050-0034/01 – Territory risk assessment and recovery planning (HRUaPO)

Gurantor departmentDepartment of Civil ProtectionCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRO04 doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
SIR0042 Ing. Patrik Sirotiak
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 28+28
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

In the course of the study, the student has to master the ability of constructive thinking in the sense of broader relations in the sphere of spatial planning and reconstruction of the technical infrastructure in order to reduce the risks arising from the individual activities of the infrastructure. Based on his / her own analysis, he / she must be able to generalize the problem and modify it, if necessary, into individual integral units. Based on its own analysis, it must have the ability to assess the riskiness of the site in terms of potential extraordinary events and to propose solutions reducing the negative impact on individual entities and territorial units.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Individual consultations
Tutorials

Summary

Předmět se zabývá problematikou hodnocení území z hlediska jeho zranitelnosti při přírodních pohromách a technologických haváriích a plánováním obnovy. V první části je zaměřen na obecné požadavky a řešení chráněných zájmů státu, hrozby selhání plánovacích metod a zpracování bezpečnostních plánů. Druhá část se zabývá územně-plánovací dokumentací, jejími náležitostmi, stavebním řádem, činností speciálních stavebních úřadů, cíly a úkoly územního plánování. Třetí část přednášek je zaměřena na metodiku pro stanovení rizik relevantních mimořádných událostí, určení vhodných nápravných opatření a způsobů jejich realizace s cílem minimalizace potenciálních škod.

Compulsory literature:

1. KROČOVÁ, Š. Strategie územního plánování v technické infrastruktuře. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. 133 s. ISBN 978-80-7385-128-6. 2. KROČOVÁ, Š. Bezpečnost provozu technické infrastruktury. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2017. 122 s. ISBN 978-80-7385-185-9.

Recommended literature:

1. KOROČOVÁ, Š. Zásobování vodou. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2014. 199 s. 2. PROCHÁZKOVÁ, D. Metodika pro odhad nákladů na obnovu majetku v území postiženém živelní nebo jinou pohromou. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. 251 s. ISBN 978-80-86634-98-2. 3. DAVIDSON, A., HOWARD, G., STEVENS, M., ALLAN, P., KIRBY, L., DEERE, D., BARTRAM, J. Water Safety Plans. WHO/SDE/WSH/02.09. Revise Draft, 2003. 4. MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Koncepce zabezpečení obyvatelstva pitnou vodou za krizových situací, 2003. 28 s.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zápočet: semestrální projekt a jeho obhajoba Zkouška: písemná Další požadavky na studenta: Prezenční studium: Zpracování zadaného tématu - jeho prezentace. Kombinované studium: Nejsou další požadavky na studenta.

E-learning

Other requirements

Full-time study: Elaboration of the assigned topic - its presentation. Combined study: There are no additional requirements for the student.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Introduction to the issue of the protection of the territory from the effects of the extraordinary events and their renewal. 2. Emergencies and other sources of risk, methods of evaluation, identification of expected threats, ways of identifying vulnerable sites. 3. Targets and tasks of spatial planning to ensure the protection of the area against the effects of extraordinary events. 4. Territorial planning documentation (spatial development strategies, territorial development principles). 5. Territorial Planning Documentation (Territorial Plan, Regulatory Plan). 6. Activity of building authorities in the sphere of spatial planning. 7. Relation of spatial planning documentation to territorial decision-making. 8. Legal aspects of the restoration of the area affected by the consequences of an emergency. 9. Methodology for determining the relevant natural and other disasters in the territory, the methodology for determining the greatest expected disaster, the methodology of selecting unacceptable impacts and the assessment of potential property damage. 10. Methodology for determining the appropriate corrective measures, choosing the optimal corrective measures, determining the parametric dependence of the costs of the recovery and the methodology for establishing the financial reserve for recovery. 11. Recovery of the basic functions of the territory in the fields of energy supply (especially electricity, oil, gas), drinking water, transport networks, communication and information systems, banking, emergency services, food industry, state administration and self-government. 12. Loss prevention plan for restoring basic infrastructure functions, creating a loss prevention concept, and minimizing potential relevant disasters. 13. Seminar.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2018/2019 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 33  17
        Examination Examination 67  34 3
Mandatory attendence participation: Účast na cvičení min. 80%. Povinná účast na semináři.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Submission and successful defense of the term paper.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N1032A020001) Safety and Security Planning HR K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2024/2025 (N1032A020001) Safety and Security Planning HR P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (N1032A020001) Safety and Security Planning HR K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (N1032A020001) Safety and Security Planning HR P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (N1032A020001) Safety and Security Planning HR P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (N1032A020001) Safety and Security Planning HR K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N1032A020001) Safety and Security Planning HR K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N1032A020001) Safety and Security Planning HR P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N1032A020001) Safety and Security Planning HR P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N1032A020001) Safety and Security Planning HR K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2022/2023 Winter
2021/2022 Winter