050-0535/01 – Ochrana obyvatelstva a environmentální bezpečnost (OOEB)

Gurantor departmentDepartment of Civil ProtectionCredits4
Subject guarantordoc. Ing. David Řehák, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. David Řehák, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2017/2018Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PAT0040 Ing. David Patrman
REH0032 doc. Ing. David Řehák, Ph.D.
SLI0006 Ing. Simona Slivková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Předmět poskytuje základní znalosti v oblasti zajišťování environmentální bezpečnosti a jejího významu pro obyvatelstvo. Prezentuje aktuální environmentální hrozby a jejich dopady na obyvatelstvo. Hlavní pozornost je zaměřena na základní druhy environmentální bezpečnosti, kterými jsou surovinová, energetická a ekologická. Student získá informace o aplikaci základních nástrojů environmentální bezpečnosti s důrazem na zajištění environmentální bezpečnosti územního rozvoje v kontextu ochrany obyvatelstva.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět seznámí studenty se základními postupy managementu k dosažení daných cílů, a to ve spojení s bezpečností a ochranou obyvatelstva. Nejprve se studenti seznámí s pojmem management jak v obecné rovině, ale také v širších souvislostech vzhledem k bezpečnosti. Dále se studenti seznámí s jednotlivými manažerskými funkcemi a jejich vztahem k bezpečnosti podniku. Studentům jsou představeny rovněž základní manažerské dovednosti a kritické faktory, které ovlivňují úspěch managementu.

Compulsory literature:

[1] HÁK, T., OULEHLOVÁ, A., JANOUŠKOVÁ, S. (eds.). Environmentální bezpečnost. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2015. 155 s. ISBN 978-80-87865-19-4. [2] ŠENOVSKÝ, M., ŠENOVSKÝ, P., BERNATÍK, A., ŘEHÁK, D. Bezpečnost občanů a řízení integrálního rizika na území regionu. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. (v tisku) [3] ŘEHÁK, D., MARTÍNEK, B., RŮŽIČKOVÁ, P. Ochrana obyvatelstva v kontextu aktuálních bezpečnostních hrozeb. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. (v tisku) [4] Koncepce environmentální bezpečnosti 2012 - 2015 s výhledem do roku 2020. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, 2012. [5] Politika územní rozvoje České republiky. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2015.

Recommended literature:

[1] ŘEHÁK, David. Preventivní ochrana obyvatelstva, technické infrastruktury a životního prostředí před negativními vlivy územního rozvoje. Spektrum, Ostrava, 2010, roč. 10, č. 2, s. 41-44. ISSN 1211-6920. [2] Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030 [online]. Geneva: UNISDR, 2015 [cit. 2015-08-13]. Available from: http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Na studenta nejsou další specifické požadavky.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do problematiky environmentální bezpečnosti 2. Strategické dokumenty a právní úprava v oblasti environmentální bezpečnosti 3. Globální environmentální hrozby a jejich dopady na obyvatelstvo 4. Regionální environmentální hrozby a jejich dopady na obyvatelstvo 5. Surovinová bezpečnost - dopady a rizika využívání materiálů (těžba, zpracování, odpady, transport, skladování, využívání) - zajišťování surovinových zdrojů 6. Energetická bezpečnost - dopady a rizika využívání energie (těžba, zpracování, odpady, transport, skladování, využívání) - zajišťování energetických zdrojů 7. Ekologická a biologická bezpečnost - potravinová bezpečnost - přírodní společenstva (ovlivnění ekosystémů) - lidské systémy (zdraví obyvatelstva) 8. Nástroje environmentální bezpečnosti (administrativní, ekonomické, decentralizované (privátní), monitorovací a informační, institucionální, vzdělávací, strategické plánování, věda a výzkum, zapojení veřejnosti, mezinárodní spolupráce) 9. Environmentální bezpečnost územního rozvoje v kontextu ochrany obyvatelstva

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 45  20
        Examination Examination 55  31
Mandatory attendence parzicipation: Účast na cvičeních v minimální výši 80 %.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 4 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner