050-0529/01 – Infrastructure and population protection (INFOO)

Gurantor departmentDepartment of Civil ProtectionCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2017/2018Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRO04 doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
SIR0042 Ing. Patrik Sirotiak
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The purpose of the course is to acquire the learner's ability to recognize and analyze strategic primary natural and anthropogenic risks associated with operational safety of various types of technical infrastructure that could threaten or decommission production facilities and other public and private infrastructure of cities and municipalities. Based on the analysis of these risks, the student will be able to propose and take preventive measures to reduce them and in the phase of land-use planning documentation, operating rules, emergency plans of subjects or in the field of crisis planning of state and regional self-government. The prerequisite for understanding the risks and dangers of technical infrastructure systems is mastering the teaching material of the lectures and exercises designed to provide the student with a comprehensive basis of information from energy sources, their legislative grounding, risk analysis, up to current natural and anthropogenic threats that may their function at risk during the 21st century.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Cílem předmětu je získání schopnosti studenta rozpoznat a analyzovat strategické primární přírodní a antropogenní provozně-bezpečnostní rizika různých typů technické infrastruktury, která mohou ohrozit nebo vyřadit z provozu výrobní zařízení a další subjekty veřejné a soukromé infrastruktury měst a obcí.

Compulsory literature:

Kročová, Š. Bezpečnost provozu technické infrastruktury. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2017. 122 s. ISBN 978-80-7385-185-9 Šrytr, P. a kol: Městské inženýrství: Díl 1. Praha: Academia, 1999. 434 s. ISBN 80-200-0663-X Zákon č. 458/2000 Sb. ze dne 28. listopadu 2000, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Recommended literature:

Zákon č. 254/2001 Sb. ze dne 28. června 2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Kročová, Š. Zásobování vodou. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2014. 199 s. Davidson, A., Howard, G., Stevens, M., Allan, P., Kirby, L., Deere, D., Bartram, J. Water Safety Plans. WHO/SDE/WSH/02.09. Revise Draft, 2003.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zápočet: semestrální projekt a jeho obhajoba Zkouška: písemná Další požadavky na studenta: Zpracování zadaného tématu - jeho prezentace.

E-learning

Other requirements

Processing of the given topic, written and oral presentation.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

. Význam technické infrastruktury pro zastavěná území České republiky, výrobní subjekty, služby a funkčnost obytné zástavby a možnosti jejich rozvoje. 2. Legislativní předpisy a jejich význam pro provozní systémy technické infrastruktury ve standardním prostředí a při provozu po vzniku mimořádných událostí. 3. Základní struktura provozních systémů technické infrastruktury v ČR a její provázanost na provozní energetické systémy zemí EU. 4. Národní a zahraniční zdroje energií a vody, jejich získávání, ochrana, export a rozvoj v podmínkách 21. století. 5. Distribuční energetické systémy zemního plynu, elektrické energie, ropy, skladování zemního plynu, ropy a technologická, bezpečnostní a monitorovací zařízení a jejich vývoj. 6. Zdroje vody, ochrana zdrojů pitných vod, výrobní a distribuční systémy k zajišťování dodávek pitné vody prostřednictvím vodárenských soustav, místních vodovodů a vnitřních vodovodů spotřebitelských subjektů. 7. Provozně bezpečnostní přírodní a antropogenní rizika technické infrastruktury dle typu infrastruktury, její závislosti na zdrojích energií a vody. 8. Metody analýzy provozně-bezpečnostních rizik technické infrastruktury a jejich výstupní možnosti vedoucí k zvýšení spolehlivosti dodávek energií a pitné vody. 9. Nástroje a prostředky zlepšování hydraulické účinnosti a spolehlivosti dodávek energií a vody a jejich provoz při vzniku mimořádných událostí na území ČR nebo v zahraničí. 10. Strategie posuzování stupně provozně-bezpečnostních rizik jednotlivých typů technické infrastruktury v závislosti na území států, přírodním podmínkám a geopolitickém zázemí a jejich významu pro dodávku energií. 11. Význam použití různých druhů materiálů pro stavbu distribučních systémů technické infrastruktury v závislosti na charakteru území, geologickém složení půdy, pasivní a aktivní ochrana trubních systémů. 12. Možnosti a způsoby uskladňování energetických surovin a pitné vody a zajištění ekonomické efektivity vložených investičních a provozních prostředků. 13. Alternativní způsoby řešení MU na zařízení technické infrastruktury a jejich koordinace s orgány státní správy a Integrovaným záchranným systémem ČR. 14. Aktuální přírodní a antropogenní hrozby provozním systémům technické infrastruktury a možnosti jejich eliminace v závislosti na vědeckém poznání a technických možnostech ČR.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2017/2018 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 30  16
        Examination Examination 70  35 3
Mandatory attendence participation: Mandatory participation in the exercise min. 80%

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Submission and successful defense of the term paper.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2023/2024 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2023/2024 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2023/2024 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Lázně Bohdaneč 4 Choice-compulsory study plan
2023/2024 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2023/2024 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2023/2024 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Lázně Bohdaneč 3 Choice-compulsory study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Lázně Bohdaneč 3 Choice-compulsory study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Lázně Bohdaneč 4 Choice-compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Lázně Bohdaneč 3 Choice-compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Lázně Bohdaneč 4 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Lázně Bohdaneč 3 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Lázně Bohdaneč 4 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Lázně Bohdaneč 3 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Lázně Bohdaneč 4 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Lázně Bohdaneč 3 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2021/2022 Summer
2020/2021 Summer
2019/2020 Summer
2018/2019 Winter
2017/2018 Summer