050-0026/01 – Risk Engineering Methods (MRI)

Gurantor departmentDepartment of Civil ProtectionCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAL282 doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.
GAM0011 Ing. Patricie Gamonová
SLI0006 Ing. Simona Jemelková, Ph.D.
SPL0011 Ing. Alena Šplíchalová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 28+28
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to create a Problem Solving Problem in the field of security engineering, which is currently in a state of great development.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

V průběhu studia předmětu se studenti seznámí s využitím analytických metod v oblasti rizikového inženýrství, jejich vzájemnými vazbami a s možnostmi jejich uplatnění v daném oboru. Využití bude demonstrováno na příkladech.

Compulsory literature:

1. PROCHÁZKOVÁ, Dana. Metody rizikového inženýrství. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. 147 s. ISBN 978-80-7385-111-8. 2. HINDLS, Richard, HRONOVÁ, Stanislava, NOVÁK, Ilja. Analýza dat v manažérském rozhodování. Praha: Grada Publishing, 1999, 358 s. ISBN 80-7169-255-7.

Recommended literature:

1. PITBLADO, R., TURNEY, R. Risk assessment in the process industries. 2nd edit. Rugby: Institution of Chemical Engineers, 1996. ISBN 978-0852953235. 2. MALÉŘOVÁ, Lenka et al. Metodika pro hodnocení rizika územních celků. [Certifikovaná metodika]. 1.vyd. Ostrava: VŠB-TUO, 2015. 32. Ev.č.: 007/27-10-2015_UM 3. ČSN EN 31010. Management rizik - Techniky posuzování rizik. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

prezentace semestrálního projektu, písemná zkouška

E-learning

Other requirements

There are not defined next requirements to student.

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
050-0024 PR Risk assessment Recommended

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Introduction - Risk Engineering in the Czech Republic and EU, terminology 2. Methods of risk identification 3. Pair comparison 4. Multi-criteria analysis 5. Delphic Method 6. Statistical methods - analysis of development trends 7-8. Standard methods of risk analyzes 9. Interpret the results of risk analyzes 10-12. Scenarios and their modeling

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 30  20
        Examination Examination 70  31 3
Mandatory attendence participation: Semestr work.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Development of the assigned method and its presentation.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N1032A020001) Safety and Security Planning HR K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2024/2025 (N1032A020001) Safety and Security Planning HR P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (N1032A020001) Safety and Security Planning HR K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (N1032A020001) Safety and Security Planning HR P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N1032A020001) Safety and Security Planning HR P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N1032A020001) Safety and Security Planning HR K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N1032A020001) Safety and Security Planning HR K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N1032A020001) Safety and Security Planning HR P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N1032A020001) Safety and Security Planning HR P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N1032A020001) Safety and Security Planning HR K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2022/2023 Summer
2021/2022 Summer
2020/2021 Summer