114-0029/01 – Ekonomie A (Eko A)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Václav Jurečka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Václav Jurečka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUR20 prof. Ing. Václav Jurečka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování předmětu zná obsah základních ekonomických kategorií, zná modely chování různých typů ekonomických subjektů v různých tržních strukturách, na trzích produktů i výrobních faktorů. Je schopen analyzovat příčiny a důsledky tržních selhání a mikroekonomickou úlohu vlády.

Vyučovací metody

Anotace

Obsahové zaměření předmětu: Kurz obsahuje standardní strukturu korespondující s kurzy mikroekonomie na předních zahraničních vysokých školách ekonomického zaměření. Smyslem kurzu je vytvoření základu pro samostatné tvůrčí ekonomické myšlení studentů. Na tento předmět navazuje část problematiky probírané v kurzu Ekonomie B v 1. ročníku a Ekonomie C ve 4. ročníku.

Povinná literatura:

Povinná literatura: 1. Jurečka, V., Březinová, O. a kol.: Mikroekonomie. Základní kurs. Ostrava. VŠB-TUO 2000. 2. Macáková, L. a kol.: Mikroekonomie. Slaný. Melandrium 1995. 3. Holman, R.: Ekonomie. Praha. C. H. Beck 2002. Doporučená literatura: 1.Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D.: Ekonomie. Praha. Svoboda 1991. 2.Frank,R. a Bernanke, B.: Ekonomie. Grada Publishing. Praha 2003. 3.Mankiw, N. G.: Zásady ekonomie. Praha. Grada 1999. 4.Heyne, P.: Ekonomický styl myšlení. Praha. Vysoká škola ekonomická 1991.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod do ekonomie. - Ekonomie – její smysl, cíle a metody. - Vznik ekonomie a hlavní linie její geneze. - Česká ekonomická škola. 2.Ekonomické předpoklady a souvislosti výroby. - Různé ekonomické systémy. - Základní otázky trhu. - Potřeby a zdroje. 3. Výrobní faktory, hranice produkčních možností. - Mzda, zisk, úrok, renta - důchody ze základních výrobních faktorů. - Alternativní náklady. - Zákon klesajících výnosů. 4. Peníze, jejich vznik a ekonomické funkce. - Specializace a směna v barterové ekonomice. - Vznik všeobecného ekvivalentu. - Formy a úloha peněz v ekonomice moderního typu. 5. Trh a tržní mechanismus. Úloha státu v tržním mechanismu. - Tržní koloběh. - Zákon klesající poptávky, zákon rostoucí nabídky. - Rovnovážná cena, přebytek a nedostatek zboží na trhu, dynamická tržní rovnováha. 6. Tržní selhání - úloha vlády. - Náprava neefektivnosti - nedokonalá konkurence. - Selhání trhu v oblasti externalit a veřejných statků. - Spravedlnost při rozdělování důchodu. 7. Utváření poptávky – teorie chování spotřebitele. - Kardinalistická verze pojetí užitku. - Ordinalistické pojetí užitku. - Odvození poptávkové křivky pomocí indiferenční analýzy. 8. Formování poptávky a její elasticita. - Cenová elasticita poptávky. - Důchodová elasticita poptávky. - Křížová elasticita poptávky. 9. Utváření nabídky – teorie firmy. - Preferenční funkce firmy. - Základní podnikatelská rozhodnutí. - Produkční funkce. 10. Izokvantová analýza. - Preferenční mapa. - Rozpočtové omezení. - Rovnováha výrobce. 11. Náklady firmy. Příjmy, zisk. - Fixní, variabilní a celkové náklady. Mezní a průměrné náklady. - Rozlišení účetních a ekonomických nákladů. - Celkové a mezní příjmy v různých tržních strukturách. Účetní, ekonomický a normální zisk. 12. Rovnováha firmy v podmínkách dokonalé kokurence. - Charakteristické rysy dokonale konkurenčního odvětví. - Formování individuální nabídkové křivky. - Krátkodobá a dlouhodobá rovnováha firmy. 13. Rovnováha firmy v podmínkách nedokonale konkurenčních tržních struktur. - Firma v podmínkách čistého monopolu a monopolistické konkurence. - Oligopolní tržní struktura. - Základní prvky teorie her a jejich aplikace v podmínkách oligopolu. 14. Smysl a způsoby ochrany hospodářské soutěže. - Protimonopolní zákony. - Cenová regulace přirozeného monopolu. - Cenová diskriminace. 15. Trh práce. - Teorie „lidského kapitálu“. Ekonomická renta. - Nedokonale konkurenční trhy práce, vliv vlády, odborů a monopsonu. - Utváření rovnováhy na dokonale konkurenčním trhu práce. 16. Trh kapitálu (zapůjčitelných fondů). - Teorie portfolia. - Rozhodování v podmínkách rizik a nejistoty. - Trh půdy a přírodních zdrojů. 17. Všeobecná mikroekonomická rovnováha. - Edgeworthův box – diagram. - Paretovo kritérium optimality. - Efektivnost, rovnost, spravedlnost. 18. Rozdělování produktu (důchodu): zisk, úrok, renta, mzda. - Příčiny nerovností v rozdělení důchodu a bohatství. - Lorenzova křivka, Giniho koeficient. - Friedmanova koncepce negativní důchodové daně. 19. Externality. - Pozitivní a negativní externality. - Neefektivnost externalit, stanovení optimální úrovně znečištění. - Internalizace externalit. Vládní a soukromé přístupy. Coaseho teorém. 20. Veřejné statky. - Charakteristika veřejných, soukromých a smíšených statků. - Problém černého pasažéra. - Stanovení optimální produkce veřejných statků. 21. Teorie veřejné volby. - Mechanismus tvorby kolektivních rozhodnutí. - Teorém středního voliče, Arrowova věta. - Vládní selhání. Cvičení: Náplň cvičení je vymezena obsahem přednášek, cvičení slouží k procvičování a aplikaci přednášených problémů v konkrétních modelových situacích.Zápočet bude udělen studentům, kteří splní 50% aktivní účast na cvičeních a úspěšně vypracují zápočtový test. 1. Úvodní informační seminář. Grafický aparát používaný v ekonomii. 2. Metody používané v ekonomii (metodický seminář). 3. Hranice produkčních možností a náklady obětovaných příležitostí. 4. Peníze – jejich formy v českém ekonomickém prostředí a ve světě (včetně technických aspektů). 5. Zákon klesající mezní užitečnosti. Aplikace. 6. Cenová a důchodová pružnost poptávky. 7. Zákon klesající mezní produktivity (mezních výnosů). Aplikace. 8. Analýza nákladů firmy. Účetní a ekonomický zisk firmy. 9. Bod zvratu a bod uzavření dokonale konkurenční firmy. Grafická interpretace. 10. Rozsah produkce, ekonomický zisk a problém „ztráty mrtvé váhy“ monopolní firmy. 11. Oligopoly a monopolisticky konkurenční firmy. Komparace obecné teorie a české ekonomické reality. 12. Trh práce: Utváření nabídky a poptávky na trhu práce. Utváření mzdy a její zpětný vliv. 13. a) Zápočtový test. b) Příčiny diferenciace mezd. Ekonomická renta a transferový výdělek. 14. Trh kapitálu: Výpočet „budoucí hodnoty“ (FV), „současné hodnoty“ (PV) a „čisté současné hodnoty“ (NPV).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2000/2001 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.