050-0025/01 – Flood protection (PO)

Gurantor departmentDepartment of Civil ProtectionCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory type B
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ADA14 doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
MAL282 doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 28+0
Part-time Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The student is able to identify individual elements of the flood protection system, gain general knowledge and modify the knowledge in practice. It is also able to interpret knowledge about the functioning of similar processes abroad

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Other activities

Summary

Předmět prohlubuje a rozšiřuje znalosti problematiky ochrany před povodněmi v podmínkách České republiky, a to i s vazbou na přeshraniční dopady. Studenti se orientují na specifikaci technických a organizačních opatření ke zmírnění následků povodní a ochrany obyvatelstva. Řešením případových studií získávají dovednosti potřebné pro práci v povodňových komisích, resp. krizových štábech, při zdolávání následků povodní.

Compulsory literature:

1. ADAMEC, Vilém. Ochrana před povodněmi a ochrana obyvatelstva. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-118-7. 2. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Recommended literature:

1. MATĚJKA, Jiří. Metodická příručka pro stavbu mobilních protipovodňových stěn. Praha: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2003. ISBN 80-86640-16-7. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:51186300-fa95-11e2-9923-005056827e52 2. JHA, Abhas K,BLOCH, Robin, LAMOND Jessica. Cities and Flooding - A Guide to Integrated Urban Flood Risk Management for the 21st Century. International Bank for Reconstruction and Development. Washington, 2012. 638 s. ISBN (electronic): 978-0-8213-9477-9. 3. Rozhodnutí Komise 2014/762/EU ze dne 16. října 2014, kterým se stanoví pravidla rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie a zrušují rozhodnutí Komise 2004/277/ES, Euratom 2007/606/ES, Euratom 4. DIRECTIVE 2007/60/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 October 2007 on the assessment and management of flood risks

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

prezentace semestrálního projektu, písemná zkouška

E-learning

Other requirements

There are not defined next requirements to student.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Opening to the problems 2. Generally about inception and process flood and 3. Universal specifications protection from and on flood in territory. 4. Law, technical and methodical regulations for flood control 5. Deluge plan 6. Law, technical and methodical regulations for protection for negotiation flood 7. Principle projection and realization technical steps at flood control (dike, reservoir, etc ..) 8. Case study to flood control 9. Fundamentals realization rescue, liquidating and recovery service at flood 10 Case study to rescue, liquidating and recovery work at flood

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination 100  51 3
Mandatory attendence participation: Semestr work.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Elaboration of a seminar work in the field of flood protection.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N1032A020001) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (N1032A020001) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (N1032A020001) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (N1032A020001) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (N1032A020001) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (N1032A020001) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (N1032A020001) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (N1032A020001) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (N1032A020001) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (N1032A020001) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2022/2023 Summer
2021/2022 Summer
2020/2021 Summer