050-0853/01 – Seminář – sběr a hodnocení dat (SEM)

Gurantor departmentDepartment of Civil ProtectionCredits1
Subject guarantordoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2017/2018Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SME71 doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 8+0
Combined Credit 8+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Seminář – sběr a hodnocení dat je koncipován jako podpora při zpracovávání bakalářské práce a, z obecného pohledu, poskytne absolventům základ pro přípravu, realizaci a vyhodnocení dotazníkových šetření, jako zdroje chybějících informací od širší veřejnosti. Jednou z cest jak získat tyto informace je právě dotazování, které je velmi často užívaným postupem. Dotazování se používá jak při kvalitativních, tak i kvantitativních výzkumech. Technicky může probíhat různými způsoby a každý typ dotazování klade specifické požadavky na konstrukci samotného dotazníku. Cílem předmětu je tento nástroj studentům představit a umožnit jim jej aktivně a účinně využívat.

Teaching methods

Seminars

Summary

Seminář – sběr a hodnocení dat je koncipován jako podpora při zpracovávání bakalářské práce a, z obecného pohledu, poskytne absolventům základ pro přípravu, realizaci a vyhodnocení dotazníkových šetření, jako zdroje chybějících informací od širší veřejnosti. Jednou z cest jak získat tyto informace je právě dotazování, které je velmi často užívaným postupem. Dotazování se používá jak při kvalitativních, tak i kvantitativních výzkumech. Technicky může probíhat různými způsoby a každý typ dotazování klade specifické požadavky na konstrukci samotného dotazníku. Cílem předmětu je tento nástroj studentům představit a umožnit jim jej aktivně a účinně využívat.

Compulsory literature:

• ŘEZANKOVÁ H., Analýza dat z dotazníkových šetření, 3. vyd, Příbram: PBTisk, 2011, 211 s., ISBN 978-80-7431-062-1 • REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, a. s., 2009, 192 s. ISBN 978-80-2473006-6. • Dotazníkový průzkum. In: wyzkumy.knihovna.cz [online]. 2012 [cit. 2012-10-10]. Dostupné z: http://vyzkumy.knihovna.cz/ucebnice/dotaznikovy-pruzkum • WILDEMUTH BARBARA M., Applications of social research methods to questions in information and library science, 1st pub., Westport Conn.: Libraries Unlimited, 2009, 421 s., ISBN 9781591585039

Recommended literature:

• ŘEZANKOVÁ H., Analýza dat z dotazníkových šetření, 3. vyd, Příbram: PBTisk, 2011, 211 s., ISBN 978-80-7431-062-1 • REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, a. s., 2009, 192 s. ISBN 978-80-2473006-6. • Dotazníkový průzkum. In: wyzkumy.knihovna.cz [online]. 2012 [cit. 2012-10-10]. Dostupné z: http://vyzkumy.knihovna.cz/ucebnice/dotaznikovy-pruzkum • WILDEMUTH BARBARA M., Applications of social research methods to questions in information and library science, 1st pub., Westport Conn.: Libraries Unlimited, 2009, 421 s., ISBN 9781591585039

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

V rámci semináře zpracují studenti práci – modelový dotazník a vyhodnotí výsledky na základě tohoto dotazníku získané. Na základě odevzdané práce bude stanoveno konečné hodnocení za seminář.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Seminář – sběr a hodnocení dat je koncipován jako podpora při zpracovávání bakalářské práce a, z obecného pohledu, poskytne absolventům základ pro přípravu, realizaci a vyhodnocení dotazníkových šetření, jako zdroje chybějících informací od širší veřejnosti. Jednou z cest jak získat tyto informace je právě dotazování, které je velmi často užívaným postupem. Dotazování se používá jak při kvalitativních, tak i kvantitativních výzkumech. Technicky může probíhat různými způsoby a každý typ dotazování klade specifické požadavky na konstrukci samotného dotazníku. Cílem předmětu je tento nástroj studentům představit a umožnit jim jej aktivně a účinně využívat.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2018/2019 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit Credit  
Mandatory attendence parzicipation: Active participation in the seminar

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner