050-0926/01 – Crisis management (KŘ)

Gurantor departmentDepartment of Civil ProtectionCredits10
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPASubject version guarantordoc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2016/2017Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ADA14 doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
POK08 doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 0+0
Part-time Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The study of crisis management consists of diagnosing possible crisis situations, planning preventive measures and measures to mitigate and ensuring preparedness for the handling of the mentioned events. An essential part is the creation of conditions for the reconstruction of the affected areas and their sustainable development. Crisis management uses tools for risk assessment, risk management and crisis management.

Teaching methods

Other activities

Summary

Crisis management is a form of management in handling extraordinary events, when non-standard methods are employed and in the case of declared states of emergency also related legislation. It is concentrated on man, the natural and the artificial environment and on aspects connected with elements, relations and flows in a system created like that. Its aim is to ensure the sustainable development of human society, including basic functions of the state and the public administration in crisis situations. This is a matter of state administration and self-administration on all levels, private companies, non-governmental and humanitarian organisations and also of all citizens. It is a case of the process the objective of which is to keep the behaviour of the system within acceptable limits, within which desirable objectives are realized and undesirable manifestations are suppressed.

Compulsory literature:

GROSSI, Patricia, KUNREUTHER, Howard, PATEL, Chandu C. Catastrophe modeling: a new approach to managing risk. New York, NY: Springer Science+Business Media, 2005. 245 s. Huebner international series on risk, insurance, and economic security 25. ISBN 978-0-387-23082-5. PEDE, Elena. Planning for resilience: new paths for managing uncertainty. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2020. ISBN 978-3-030-17261-9.

Recommended literature:

GILPIN, Dawn R., MURPHY, Priscilla J. Crisis management in a complex world. New York: Oxford University Press, 2008. 210 s. ISBN 978-0-19-532872-1.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

U doktorského předmětu nelze specifikovat další požadavky. Jde o konkrétní téma disertační práce studenta.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Krizové řízení je forma řízení při řešení mimořádných událostí, kdy se uplatňují nestandardní metody a při vyhlášení krizových stavů i krizová legislativa. Je zaměřené na člověka, životní a lidmi vytvořené prostředí a na aspekty související s prvky, vazbami a toky v takto vytvořeném systému. Jeho cílem je zajistit trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti včetně základních funkcí státu a veřejné správy v krizových situacích. Je záležitostí státní správy a samosprávy na všech úrovních, soukromých organizací, nevládních i humanitárních organizací i všech občanů. Jedná se o proces, jehož cílem je udržet chování systému v přijatelných mezích, ve kterých se realizují žádoucí cíle a potlačují nežádoucí projevy. Studium krizového řízení se skládá z diagnostikování možných nouzových situací, plánování preventivních opatření a opatření na zmírnění mimořádných událostí, zajištění připravenosti na zvládnutí uvedených událostí, zajištění odezvy na ně, výchozí stav pro obnovu postižených oblastí a nastartování jejich dalšího rozvoje. Používá následující nástroje: analýza a řízení rizika, managament, havarijní, krizové a civilní nouzové plánování. Zásadní je i oblast krizové ekonomiky a logistiky.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2016/2017 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2021/2022 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner