050-0532/01 – Krizový management II (KM2)

Gurantor departmentDepartment of Civil ProtectionCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPASubject version guarantordoc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2017/2018Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAC0279 Ing. Barbora Machalová
POK08 doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Předmět navazuje na Krizový management I. Rozšiřuje studium v oblasti teorie a právního rámce krizového managementu. Pozornost je zaměřena na management a jeho využití v krizovém řízení, na teorii rizika a jeho řízení, popis mimořádných událostí a krizových situací, charakteristiku orgánů krizového řízení a jejich úkoly, činnost bezpečnostních rad a krizových štábů, popis krizových opatření a hospodářských opatření pro krizové stavy. Obsahem předmětu jsou rovněž základní informace o managementu rizik, metodách hodnocení rizik a jejich využití v krizovém řízení. Propojením uvedených oblastí získají studenti detailní informace o systému řízení bezpečnosti v České republice.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět navazuje na Krizový management I. Rozšiřuje studium v oblasti teorie a právního rámce krizového managementu. Pozornost je zaměřena na management a jeho využití v krizovém řízení, na teorii rizika a jeho řízení, popis mimořádných událostí a krizových situací, charakteristiku orgánů krizového řízení a jejich úkoly, činnost bezpečnostních rad a krizových štábů, popis krizových opatření a hospodářských opatření pro krizové stavy. Obsahem předmětu jsou rovněž základní informace o managementu rizik, metodách hodnocení rizik a jejich využití v krizovém řízení. Propojením uvedených oblastí získají studenti detailní informace o systému řízení bezpečnosti v České republice.

Compulsory literature:

GROSSI, Patricia, Howard KUNREUTHER a Chandu C PATEL. Catastrophe modeling: a new approach to managing risk. New York, NY: Springer Science Business Media, 2005, xix, 245 p. ISBN 03-872-4105-1. ŠENOVSKÝ, M., ORAVEC, M., ŠENOVSKÝ, P. Teorie krizového managementu. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, Edice SPBI Spektrum 79, 2012. 115 s. ISBN 978-80-7385-108-8. ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V. Právní rámec krizového managementu – management záchranných prací. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, Edice SPBI Spektrum 39, 2007. 97 s. ISBN 80-86634-67-1. ADAMEC, V. Krizové štáby veřejné správy. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, Edice SPBI Spektrum XXII, 2013. 103 s. ISBN 978-80-7385-139-2.

Recommended literature:

VEBER, J. a kol. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2. aktualiz. vyd. Praha: Management press, 2014, 734 s. ISBN 978-80-726-1274-1. FOLWARCZNY, L., POKORNÝ, J. Evakuace osob. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, Edice SPBI Spektrum 47, 2006. 125 s. ISBN 80-86634-92-2.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Na studenta nejsou další specifické požadavky.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

‐ Úvod do krizového managementu. ‐ Teorie krizového managementu. ‐ Riziko a systémový pohled na teorii rizika. ‐ Management rizik a jeho využití v krizovém řízení. ‐ Metody (techniky) hodnocení rizik. ‐ Mimořádné události a krizové situace. ‐ Právní rámec krizového managementu, orgány krizového řízení a jejich úkoly. ‐ Bezpečnostní rady, krizové štáby. ‐ Krizové stavy a krizová opatření. ‐ Hospodářská opatření pro krizové stavy. ‐ Ochrana informací v režimu zvláštních skutečnosti. ‐ Postavení právnických a podnikajících fyzických osob v systému krizového řízení. ‐ Postavení fyzických osob v systému krizového řízení. ‐ Kontrolní činnost v oblasti krizového řízení, správní delikty a přestupky, náhrada škody a omezení práv.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2017/2018 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 45  28
        Examination Examination 55  23
Mandatory attendence parzicipation: Develop a seminar paper on the topic.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner