050-0921/01 – Safety planning (BPL)

Gurantor departmentDepartment of Civil ProtectionCredits10
Subject guarantordoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2016/2017Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SME71 doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 0+0
Part-time Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Výuka je zaměřena na rozšíření znalostí v oblasti nevojenského plánování k zajišťování bezpečnosti. Jsou prezentovány nové postupy v oblasti havarijního plánování, krizového plánování, civilního nouzového plánování, plánování obnovy, plánování pro zachování, kontinuity činností a plánování v oblasti ochrany kritické infrastruktury. V oblasti kritické infrastruktury je věnována pozornost pojetí kritický prvek, kritický proces a kritická funkce. Jedná se o studium zranitelnosti a odolnosti a adaptability systému, matice kritičnosti. Systémy pro podporu rozhodování o bezpečnosti kritické infrastruktury, plánování kontinuity pro kritickou infrastrukturu. Přiměřená pozornost je věnována plánování bezpečnosti v kontextu udržitelného územního rozvoje. Výuka je rozšířena i o propojení nevojenských a vojenských aktivit při plánování k zajištění bezpečnosti území na národní a nadnárodní úrovni (EU, NATO).

Teaching methods

Other activities

Summary

Lessons are focused on broadening the knowledge of the area of non-military planning to ensure security. New procedures in the area of emergency planning, crisis planning, civil emergency planning, recovery planning, business continuity planning, and planning in the area of critical infrastructure protection are presented. In the area of critical infrastructure, attention is paid to critical elements, critical process and critical function. It is the case of study of system vulnerability, resilience and adaptability, criticality matrix. Decision support systems for critical infrastructure security, critical infrastructure continuity planning. Adequate attention is paid to security planning in the context of sustainable territorial development. Connections between non-military and military activities in planning to ensure territorial security on both the national and supranational levels (EU, NATO) are included as well.

Compulsory literature:

Ted G. Lewis: Critical Infrastructure protection in homeland security. Naval Postgraduate School, Monterey, California, 2014. USA. ISBN: 978-1118817636. Šenovský, M.; a kol.: Bezpečnostní plánování. SPBI Ostrava 2006. ISBN:80-86634-52-4. Šenovský, M.; a kol.: Ochrana kritické infrastruktury. SPBI Ostrava 2007. ISBN:978-80-7385-025-8

Recommended literature:

Šenovský, M. a kol.: Integrální bezpečnost. SPBI Ostrava2009. ISBN:978-80-7385-076-0 Lopez, Javier, at all: Critical Infrastructure Protection. Springer; 2012 edition (March 27, 2012). 357 pages. ISBN: 978-3642289194 David A. McEntire: Disaster Response and Recovery. Wiley; 2 edition (December 15, 2014). 560 pages. ISBN: 978-1118673027

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

U doktorského předmětu nelze specifikovat další požadavky. Jde o specifikaci disertační práce studenta.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Výuka je zaměřena na rozšíření znalostí v oblasti nevojenského plánování k zajišťování bezpečnosti. Jsou prezentovány nové postupy v oblasti havarijního plánování, krizového plánování, civilního nouzového plánování, plánování obnovy, plánování pro zachování, kontinuity činností a plánování v oblasti ochrany kritické infrastruktury. V oblasti kritické infrastruktury je věnována pozornost pojetí kritický prvek, kritický proces a kritická funkce. Jedná se o studium zranitelnosti a odolnosti a adaptability systému, matice kritičnosti. Systémy pro podporu rozhodování o bezpečnosti kritické infrastruktury, plánování kontinuity pro kritickou infrastrukturu. Přiměřená pozornost je věnována plánování bezpečnosti v kontextu udržitelného územního rozvoje. Výuka je rozšířena i o propojení nevojenských a vojenských aktivit při plánování k zajištění bezpečnosti území na národní a nadnárodní úrovni (EU, NATO).

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2016/2017 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner