050-0922/02 – Territorial Security and Its Management (BUaM)

Gurantor departmentDepartment of Civil ProtectionCredits10
Subject guarantordoc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageEnglish
Year of introduction2017/2018Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ADA14 doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
KRO04 doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 0+0
Part-time Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Předmět je zaměřen na studium subjektů, procesů a dalších náležitosti týkajících se bezpečnosti v území v souvislostech s jeho udržitelným rozvojem. Zvláštní pozornost je věnována problematice ochrany chráněných zájmů v území, tj. osob, infrastruktury a prostředí. Obsahově je daná problematika zaměřena následovně: 1) Společnost a území, které využívá; 2) Územní bezpečnostní systém; 3) Chráněné zájmy společnosti v území; 4) Dopady mimořádných událostí velkého rozsahu na území; 5) Odezva na mimořádné události; 6) Obnova území; 7) Strategické řízení pro plánování a udržitelný rozvoj území; 8) Systémy pro podporu; 9) Vývojové trendy v řešení bezpečnosti v území.

Teaching methods

Other activities

Summary

The course is focused on the study of subjects, processes and other essentials concerning the security of a territory in connection with its sustainable development. Special attention is paid to the problems of protection of protected interests in the territory, i.e. people, infrastructure and environment. As for the content, the course is focused as follows: 1) Society and the territory used by it; 2) Territorial security system; 3) Protected interests of the society in the territory; 4) Impacts of large-scale extraordinary events on the territory; 5) Response to extraordinary events; 6) Territory recovery; 7) Strategic management for planning and sustainable development of the territory; 8) Systems for support; 9) Developmental trends in dealing with security in the territory.

Compulsory literature:

- BAHAR GENI at all. Integrated Safety Management Process. Washington, D. C. 2003. 156 pages, - Catastrophic Disaster Response Staff Officer's Handbook, Handbook 06-08, May 2006 - PROCHÁZKOVÁ, Dana. Strategie řízení bezpečnosti a udržitelného rozvoje území. ISBN 978-80-7251-243-0, PA ČR, Praha 2007, 203p. - ADAMEC, V. a kol. Metodika pro hodnocení rizika územních celků. Certifikovaná metodika MV_GŘ HZS ČR, 2015. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Ostrava, 2015, 34 stran - KROČOVÁ, Šárka. Strategie územního plánování v technické infrastruktuře. SPBI, Ostrava. 2013. 133 str., ISBN 978-80-7385-128-6

Recommended literature:

- Ministerial Guidance for Civil Emergency Planning 2014-2017, Document AC/98-D(2014)0002 - ADAMEC, V., ŠENOVSKÝ, M., ŠENOVSKÝ, P. Ochrana kritické infrastruktury, SPBI Spektrum, 2007, Ostrava, 139 stran, 1. vydání, ISBN: 978-80-7385-025-8 - KROČOVÁ, Šárka. Bezpečnost dodávek požární vody z vodárenských systémů. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě. Ostrava:2014, 1228 stran, ISBN: 978-80-7385-153-8 - PROCHÁZKOVÁ, Dana. Bezpečnost lidského systému. SPBI, Ostrava 2007, 139p. ISBN 978-80-86634-97-5.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

The doctoral subject can not specify further requirements. This is a specific topic of the student's dissertation.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

The course is focused on the study of subjects, processes and other essentials concerning the security of a territory in connection with its sustainable development. Special attention is paid to the problems of protection of protected interests in the territory, i.e. people, infrastructure and environment. As for the content, the course is focused as follows: 1) Society and the territory used by it; 2) Territorial security system; 3) Protected interests of the society in the territory; 4) Impacts of large-scale extraordinary events on the territory; 5) Response to extraordinary events; 6) Territory recovery; 7) Strategic management for planning and sustainable development of the territory; 8) Systems for support; 9) Developmental trends in dealing with security in the territory.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2017/2018 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K English Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner