050-0031/01 – Integrated rescue system (IZS)

Gurantor departmentDepartment of Civil ProtectionCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ADA14 doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
SIN05 Ing. Jiří Šindler
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 28+14
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students are able to recognize the links and relationships in the functioning of the Integrated Rescue System, to generalize them and to make conclusions about the organization and management of the rescue work.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Project work

Summary

Předmět rozšiřuje a prohlubuje znalosti z oblasti státem garantované pomoci v nouzi v ČR. Je vysvětlen význam IZS a postavení základních a ostatních složek IZS v systému. Vymezeno je postavení a působnost veřejné správy a právnických osob a fyzických osob. Podrobně jsou rozebrány zásady koordinace záchranných a likvidačních prací, způsob financování i zabezpečování připravenosti jednotlivých organizačních prvků. Praktická aplikace zásad IZS je prezentována formou případových studii záchranných prací.

Compulsory literature:

1. ADAMEC, Vilém, HANUŠKA, Zdenek, ŠENOVSKÝ, Michail. Integrovaný záchranný systém. 2. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. 157 s. ISBN 978-80-7385-007-4. 2. ADAMEC, Vilém. Krizové štáby veřejné správy. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. 110 s. ISBN 978-80-7385-139-2.

Recommended literature:

1. DG ECHO, Echoes of EU humanitarian aid and crisis response, 64 stran, ISBN 978-92-79-49914-2. Dostupné z: https://publications.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/afa611c4-94d1-11e5-983e-01aa75ed71a1 2. HANUŠKA, Zdenek. Organizace jednotek požární ochrany. 2. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. 116 s. ISBN 978-80-7385-035-7. 3. HZS ČR. Typové činnosti složek IZS při společném zásahu. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/clanek/dokumentace-izs-587832.aspx 4. Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, ve znění pozdějších předpisů.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

prezentace semestrálního projektu, písemná zkouška

E-learning

Other requirements

There are not defined next requirements to student.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Juristic world for function IZS 2. Position and office public funds management in IZS 3. Position and office basic unit IZS 4. Position and office of others units IZS 5. Position and office juristic and physical persons in terms of IZS 6. Organization rescue and liquidating service on tactical level 7. Organization rescue and liquidating service on operational level 8. Organization rescue and liquidating service on strategical level 9. Preparedness IZS for rescue and liquidating service 10. Funding of IZS 11. Function IZS during critical states 12. Case study intervention solving in terms of IZS

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 40  10
        Examination Examination 60  41 3
Mandatory attendence participation: 75-ti % účast na cvičeních

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Seminární práce dle dohody s vyučujícím, zkouška

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N1032A020001) Safety and Security Planning BMÚ K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2024/2025 (N1032A020001) Safety and Security Planning BMÚ P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (N1032A020001) Safety and Security Planning BMÚ K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (N1032A020001) Safety and Security Planning BMÚ P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N1032A020001) Safety and Security Planning BMÚ P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N1032A020001) Safety and Security Planning BMÚ K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N1032A020001) Safety and Security Planning BMÚ K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N1032A020001) Safety and Security Planning BMÚ P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N1032A020001) Safety and Security Planning BMÚ P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N1032A020001) Safety and Security Planning BMÚ K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2022/2023 Summer
2021/2022 Summer
2020/2021 Summer