050-0022/01 – Civil protection I (OOB-I)

Gurantor departmentDepartment of Civil ProtectionCredits4
Subject guarantordoc. Ing. David Řehák, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. David Řehák, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2016/2017Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FOL014 Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA
PAT0040 Ing. David Patrman
REH0032 doc. Ing. David Řehák, Ph.D.
SPL0011 Ing. Alena Šplíchalová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+0
Combined Examination 8+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Předmět poskytuje základní úroveň znalostí o opatřeních připravovaných a realizovaných k zajištění bezpečnosti obyvatelstva při vzniku mimořádných událostí. Prezentuje základní subjekty ochrany obyvatelstva a jejich úkoly v systému ochrany obyvatelstva. Objasňuje plánování, řízení a zabezpečování těchto opatření, a to jak při mimořádných událostech, tak krizových situacích

Teaching methods

Lectures

Summary

Předmět poskytuje základní úroveň znalostí o opatřeních připravovaných a realizovaných k zajištění bezpečnosti obyvatelstva při vzniku mimořádných událostí. Prezentuje základní subjekty ochrany obyvatelstva a jejich úkoly v systému ochrany obyvatelstva. Objasňuje plánování, řízení a zabezpečování těchto opatření, a to jak při mimořádných událostech, tak krizových situacích.

Compulsory literature:

[1] ŘEHÁK, David, MARTÍNEK, Bohumír, RŮŽIČKOVÁ, Petra. Ochrana obyvatelstva v kontextu aktuálních bezpečnostních hrozeb. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. 131 s. ISBN 978-80-7385-169-9. [2] KRATOCHVÍLOVÁ, D., D. KRATOCHVÍLOVÁ ml., L. FOLWARCZNY. Ochrana obyvatelstva. 2. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. 177 s. ISBN 978-80-7385-134-7. [3] Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. [4] Vyhláška MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. [5] Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva. [6] Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030. Praha: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2013. 75 s. ISBN 978-80-86466-50-7.

Recommended literature:

[1] Bezpečnostní pojmy [cit. 26. srpna 2010]. Ministerstvo vnitra České republiky [on-line]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/bezpecnost.aspx [2] JUKL, Marek. Ženevské úmluvy a dodatkové protokoly (stručný přehled). 2. vyd. Praha: Český červený kříž, 2005. [3] ŘEHÁK, D., FOLWARCZNY, L. Východiska technického a organizačního zabezpečení ochrany obyvatelstva. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. 89 s. ISBN 978-80-7385-117-0

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Studentům je doporučována účast na přednáškách.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět je koncipován do následujících přednášek: Blok 1: Úvod do problematiky ochrany obyvatelstva (4x90 min) - Aktuální bezpečnostní hrozby - Historie civilní ochrany, terminologie - Ženevské úmluvy a dodatkové protokoly - Právní úprava a Koncepce ochrany obyvatelstva Blok 2: Základní opatření ochrany obyvatelstva (8x45 min) - Záchranné a likvidační práce - Varování a vyrozumění - Provizorní ukrytí - Improvizovaná ochrana proti účinkům nebezpečných látek - Evakuace - Nouzové přežití - Monitorování a dekontaminace - Humanitární a dobrovolnická pomoc Blok 3: Realizace ochrany obyvatelstva v praxi (3x90 min) - Požadavky na ochranu obyvatelstva v územním plánování - Organizace ochrany obyvatelstva - Nástroje ochrany obyvatelstva

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner