114-0300/04 – Mikroekonomie A (Mikro A)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Martin Hodula, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martin Hodula, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAD0012 Ing. Ondřej Badura, Ph.D.
DRA099 doc. Ing. Magdaléna Drastichová, Ph.D.
HOD063 doc. Ing. Martin Hodula, Ph.D.
JAN27 Ing. Hana Janáčková, Ph.D.
JAN77 Ing. Ivana Jánošíková, Ph.D.
JUR0248 Ing. Lukáš Jursa
KOL50 Dr. Ing. Eva Kolcunová
KON0310 Ing. Vojtěch Koňařík
KRE0288 Ing. Martin Krejčí
LOK02 Ing. Aleš Lokaj, Ph.D.
NGO0008 Ing. Ngoc Anh Ngo, BA
PAK0010 Ing. Daniel Pakši
PAL32 Ing. Irena Paličková, Ph.D.
SPA60 Ing. Lenka Spáčilová, Ph.D.
VON0052 Ing. Jakub Vontroba
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vytvoření základu pro samostatné tvůrčí ekonomické myšlení studentů. Student po absolvování předmětu zná obsah základních ekonomických kategorií, zná modely chování různých typů ekonomických subjektů v různých tržních strukturách, na trzích produktů i výrobních faktorů. Je schopen analyzovat příčiny a důsledky tržních selhání a mikroekonomickou úlohu vlády.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Hlavní důraz je kladen na chování spotřebitelů, domácností, firem a vlády. Pozornost je také věnována trhu práce a trhu kapitálu.

Povinná literatura:

JUREČKA, Václav et al. Mikroekonomie. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Praha. Grada 2018. ISBN 978-80-271-0146-7. HOLMAN, Robert. Ekonomie. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-278-6. KRUGMAN, Paul and Robin WELLS. Microeconomics. 6th ed. Duffield: Worth Publishers, 2021. ISBN 9781319245283.

Doporučená literatura:

JANÁČKOVÁ Hana, Ivana JÁNOŠÍKOVÁ, Eva KOLCUNOVÁ, Irena PALIČKOVÁ. Mikroekonomie A. Sbírka úloh pro bakalářské studium. Ostrava. VŠB - TUO, Ekonomická fakulta, 2019. ISBN 978-80-248-4313-1. COWEN, Tyler and Alex TABARROK. Modern Principles: Microeconomics. 5th ed. New York: MacMillan Learning, 2021. ISBN 9781319329785. MANKIW, N. Gregory. Principles of Economics. 9th ed. Boston: Cengage, 2020. ISBN 9780357038314.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studentovi bude udělen zápočet, pokud získá z kontrolní písemky a zápočtového testu v celkovém součtu minimálně 18 bodů z maximálního počtu 35 bodů. Kontrolní písemka bude psána v polovině semestru a je hodnocena maximálně 15 body. Dalších maximálně 20 bodů (z celkových 35) lze získat ze zápočtového testu na konci semestru. V případě, že student nezíská za kontrolní písemku a zápočtový test alespoň 18 bodů, může absolvovat v opravném termínu znovu zápočtový test (který bude hodnocen opět maximálně 20 body). Získané body z tohoto opravného testu budou přičteny k dosaženým bodům z kontrolní písemky. Předmět je ukončen písemnou zkouškou za maximálně 65 bodů, minimálně však 26 bodů. K absolvování předmětu je nutno obdržet celkem za zápočet a zkoušku minimálně 51 bodů z maximálních 100 bodů za celý předmět. V případě distanční formy výuky zůstávají podmínky absolvování beze změny.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na přednáškách, aktivní práce na cvičeních, samostudium povinné a doporučené literatury. Studenti s ISP mají stejné podmínky ukončení předmětu jako prezenční studenti.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. ÚVOD DO EKONOMIE. - Pojetí ekonomie jako vědy, její cíl, metody a vývoj. - Hlavní směry soudobého ekonomického myšlení. - Ekonomické předpoklady a souvislosti výroby. - Potřeby a zdroje. Produkce a spotřeba. - Výrobní faktory a jejich vzácnost. Oceňování výrobních faktorů. - Pojetí racionality v ekonomii. Náklady obětované příležitosti. - Fyzická a institucionální hranice produkčních možností. 2. TRH A TRŽNÍ MECHANISMUS. PENÍZE. - Základní prvky trhu – nabídka, poptávka a cena. - Logika a mechanika tržního mechanismu. - Faktory ovlivňující poptávku a poptávané množství. Zákon klesající poptávky a jeho interpretace. - Faktory ovlivňující nabídku a nabízené množství. - Proces utváření rovnovážné tržní ceny. - Peníze, jejich funkce, vývoj a formy. - Tržní selhání a úloha vlády v tržní ekonomice. 3. TEORIE UŽITEČNOSTI. - Kardinalistický a ordinalistický přístup k užitečnosti. - Zákon klesající mezní užitečnosti. - Přebytek spotřebitele a „paradox hodnoty“. - Indiferenční analýza. - Předpoklady racionálního chování spotřebitele – rovnováha spotřebitele. 4. POPTÁVKA A JEJÍ ELASTICITA. - Poptávka individuální, tržní a agregátní. - Cenová elasticita poptávky. - Rozdíl mezi sklonem křivky poptávky a cenovou elasticitou poptávky. - Křížová cenová elasticita poptávky. - Důchodová elasticita poptávky – typologie statků z hlediska důchodové elasticity poptávky. 5. FIRMA – JEJÍ CÍLE A PRODUKČNÍ AKTIVITA. - Cíle firmy. - Volba technologie – kombinace a substituce výrobních faktorů. - Produkt firmy. Produkční funkce. - Zákon klesající mezní produktivity. - Izokvantová analýza. - Rovnováha výrobce. 6. NÁKLADY, PŘÍJMY A ZISK FIRMY. - Ekonomické a účetní pojetí nákladů. - Explicitní a implicitní náklady. - Typologie ekonomických nákladů a jejich grafické vyjádření. - Příjmy firmy. - Zisk firmy – normální a ekonomický. 7. CHOVÁNÍ FIRMY V PODMÍNKÁCH DOKONALÉ KONKURENCE. - Typologie tržních struktur. - Charakteristika dokonale konkurenčního odvětví. Firma jako příjemce ceny. - Rozhodnutí o rozsahu produkce. Utváření křivky nabídky dokonale konkurenční firmy. - Firma s ekonomickým ziskem a s ekonomickou ztrátou. - Bod vyrovnání a bod uzavření firmy. - Smysl modelu dokonale konkurenční firmy. 8. CHOVÁNÍ FIRMY V MONOPOLNÍCH PODMÍNKÁCH. - Charakteristika monopolu. - Odlišnost vývoje mezního příjmu a ceny. - Rozhodnutí o rozsahu produkce a utváření monopolní ceny. - Monopolní zisk. Interpretace „ztráty mrtvé váhy“. - Protimonopolní zákonodárství. - Přirozený monopol a jeho regulace. 9. CHOVÁNÍ FIRMY V PODMÍNKÁCH OLIGOPOLU A MONOPOLISTICKÉ KONKURENCE. - Typy oligopolu a cenové koordinace. - Základní prvky teorie her a jejich aplikace v podmínkách oligopolu. - Monopolistická konkurence - její podstata. - Konkurence výrobkovou diferenciací - diferenciace skutečná a domnělá. Úloha reklamy. - Rovnováha monopolisticky konkurenční firmy v krátkém a dlouhém období. 10. TRH PRÁCE. - Racionální alokace času a utváření individuální nabídky práce. - Tržní nabídka práce. - Utváření poptávky po práci z hlediska jedné firmy. Tržní poptávka po práci. - Rovnovážná cena práce – mzda. - Ekonomická renta a transferový výdělek. - Mzdové rozdíly. Lidský kapitál. Diskriminace na trhu práce. - Úloha vlády (státu) na trhu práce. Zaručená minimální mzda – její funkce a důsledky. - Odbory na trhu práce a možné typy jejich chování ve vztahu ke mzdám. 11. TRH KAPITÁLU (ZAPŮJČITELNÝCH FONDŮ). - Vymezení trhu kapitálu a jeho funkce. - Utváření nabídky kapitálu (zapůjčitelných fondů) – úspory. Úsporová funkce. - Nabídka kapitálu v krátkém a dlouhém období. - Utváření poptávky po kapitálu (zapůjčitelných fondech) – investice. Investiční funkce. - Úroková míra jako cena kapitálu (zapůjčitelných fondů). - Zpětná vazba mezi úrokovou mírou a dalšími prvky trhu kapitálu. 12. TRH PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ. - Přírodní zdroje obnovitelné a neobnovitelné. - Trh přírodních zdrojů obnovitelných. - Trh přírodních zdrojů neobnovitelných. Hotellingův model a „dusící cena“. Trh a konzervace přírodních zdrojů. - „Tragédie obecních pastvin“. - Specifické rysy trhu půdy a renta z půdy. Diferenciální renta. 13. EXTERNALITY A VEŘEJNÉ STATKY. - Ekonomická podstata externalit. Externality ve výrobě a externality ve spotřebě. - Externality negativní a externality pozitivní. - Problém internalizace externalit. Opravná (Pigouova) daň a opravná subvence. Coaseho teorem. Alternativní přístupy k řešení externalit. - Ekonomická podstata veřejných statků. Veřejné statky čisté a smíšené. - Problém „černého pasažéra“ a problém optimálního rozsahu produkce veřejných statků. Úloha vlády. 14. ROZDĚLOVÁNÍ DŮCHODU. TEORIE VEŘEJNÉ VOLBY - Důchod a bohatství. - Měření nerovnosti v rozdělení důchodu a bohatství: Lorenzova křivka a Giniho koeficient. - Přerozdělovací procesy a jejich důsledky. - Teorie veřejné volby. Subjekty na politickém trhu a jejich cíle. - Mechanismus a možné výsledky veřejné volby. - Typické případy řešené v teorii veřejné volby. Vládní selhání. Cvičení: Náplň cvičení je vymezena obsahem přednášek, cvičení slouží k procvičování a aplikaci přednášených problémů v konkrétních modelových situacích. 1. Úvodní informační cvičení. Grafický aparát používaný v ekonomii. 2. Hranice produkčních možností a náklady obětovaných příležitostí. 3. Nabídka, poptávka a faktory je ovlivňující. Fungování tržního mechanismu. Formování tržní rovnováhy. Tržní cena. 4. Rozhodování spotřebitele – kardinalistické a ordinalistické pojetí. Zákon klesající mezní užitečnosti. Přebytek spotřebitele. Rovnováha spotřebitele. 5. Tržní poptávka. Cenová, křížová a důchodová elasticita poptávky. 6. Produkční funkce. Zákon klesající mezní produktivity. Izokvantová analýza. 7. Analýza nákladů firmy. Příjmy z prodeje produkce. Účetní a ekonomický zisk firmy. 8. Chování firmy v dokonale konkurenčních podmínkách. Bod zvratu a bod uzavření. 9. Rozhodování monopolní firmy o rozsahu a ceně produkce. Ekonomický zisk monopolu. Neefektivnost monopolu. 10. Chování firem v oligopolním a monopolisticky konkurenčním odvětví. 11. Trh práce: Utváření nabídky a poptávky na trhu práce. Ekonomická renta a transferový výdělek. Odbory, monopsony a vláda na trhu práce. 12. Trh kapitálu: Hodnocení efektivnosti investic, výpočet budoucí hodnoty, současné hodnoty, čisté současné hodnoty, vnitřního výnosového procenta. 13. Měření nerovností v rozdělení důchodu a bohatství. Lorenzova křivka, Giniho koeficient, míra nerovnosti. 14. Zápočtový test. Požadavky na ukončení předmětu: Získání zápočtu za minimálně 18 bodů z maximálních 35 bodů a poté úspěšné absolvování písemné zkoušky s maximálním počtem bodů 65, minimum ze zkoušky je 26 bodů. Celkem za předmět je nutno získat minimálně 51 bodů ze 100.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18
                Průběžná kontrola studia Jiný typ úlohy 15  3
                Zápočtový test Jiný typ úlohy 20  3 3
        Zkouška Zkouška 65  26 3
Rozsah povinné účasti: Není specifikován.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0311A050015) Informatika v ekonomice EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0411A050001) Účetnictví a daně EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0411A050001) Účetnictví a daně EKO P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0412A050005) Finance EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0413A050012) Ekonomika a management EKO P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0413A050012) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0414A050001) Marketing EKO P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0414A050001) Marketing EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0311A050015) Informatika v ekonomice EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0411A050001) Účetnictví a daně EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0411A050001) Účetnictví a daně EKO P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0412A050005) Finance EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0413A050012) Ekonomika a management EKO P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0413A050012) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0414A050001) Marketing EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0414A050001) Marketing EKO P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0311A050015) Informatika v ekonomice EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0411A050001) Účetnictví a daně EKO P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0411A050001) Účetnictví a daně EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0412A050005) Finance EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0413A050012) Ekonomika a management EKO P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0413A050012) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0414A050001) Marketing EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0411A050001) Účetnictví a daně EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0412A050005) Finance EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0414A050001) Marketing EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0411A050001) Účetnictví a daně EKO P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management EKO P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050015) Informatika v ekonomice EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management EKO P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0414A050001) Marketing EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0411A050001) Účetnictví a daně EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0412A050005) Finance EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní