050-0034/01 – Hodnocení rizika území a plánování obnovy (HRUaPO)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRO04 doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
SIR0042 Ing. Patrik Sirotiak
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+28
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci studia musí posluchač zvládnout schopnost konstruktivního myšlení ve smyslu širších vztahů v oblasti územního plánování a obnovy technické infrastruktury pro potřeby snížení rizik vznikajících jednotlivými činnostmi infrastruktury. Na základě vlastní analýzy musí být schopen generalizovat problém a dle potřeby jej modifikovat do jednotlivých integrálních celků. Na základě vlastní analýzy musí mít schopnost vyhodnotit rizikovost území z hlediska potenciálních mimořádných událostí a navrhovat řešení snižující míru negativního dopadu na jednotlivé subjekty a územní celky.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá problematikou hodnocení území z hlediska jeho zranitelnosti při přírodních pohromách a technologických haváriích a plánováním obnovy. V první části je zaměřen na obecné požadavky a řešení chráněných zájmů státu, hrozby selhání plánovacích metod a zpracování bezpečnostních plánů. Druhá část se zabývá územně-plánovací dokumentací, jejími náležitostmi, stavebním řádem, činností speciálních stavebních úřadů, cíly a úkoly územního plánování. Třetí část přednášek je zaměřena na metodiku pro stanovení rizik relevantních mimořádných událostí, určení vhodných nápravných opatření a způsobů jejich realizace s cílem minimalizace potenciálních škod.

Povinná literatura:

1. KROČOVÁ, Š. Strategie územního plánování v technické infrastruktuře. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. 133 s. ISBN 978-80-7385-128-6. 2. KROČOVÁ, Š. Bezpečnost provozu technické infrastruktury. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2017. 122 s. ISBN 978-80-7385-185-9.

Doporučená literatura:

1. KOROČOVÁ, Š. Zásobování vodou. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2014. 199 s. 2. PROCHÁZKOVÁ, D. Metodika pro odhad nákladů na obnovu majetku v území postiženém živelní nebo jinou pohromou. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. 251 s. ISBN 978-80-86634-98-2. 3. DAVIDSON, A., HOWARD, G., STEVENS, M., ALLAN, P., KIRBY, L., DEERE, D., BARTRAM, J. Water Safety Plans. WHO/SDE/WSH/02.09. Revise Draft, 2003. 4. MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Koncepce zabezpečení obyvatelstva pitnou vodou za krizových situací, 2003. 28 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: semestrální projekt a jeho obhajoba Zkouška: písemná Další požadavky na studenta: Prezenční studium: Zpracování zadaného tématu - jeho prezentace. Kombinované studium: Nejsou další požadavky na studenta.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prezenční studium: Zpracování zadaného tématu - jeho prezentace. Kombinované studium: Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky ochrany území před dopady mimořádných událostí a jeho obnovy. 2. Mimořádné události a jiné zdroje rizik, metody hodnocení, stanovení očekávaného ohrožení, způsoby určení zranitelných míst. 3. Cíle a úkoly územního plánování k zajištění ochrany území před dopady mimořádných událostí. 4. Územně plánovací dokumentace (strategie územního rozvoje, zásady územního rozvoje). 5. Územně plánovací dokumentace (územní plán, regulační plán). 6. Činnost stavebních úřadů v oblasti územního plánování. 7. Vztah územně plánovací dokumentace k územnímu rozhodování. 8. Právní aspekty obnovy území postiženého následky mimořádné události. 9. Metodika pro stanovení relevantních živelních a jiných pohrom v území, metodika stanovení největší očekávané pohromy, metodika výběru nepřijatelných dopadů a ocenění potenciálních škod na majetku. 10. Metodika pro určení vhodných nápravných opatření, výběr optimálních nápravných opatření, stanovení parametrické závislosti nákladů na obnovu a metodika stanovení finanční rezervy na obnovu. 11. Obnova základních funkcí území v oblastech dodávky energií (především elektrické energie, ropy, plynu), pitné vody, přepravní sítě, komunikačních a informačních systémů, bankovnictví, nouzových služeb, potravinářství, státní správy a samosprávy. 12. Plán prevence ztrát při obnově základních funkcí území infrastruktury, vytvoření koncepce prevence ztrát a činností minimalizující potenciální relevantní pohromy. 13. Seminář.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Kombinovaná forma studia - bez podmínek povinné účasti.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání a úspěšné obhájení semestrální práce.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování HR K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování HR P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování HR K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování HR P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování HR P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování HR K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování HR K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování HR P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování HR P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování HR K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní