050-0529/01 – Infrastruktury a ochrana obyvatelstva (INFOO)

Gurantor departmentDepartment of Civil ProtectionCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2017/2018Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
AXM011 Ing. Milan Axman
KRO04 doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Combined Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je získání schopnosti studenta rozpoznat a analyzovat strategické primární přírodní a antropogenní provozně-bezpečnostní rizika různých typů technické infrastruktury, která mohou ohrozit nebo vyřadit z provozu výrobní zařízení a další subjekty veřejné a soukromé infrastruktury měst a obcí. Na základě analýzy těchto rizik bude student schopen navrhovat a přijímat preventivní opatření k jejich snížení a ve fázi územně plánovací dokumentace, provozních řádů, havarijních plánů subjektů nebo na úseku krizového plánování státní správy a samosprávy regionů. Předpokladem pochopení rizik a nebezpečí hrozících systémům technické infrastruktury je zvládnutí učební látky z jednotlivých přednášek a cvičení koncipované tak, aby student dostal komplexní základ informací od zdrojů energií, jejich legislativního zakotvení, způsobů provádění analýzy rizik, až k aktuálním přírodním a antropogenním hrozbám, které mohou jejich funkci ohrozit v průběhu 21. století.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Cílem předmětu je získání schopnosti studenta rozpoznat a analyzovat strategické primární přírodní a antropogenní provozně-bezpečnostní rizika různých typů technické infrastruktury, která mohou ohrozit nebo vyřadit z provozu výrobní zařízení a další subjekty veřejné a soukromé infrastruktury měst a obcí. Na základě analýzy těchto rizik bude student schopen navrhovat a přijímat preventivní opatření k jejich snížení a ve fázi územně plánovací dokumentace, provozních řádů, havarijních plánů subjektů nebo na úseku krizového plánování státní správy a samosprávy regionů. Předpokladem pochopení rizik a nebezpečí hrozících systémům technické infrastruktury je zvládnutí učební látky z jednotlivých přednášek a cvičení koncipované tak, aby student dostal komplexní základ informací od zdrojů energií, jejich legislativního zakotvení, způsobů provádění analýzy rizik, až k aktuálním přírodním a antropogenním hrozbám, které mohou jejich funkci ohrozit v průběhu 21. století.

Compulsory literature:

KROČOVÁ, Š. Strategie územního plánování v technické infrastruktuře. Ostrava: SPBI, 2013. 133 s. ISBN 978-80-7385-128-6. Šrytr, P. a kol: Městské inženýrství (1), Academia Praha 1999 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. Zákon č.458/2000 Sb., zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Recommended literature:

KROČOVÁ, Š.: Strategie dodávek pitné vody, SPBI, Ostrava 2009, ISBN: 978-80-7385-072-2. Zákon č. 240/2000 Sb., zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Processing of the given topic, written and oral presentation.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

. Význam technické infrastruktury pro zastavěná území České republiky, výrobní subjekty, služby a funkčnost obytné zástavby a možnosti jejich rozvoje. 2. Legislativní předpisy a jejich význam pro provozní systémy technické infrastruktury ve standardním prostředí a při provozu po vzniku mimořádných událostí. 3. Základní struktura provozních systémů technické infrastruktury v ČR a její provázanost na provozní energetické systémy zemí EU. 4. Národní a zahraniční zdroje energií a vody, jejich získávání, ochrana, export a rozvoj v podmínkách 21. století. 5. Distribuční energetické systémy zemního plynu, elektrické energie, ropy, skladování zemního plynu, ropy a technologická, bezpečnostní a monitorovací zařízení a jejich vývoj. 6. Zdroje vody, ochrana zdrojů pitných vod, výrobní a distribuční systémy k zajišťování dodávek pitné vody prostřednictvím vodárenských soustav, místních vodovodů a vnitřních vodovodů spotřebitelských subjektů. 7. Provozně bezpečnostní přírodní a antropogenní rizika technické infrastruktury dle typu infrastruktury, její závislosti na zdrojích energií a vody. 8. Metody analýzy provozně-bezpečnostních rizik technické infrastruktury a jejich výstupní možnosti vedoucí k zvýšení spolehlivosti dodávek energií a pitné vody. 9. Nástroje a prostředky zlepšování hydraulické účinnosti a spolehlivosti dodávek energií a vody a jejich provoz při vzniku mimořádných událostí na území ČR nebo v zahraničí. 10. Strategie posuzování stupně provozně-bezpečnostních rizik jednotlivých typů technické infrastruktury v závislosti na území států, přírodním podmínkám a geopolitickém zázemí a jejich významu pro dodávku energií. 11. Význam použití různých druhů materiálů pro stavbu distribučních systémů technické infrastruktury v závislosti na charakteru území, geologickém složení půdy, pasivní a aktivní ochrana trubních systémů. 12. Možnosti a způsoby uskladňování energetických surovin a pitné vody a zajištění ekonomické efektivity vložených investičních a provozních prostředků. 13. Alternativní způsoby řešení MU na zařízení technické infrastruktury a jejich koordinace s orgány státní správy a Integrovaným záchranným systémem ČR. 14. Aktuální přírodní a antropogenní hrozby provozním systémům technické infrastruktury a možnosti jejich eliminace v závislosti na vědeckém poznání a technických možnostech ČR.

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 2017/2018 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 30  16
        Examination Examination 70  35
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Lázně Bohdaneč 3 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Lázně Bohdaneč 4 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Lázně Bohdaneč 3 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner