060-0514/02 – Basics Security Policy (ZBP)

Gurantor departmentDepartment of Security ServicesCredits3
Subject guarantordoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.Subject version guarantordoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2016/2017Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
OSA009 Ing. Vladimíra Osadská, Ph.D.
SCU66 doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.
ZAS0011 Ing. Marek Zastoupil
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+0
Part-time Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to acquaint students with the basics of national security policy from the perspective of potential security risks and apply national security strategy in the field of internal security, public order and the rule of law, including the perspective of the international dimension of security and national plans and strategies such as. The National Action Plan to Combat terrorism. Students will gain knowledge and skills in the areas of legal standards and measures in matters of internal order and security, the international dimension of security, organized crime, terrorism, extremism and crime prevention, migration and asylum policy, including the minimum called. Schengen area, safety protection of persons and objects , local matters of public order, security services and their cooperation, public administration, private sector and citizens in ensuring security.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

1. Pojetí bezpečnosti, terminologie, rozdělení. Právní úprava ochrany objektů, života, zdraví a majetku. 2. Právní prostředí pro zajištění bezpečnosti státu 3. Bezpečnostní systém státu / struktura, principy/. Problematika tzv. Schengenského prostoru 4. Struktury veřejné správy ČR při zajišťování bezpečnosti 5. Bezpečnostní strategie a doktríny, azylová a migrační politika státu. 6. Bezpečnost, ochrana osob a objektu. Fyzická bezpečnost. 7. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek. Bezpečnostní sbory. 8. Obrana státu, ozbrojené síly. 9. Systém zdolávání mimořádných událostí. Integrovaný záchranný systém. 10. Systém krizového řízení ČR, terorismus, extremismus, kriminalita a sociální patologie 11. Plánování pro zajištění bezpečnosti a udržitelného rozvoje v ČR. Ekonomika a financování bezpečnosti 12. Spolupráce veřejné správy, soukromého sektoru a občanů při zajišťování bezpečnosti. 13. Postavení ČR v bezpečnostní architektuře EU, NATO, OSN

Compulsory literature:

NO literatura English

Recommended literature:

NO literatura Englis

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

písemná práce, vyhotovená vlastní rukou ( nikoliv digitálně )

E-learning

Other requirements

Unexcused absence does not exceed 20% of the lectures

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. The concept of safety, terminology, classification. Legislation protecting buildings, life, health and property. 2. Legal environment for ensuring national security 3. Safety System State / structure, principles /. The Issue. Schengen Area 4. Structure of public administration of the Czech Republic in security 5. Safety strategies and doctrines, asylum and migration policy of the state. 6. Safety, protection of people and objects. Physical security. 7. Internal Security and Public Order. Security forces. 8. Defence State armed forces. 9. The system of emergency events. Integrated rescue system. 10. The system of crisis management of the Czech Republic, terrorism, extremism, crime and social pathology 11. Planning for security and sustainable development in the country. Economy and finance security 12. Cooperation of public administration, private sector and citizens in ensuring security. 13. Position the Czech Republic in the security architecture of the EU, NATO, UN

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2016/2017 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner
Subject block without study plan - FBI - K - cs 2021/2022 Part-time Czech Optional FBI - Faculty of Safety Engineering stu. block