do čtyř bloků s následujícím zaměřením. První blok je zaměřen na všeobecnou problematiku vzniku a průběhu povodní a obecné požadavky ochrany před a při povodních v území. Druhý blok přednášek je zaměřen do oblasti právních, technických a metodických předpisů spojených s ochranou před povodněmi a jejich zdoláváním. Třetí blok přednášek je věnován zásadám projektování a realizace technických opatření při ochraně před povodněmi (hráze, poldry, atd.). Čtvrtý blok přednášek je zaměřen na zásady realizace záchranných, likvidačních a obnovovacích prácí při povodních.

Compulsory literature:

- JHA, Abhas K,BLOCH, Robin, LAMOND Jessica. Cities and Flooding - A Guide to Integrated Urban Flood Risk Management for the 21st Century. International Bank for Reconstruction and Development. Washington, 2012. 638 s. ISBN (electronic): 978-0-8213-9477-9. - Adamec, V. a kol.: Ochrana před povodněmi a ochrana obyvatelstva, Knižnice SPBI, Ostrava, 2012, 144 s., ISBN: 978-80-7385-118-7 - Šenovský, M.; Adamec, V.; Hanuška, Z.: Integrovaný záchranný systém. Knižnice SPBI Ostrava, 2005. ISBN:80-86634-65-5. 157 stran. - Václavík, V.: Přednášky k předmětu Protipovodňová ochrana - Václavík, V.: Účelové nádrže a rybníky - Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, - Prováděcí, technické a metodické pokyny k ochraně před povodněmi

Recommended literature:

- DIRECTIVE 2007/60/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 October 2007 on the assessment and management of flood risks - Šenovský, M., Adamec, V., Vaněk, M.: Bezpečnostní plánování, SPBI Spektrum, 2006,ISBN: 80-86634-52-4 - Šenovský, M., Adamec, V.: Právní rámec krizového managementu, SPBI Spektrum, 2005, Ostrava, 97 stran, ISBN: 80-86634-55-8 - Hodnotící zprávy k povodním

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

----------

E-learning

Other requirements

Na studenta nejsou další specifické požadavky.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Opening to the problems 2. Generally about inception and process flood and 3. Universal specifications protection from and on flood in territory. 4. Law, technical and methodical regulations for flood control 5. Deluge plan 6. Law, technical and methodical regulations for protection for negotiation flood 7. Principle projection and realization technical steps at flood control (dike, reservoir, etc ..) 8. Case study to flood control 9. Fundamentals realization rescue, liquidating and recovery service at flood 10 Case study to rescue, liquidating and recovery work at flood

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2010/2011 Summer semester, validity until: 2020/2021 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination 100  51 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2019/2020 Summer
2018/2019 Summer
2016/2017 Summer
2015/2016 Summer
2014/2015 Summer
2011/2012 Summer