060-0926/04 – Vliv krizových situací na člověka (VKSNČN)

Garantující katedraKatedra bezpečnostních služebKredity10
Garant předmětuprof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.Garant verze předmětuprof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VYK52 prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu je vytváření specifických psychosociálních teoretických znalostí a poznatků z oblasti řešení mimořádných událostí včetně analýzy příčin dalších doprovodných projevů jako je agrese, stres, strach, úzkost, panika apod. včetně schopnosti orientovat se v oblasti duševní hygieny a duševního zdraví v extrémních situacích.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Podstatou předmětu jsou mimořádné situace v celém spektru svých projevů a charakteristik a jejich působení na člověka včetně řady rizikových faktorů ovlivňujících chování, reagování a vnitřní prožívání v zátěžových podmínkách. Rozumí se tím i působení dalších vedlejších vlivů na lidský organismus a zdraví, schopnost rychlého adekvátního rozhodování a posuzovaní situace a analýza všech okolních sociálně psychologických vlivů a projevů (agrese, úzkost, strach, stres, PTSP, individuální a skupinové chování). Součástí chování a ovlivňování všech sociálních systémů je i krizová komunikace a krizová intervence a vyhodnocení jejích důsledků a účinků.

Povinná literatura:

Baštecká, B. a kolektiv: Terénní krizová práce: Psychosociální intervenční týmy. Grada Publishing, Praha 2005 Baštecká, B. Psychosociální krizová spolupráce. Praha, Grada 2013, ISBN 978-80-247-4195-6 Brečka, T. A.: Psychologie katastrof. Vybrané kapitoly. TRITON, Praha 2009 Brockschmidt, K.: Solving Stress. Crystal Clarity, U.S., 2017 Špatenková, N. a kol. Krize a krizová intervence. Praha, Psyché, 2017, ISBN 978-80-247-5327-0 Špatenková, N. a kol. Krizová intervence pro praxi. Grada, Praha 2004 Štětina, j. a kol. Medicína katastrof a hromadných neštěstí. Grada, Praha 2000 Te Brake, H., Dückers, M.: Early psychosocial interventions after disasters, terrorism and other shocking events: is there a gap between norms and practice in Europe? Eur J Psychotraumatol 2013;4. Vizinová,D., Preiss,M.: Psychické trauma a jeho terapie. Portál, Praha 2000 Vodáčková, D. , a kol..: Krizová intervence. Portál, Praha 2007 Vymětal, Š.: Krizová komunikace a komunikace rizika. Grada, Praha 2009 Wolf, D.: Jak překonat strach, úzkost, paniku a fobie. Praha, Grada 2018, ISBN ISBN 978-80-271-0618-9

Doporučená literatura:

Neria, Y. et al. Mental health and disasters. Cambridge: Cambridge University Press; 2009. Vykopalová,H.: Základy psychosociální přípravy Humanitárních jednotek ČČK. ČČK, Praha 2003

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování seminární práce a ústní zkouška

E-learning

seminární práce a kontrolní test

Další požadavky na studenta

Vypracování seminární práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Výchozí pojmy, jejich klasifikace a obsah. Základní znalosti o fungování lidské psychiky, sociální chování, vlivy sociálních skupin na chování, komunikace v traumatické životní situaci. Zátěžové situace, stres. Úloha stresorů, stres a pracovní zátěž, pracovní podmínky a výkon, rozhodování v zátěžových situacích, adaptace a adaptační mechanismy, maladaptace, obranné mechanismy. Strach, úzkost, panika, konflikty, frustrace, deprivace. Klasifikace pojmů, příčiny vzniku, možnosti jejich zvládání. Útok, vztek a agrese jako reakce na zátěžové situace. Základní teoretická východiska vzniku agrese, vzteku a útočného chování, některé formy výskytu sociálně patologického chování jako následek prožitých traumat. Posttraumatická stresová porucha jako důsledek extrémního prožitku. Kriteria pro diagnostikování PTSP, možnosti řešení. Základní zásady pro poskytování základní pomoci v oblasti duševního zdraví v extrémních situacích. Mimořádné události, jejich specifika a psychosociální aspekty jejich řešení. Krizová komunikace. Psychosociální aspekty mimořádných událostí typu CBRN. Význam duševní hygieny v pozásahové situaci. Možnosti prevence rizikového chování při mimořádných událostech. Pomoc obětem mimořádných událostí. Krizová intervence. Psychosociální prevence a ochrana rizikových skupin obyvatel za mimořádných událostech.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.