060-0925/04 – Psychologické aspekty bezpečnosti (PABN)

Garantující katedraKatedra bezpečnostních služebKredity10
Garant předmětuprof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.Garant verze předmětuprof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VYK52 prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vytváření specifických teoretických poznatků z oblasti mimořádných událostí se zaměřením na otázky sociálního selhání a selhání lidského faktoru a jejich příčin a na schopnost posouzení významu osobnostního potenciálu při zvládání zátěže a stresu. V neposlední řadě je cílem předmětu i vytváření odborných předpokladů pro možnosti aplikace základních zásad psychohygieny psychosociálních programů zaměřených na zvládání zátěže a stresu včetně vytváření optimálních předpokladů pro jejich aplikaci v praxi.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Obsahem předmětu jsou mimořádné události, katastrofy, technologické poruchy a ohrožení vyvolaná průmyslovými, přírodními či sociálními selháními a selháními lidského faktoru. Zabývá se projevy a účinky zátěže a stresu (psychické i fyziologické), osobnostním potenciálem a individuální percepcí zátěže, jejich příčinami, příznaky a průběhem. Zaměřuje se na percepce specifických situací ohrožení a jejich možnosti řešení včetně posttraumatické stresové poruchy a základní principy psychohygieny a psychosociální programy.

Povinná literatura:

Andršová, A. Psychologie a komunikace pro záchranáře: v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2012, 120 s. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247- 4119-2. Baštecká, B. et al. Psychosociální krizová spolupráce. 1. vyd. Praha: Grada. 2013; ISBN 978–80–247–4195–6. Dückers, M.L.A. Five essential principles of post–disaster psychosocial care: looking back and forward with Stevan Hobfoll. Eur J Psychotraumatol 2013;4:21914. Hobfoll, S.E. et al. Five essential elements of immediate and mid– term mass trauma intervention: empirical evidence. Psychiatry 2007;70:283–315. Rogers, C.H., Teorie a terapie osobnosti. Praha, Portál 2020, ISBN: 978-80-262-1665-0 Víchová, V,: Autogenní trénink a autogenní terapie. Praha: Portál, 2016, ISBN 978-80-262-0999-7 Vymětal, Š. et al. Možnosti psychologické podpory v Policii ČR. 1. vyd. Praha: Themis, 2010. 77 s. ISBN 978-80-7312-065-8. Štětina, J. a kol.: Medicína katastrof a hromadných neštěstí. Grada Publishing, Praha 2000

Doporučená literatura:

Neria, Y. et al. Post–traumatic stress disorder following disasters: a systematic review. Psychol Med 2008;38:467–80. MV – GŘ HZS ČR. Typová činnost složek IZS při poskytování psychosociální pomoci. Hasičský záchranný sbor České republiky [online]. Praha: MV–GŘ HZS ČR. 2012. [cit. 2015_02_15]. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/clanek/dokumentace–izs–587832.aspx MV – GŘ HZS ČR. Standardy psychosociální krizové pomoci a spolupráce zaměřené na průběh a výsledek. Hasičský záchranný sbor České republiky [online]. Praha: MV – GŘ HZS ČR. 2010. ISBN 978– 80–86640–51–8. [cit. 2015_02_18]. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/clanek/standardy–psychosocialni–krizove– pomoci–a–spoluprace.aspx Vykopalová,H.: Základy psychosociální přípravy Humanitárních jednotek ČČK. ČČK, Praha 2003

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

seminární práce, ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

zkouška, seminírní práce, konzultace

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Výchozí pojmy, jejich klasifikace a obsah Základní znalosti o fungování lidské psychiky, sociální chování, vlivy sociálních skupin na chování, komunikace v traumatické životní situaci 2. Zátěžové situace, stres úloha stresorů, stres a pracovní zátěž, pracovní podmínky a výkon, rozhodování v zátěžových situacích, adaptace a adaptační mechanismy, maladaptace, obranné mechanismy 3. Strach, úzkost, panika, konflikty, frustrace, deprivace Klasifikace pojmů, příčiny vzniku, možnosti jejich zvládání. 4. Útok, vztek a agrese jako reakce na zátěžové situace Základní teoretická východiska vzniku agrese, vzteku a útočného chování, některé formy výskytu sociálně patologického chování jako následek prožitých traumat 5. Posttraumatická stresová porucha jako důsledek extrémního prožitku Kriteria pro diagnostikování PTSP, možnosti řešení 6. Základní zásady pro poskytování základní pomoci v oblasti duševního zdraví v extrémních situacích 7. Význam duševní hygieny v pozásahové situaci 8. Krizová intervence, debriefing a defusing jako základní nástroje první psychologické pomoci 9. Krizová komunikace a mimořádné události 10.Projevy agrese a agresivity, chování davu 11.Altruismus, prosociální a pomáhající chování 12.Otázky sociální inhibice, sociální facilitace a sociální zahálení 13.Konformismus a otázky sociálního přizpůsobování v sociální skupině

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.