050-0926/02 – Krizové řízení (KŘ)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPAGarant verze předmětudoc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADA14 doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
POK08 doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studium krizového řízení sestává z diagnostikování možných krizových situací, plánování preventivních opatření a opatření ke zmírnění jejich dopadu a zajištění připravenosti na jejich zvládání. Nezbytnou součástí je vytváření podmínek pro obnovu postižených území a jejich udržitelný rozvoj. Krizové řízení využívá nástroje pro posuzování rizik, management rizik a management krizí.

Vyučovací metody

Ostatní aktivity

Anotace

Krizové řízení je forma řízení při řešení mimořádných událostí, kdy se uplatňují nestandardní metody a při vyhlášení krizových stavů i krizové předpisy. Je zaměřené na člověka a životní prostředí, a na aspekty související s prvky, vazbami a toky v takto vytvořeném systému. Jeho cílem je zajistit trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti, včetně základních funkcí státu a veřejné správy v krizových situacích. Je záležitostí státní správy a samosprávy na všech úrovních, soukromých organizací, nevládních i humanitárních organizací i všech občanů. Jedná se o proces, jehož cílem je udržet chování systému v přijatelných mezích, ve kterých se realizují žádoucí cíle a potlačují nežádoucí projevy.

Povinná literatura:

GROSSI, Patricia, KUNREUTHER, Howard, PATEL, Chandu C. Catastrophe modeling: a new approach to managing risk. New York, NY: Springer Science+Business Media, 2005. 245 s. Huebner international series on risk, insurance, and economic security 25. ISBN 978-0-387-23082-5. PEDE, Elena. Planning for resilience: new paths for managing uncertainty. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2020. ISBN 978-3-030-17261-9. ŠENOVSKÝ, Michail, ADAMEC, Vilém. Právní rámec krizového managementu: management záchranných prací. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. ISBN 978-80-86634-67-8. ŠENOVSKÝ, Michail, ORAVEC, Milan, ŠENOVSKÝ, Pavel. Teorie krizového managementu. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. ISBN 978-80-7385-108-8. ADAMEC, Vilém. Krizové štáby veřejné správy. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. ISBN 978-80-7385-139-2.

Doporučená literatura:

VEBER, Jaromír. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-726-1274-1. GILPIN, Dawn R., MURPHY, Priscilla J. Crisis management in a complex world. New York: Oxford University Press, 2008. 210 s. ISBN 978-0-19-532872-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

The doctoral subject can not specify further requirements. This is a specific topic of the student's dissertation.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Crisis management is a form of management in handling extraordinary events, when non-standard methods are employed and in the case of declared states of emergency also related legislation. It is concentrated on man, the natural and the artificial environment and on aspects connected with elements, relations and flows in a system created like that. Its aim is to ensure the sustainable development of human society, including basic functions of the state and the public administration in crisis situations. This is a matter of state administration and self-administration on all levels, private companies, non-governmental and humanitarian organisations and also of all citizens. It is a case of the process the objective of which is to keep the behaviour of the system within acceptable limits, within which desirable objectives are realized and undesirable manifestations are suppressed. The study of crisis management consists of diagnosing possible emergency situations, planning preventive measures and measures to mitigate extraordinary events, ensuring preparedness for the handling of the mentioned events, ensuring response to them, the initial state for the restoration of affected areas and triggering their next development. It uses the following tools: risk analysis and management, management, emergency, crisis and civil emergency planning. Moreover, the area of crisis economics and logistics is fundamental.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.