114-0032/01 – History of Economic Thought of the 20th Century (DET 20.st)

Gurantor departmentDepartment of EconomicsCredits5
Subject guarantorIng. Lenka Spáčilová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Lenka Spáčilová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SPA60 Ing. Lenka Spáčilová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- argue and assess the contribution of the particular economic ideas to development of economics -recognise and formulate the distinctions between the Neoclassical School and the Keynesian School - conclude the consequences of crisis of the Keynesian theory in seventies of twenty century and explain the arise of contemporary theories - formulate the basic differences of nonmainstream economic theories - identify the characteristics of the Czech economic thought

Teaching methods

Summary

The course introduces students to the development of the main directions and particular schools of economic thinking. It compares theoretical approaches to the chosen economic issues within the framework of various conceptions of economic theory. Futhermore, it provides an insight into the development of ideas concerning the history of economic thinking.

Compulsory literature:

1. Sojka, M.: Dějiny ekonomických teorií. Praha, VŠE 1991. 2. Sojka, M.: Dějiny ekonomických teorií. Praha, Nakladatelství Karolinum 2000. 3. James, E.: Dějiny ekonomického myšlení 20. století. Praha, Academia 1968. 4. Buchholz, T. G.: Živé myšlenky mrtvých ekonomů. Praha, Victoria Publishing 1993. 5. Vencovský, F.: Dějiny českého ekonomického myšlení do r. 1948. Brno, Nadace Universitas Masarykiana 1997. 6. Holman, R.: Dějiny ekonomického myšlení. Praha, C. H. Beck 1999. 7. Böhm-Bawerk, E.: Základy teorie hospodářské hodnoty statků. Praha, Academia 1991. 8. Engliš, K.: Hospodářské soustavy. Praha, Spolek československých právníků Všehrd 1990. 9. Friedman, M.: Za vším hledej peníze. Praha, Grada Publishing 1997 10. Friedman, M., Friedman, R.: Svoboda volby. Praha, Liberální institut 1992 11. Galbraith, J. K.: Společnost hojnosti. Praha, Nakladatelství Svoboda 1967 12. Hayek, F. .A.: Právo, zákonodárství a svoboda. Praha, Academia 1991 13. Keynes, J. M.: Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz. Praha, Nakladatelství čs. akadamie věd 1963 14. Smith, A.: Pojednání po podstatě a původu bohaství národů. Praha, SNPL 1958

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Přehled vývoje ekonomického myšlení do 20. století. - ekonomické učení starověku a středověku - merkantilismus - fyziokraté - klasická škola ekonomie 2. Neoklasická ekonomie I. - vznik a charakteristické rysy neoklasické ekonomie - teorie mezního užitku v pojetí rakouské subjektivně psychologické školy 3. Neoklasická ekonomie II. - teorie dílčí rovnováhy v díle Alfreda Marshalla - model všeobecné ekonomické rovnováhy Leona Walrase 4. Teorie nedokonalé a monopolistické konkurence. - teorie nedokonalé konkurence v pojetí J. Robinsonové - teorie monopolistické konkurence v pojetí E. Chamberlina 5. Makroekonomický přístup švédské školy. - hospodářská politika navrhovaná švédskými ekonomy 6. J. M. Keynes a keynesiánská makroekonomie. - charakteristické rysy Keynesovy teorie - Keynesova teorie efektivní poptávky - Keynesova teorie úroku a peněz 7. Pojetí agregátní poptávky v neokeynesiánských modelech. - model důchod – výdaje - model IS-LM v pojetí J. R. Hickse 8. Vývoj keynesiánství po II. světové válce. - neokeynesiánská hospodářská politika - postkeynesiánská kritika neokeynesiánství - nové keynesiánství 9. Vznik a vývoj neoklasické makroekonomie. - charakteristické rysy monetarismu - M. Friedman a nová kvantitativní teorie peněz - monetaristické pojetí inflace a nezaměstnanosti 10. Ekonomie strany nabídky. - vliv daňového systému na chování hospodářských subjektů 11. Nová klasická makroekonomie - hypotéza racionálních očekávání - účinnost hospodářské politiky podle nové klasické makroekonomie 12. Alternativní směry soudobého ekonomického myšlení. - neoinstitucionalismus - teorie industriální, postindustriální a informační společnosti 13. Teorie veřejné volby. - ekonomická analýza politiky a úlohy vlády v ekonomice 14. Tradice a vývoj českého ekonomického myšlení. - vývoj českého ekonomického myšlení do I. světové války - české ekonomické myšlení mezi dvěma světovými válkami - české ekonomické myšlení po II. světové válce

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Project Project 25  0
                Other task type Other task type 15  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Written examination Written examination 60  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner