114-0301/01 – Macroeconomics A (Makro A)

Gurantor departmentDepartment of EconomicsCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Václav Jurečka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BER113 Ing. Vlastimil Beran, Ph.D.
DRA099 doc. Ing. Magdaléna Drastichová, Ph.D.
HON05 Ing. Martin Hon, Ph.D.
JAN77 Ing. Ivana Jánošíková, Ph.D.
JIR068 Ing. Roman Jirsa
JUR20 prof. Ing. Václav Jurečka, CSc.
JUR33 Ing. Martin Juroška, Ph.D.
KOL50 Dr. Ing. Eva Kolcunová
LAU017 Ing. Radim Lauko
LOK02 Ing. Aleš Lokaj, Ph.D.
MEL044 doc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.
TKA0001 Ing. Antonín Tkadlec
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The pedagogical aim of this course is students´ ability - to understand and to define basic macroeconomic entities - to identify main connections (relations) among them - to interpret topical processes and events in national, European and world economy from the position of the macroeconomic theory - to discuss macroeconomic problems in the environment with differentiated opinions - to compare current macroeconomic processes in different countries - to use the knowledge in macroeconomics to assess processes on microeconomic level - to continue to study the inter - mediate course in macroeconomics (Macroeconomics B)

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

The aim of this course is to explain macroeconomic phenomena and processes in the economy. Strong emphasis is laid on the understanding of mutual relationships among macroeconomic variables. Also economic policy practised by governments and central banks has a very important role in the course. The basic course Macroeconomics A is followed by the intermediate course Macroeconomics B in the 4th study year, and in case of doctoral studies by advanced course Macroeconomics C.

Compulsory literature:

JANÁČKOVÁ, Hana, Ivana JÁNOŠÍKOVÁ, Eva KOLCUNOVÁ a Aleš LOKAJ. Cvičebnice makroekonomie pro bakalářský kurz. 2. upravené a rozšířené vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2019. 102 s. ISBN: 978-80-248-4401-5. JUREČKA, Václav, Martin MACHÁČEK a kol. Makroekonomie. 4. aktualizované a rozšířené vyd. Praha: Grada Publishing, 2023. 384 s. ISBN 978-80-271-3635-3. MANKIW, N. Gregory. Principles of Economics. 9th ed. Boston: Cengage Learning, 2023. 816 p. ISBN 978-0357541593.

Recommended literature:

HOLMAN, Robert. Ekonomie. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016. 720 s. ISBN 978-80-7400-278-6. HOLMAN, Robert. Ekonomie. Sbírka řešených otázek a příkladů. Praha: C. H. Beck, 2016. 168 s. ISBN 978-80-7400-615-9. SAMUELSON, Paul Anthony a William Douglas NORDHAUS. Ekonomie. 19. vyd. Praha: NS Svoboda, 2013. 775 stran. ISBN 978-80-205-0629-0.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

I. ÚVOD DO EKONOMIE (pouze v kursu vyučovaném v zimním semestru) - Ekonomické předpoklady a souvislosti výroby. - Výrobní faktory, hranice produkčních možností. - Peníze, jejich vznik a ekonomické funkce. - Trh a tržní mechanismus. - Hlavní směry soudobého ekonomického myšlení. II. MAKROEKONOMIE 1. MĚŘENÍ PRODUKTU EKONOMIKY. - Makroekonomické agregáty. Produkt hrubý a čistý, reálný a nominální. - Metody výpočtu HDP a HNP. - Alternativní indikátory ekonomické aktivity. - Ekonomická úroveň země. 2. PRODUKT A CELKOVÉ VÝDAJE (výdajový model). - Předpoklady makroekonomické rovnováhy z hlediska vztahu produktu ekonomiky a celkových výdajů – 4 sektorový model. - Funkce spotřeby, úspor a investic. - Multiplikační efekty změny výdajů. - Multiplikátory – investiční, státních výdajů, daňový a zahraničního obchodu. - Produkt skutečný a produkt potenciální. Deflační (recesní) mezera. 3. AGREGÁTNÍ NABÍDKA A AGREGÁTNÍ POPTÁVKA (AS – AD model). - Keynesovský a neoklasický přístup k utváření křivky agregátní nabídky. - Pokus o syntézu – keynesovské a neoklasické pásmo. - Křivka agregátní poptávky. - Rovnovážný produkt a rovnovážná cenová hladina. - Mezery produktu a způsoby jejich uzavírání prostřednictvím hospodářsko-politických opatření. 4. PENÍZE V MAKROEKONOMICKÉM SYSTÉMU – komerční a centrální bankovnictví. - Identifikace peněz. Monetární agregáty. - Kvantitativní teorie peněz. - Transakční rovnice směny. - Faktory ovlivňující poptávku po penězích. Poptávka transakční a spekulativní. - Nabídka peněz. Úloha bank v procesu tvorby peněz. Centrální banka. - Míra povinných minimálních rezerv. Peněžní multiplikátor. - Rovnováha na trhu peněz a rovnovážná úroková míra. 5. INFLACE. MĚŘENÍ CENOVÉ HLADINY. - Cenové indexy (CPI, IPD, PPI). - Definice inflace. Typologie inflace. - Měření inflace. - Příčiny inflace. - Důsledky inflace. - Možnosti protiinflační politiky. 6. NEZAMĚSTNANOST. - Pojetí nezaměstnaného. Typologie nezaměstnanosti. - Měření nezaměstnanosti. - Příčiny nezaměstnanosti – keynesovský a neoklasický pohled. - Přirozená míra nezaměstnanosti a „plná zaměstnanost“. - Důsledky nezaměstnanosti. - Možnosti politiky zaměstnanosti. 7. MONETÁRNÍ TEORIE A POLITIKA. - Cíle monetární politiky – zprostředkující a konečné. - Ovlivňování monetární báze. Monetární politika restriktivní a expanzivní. - Diskontní politika. - Operace na volném trhu. - Změny v míře povinných minimálních rezerv. - „Dilema“ centrální banky. - Teorie neutrality peněz. 8. FISKÁLNÍ TEORIE A POLITIKA. - Vymezení fiskální politiky. - Státní rozpočet – příjmová a výdajová stránka. - Typologie daní. - Deficit státního rozpočtu - cyklický a strukturální. Veřejný dluh – vnitřní a vnější. - Financování deficitu státního rozpočtu - vytěsňovací efekt – přímý, nepřímý. - Nástroje fiskální politiky. Vestavěné stabilizátory. Diskreční opatření. - Ekonomie strany nabídky. Lafferova křivka. 9. CÍLE EKONOMICKÉ POLITIKY. PROBLÉM „VEŘEJNÉ VOLBY“. - Souvztažnost a rozpornost cílů ekonomické politiky. - Phillipsova křivka a její geneze. - Magický čtyřúhelník – interpretace. - „Index útrap“ (misery index). - Teorie veřejné volby. Subjekty politického trhu. - Paretovo kritérium optimality. Typické případy z teorie veřejné volby. 10. EKONOMICKÝ RŮST A EKONOMICKÝ CYKLUS. - Teorie ekonomického růstu. Pojetí „růstu“ a „rozvoje“. - Měření ekonomického růstu. - Kvantitativní a kvalitativní faktory růstu, bariéry růstu. - Produkční funkce – podstata. - Pojetí technologických změn a inovací. - Pojetí ekonomického cyklu. Srovnání neoklasické a keynesovské interpretace cyklu. - Příčiny cyklu na straně poptávky a na straně nabídky. Fáze cyklu. - Okunův zákon. - Teorie reálného cyklu. Politický cyklus. III. MEZINÁRODNÍ EKONOMIE 11. MEZINÁRODNÍ MĚNOVÝ SYSTÉM. MĚNOVÝ KURS A JEHO UTVÁŘENÍ. - Podstata měnového kursu. Typy měnových kursů a kursových režimů. - Floating volný a řízený. - Grafická prezentace utváření a změn měnového kursu pomoci nabídko-poptávkového grafu. - Devalvace (depreciace) a revalvace (apreciace) – jejich vliv na obchodní bilanci. J – křivka. - Faktory ovlivňující měnové kursy. Teorie parity kupní síly. - Intervence na měnových trzích – intervenční nákupy a prodeje – logika těchto operací. - Problém optimální měnové oblasti. Měnová unie a EURO. 12. VNĚJŠÍ ROVNOVÁHA OTEVŘENÉ EKONOMIKY – PLATEBNÍ BILANCE A JEJÍ STRUKTURA. - Ekonomika v matrici mezinárodních ekonomických vztahů. - Struktura platební bilance – komponenty platební bilance. - Rozbor dílčích bilancí. - Saldo platební bilance. - Extempore: merkantilismus. 13. MEZINÁRODNÍ OBCHOD – ABSOLUTNÍ A KOMPARATIVNÍ VÝHODY. - Ekonomika uzavřená a otevřená. Příčiny mezinárodní obchodní směny. - Teorie absolutních výhod v obchodě. - Teorie komparativních výhod v obchodě. - Zákon jedné ceny. Arbitráž – podstata procesu. - Protekcionismus a volný obchod. Důsledky zavedení (odstranění) dovozního cla – grafická interpretace. - Oblast volného obchodu. Celní unie. Světová obchodní organizace. Cvičení: Náplň cvičení je vymezena obsahem přednášek, cvičení slouží k procvičování a aplikaci přednášených problémů v konkrétních modelových situacích. Zápočet bude udělen studentům, kteří získají aspoň 18 z maximálně možných 35 bodů. Z toho je možno získat 17,5 bodu za každý ze dvou zápočtových testů organizovaných podle rozpisu cvičení. 1. Pouze v kursu vyučovaném v zimním semestru: Úvodní informační seminář. Grafický aparát používaný v ekonomii. Grafická analýza nabídky, poptávky a tržního mechanismu. 2. Aktuální makroekonomické problémy České republiky. Rozprava. 3. Výpočet hrubého domácího produktu (HDP) a hrubého národního produktu (HNP). 4. Výdajový model s multiplikátorem. Výpočet jednotlivých typů multiplikátorů. Srovnání multiplikačních efektů. 5. AS-AD model. Rozbor tvaru AS – křivky. Utváření makroekonomické rovnováhy. 6. Proces utváření nabídky peněz: peněžní multiplikátor. 7. Výpočet spotřebitelského cenového indexu a implicitního cenového deflátoru. Inflace – diagnostikace jednotlivých typů. Výpočet míry inflace. 8. 1. zápočtový test. 9. Nezaměstnanost – výpočet míry nezaměstnanosti. Analýza příčin a důsledků nezaměstnanosti. Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti. Phillipsova křivka. 10. Cíle a nástroje monetární politiky. Zdůraznění českého aktuálního kontextu. 11. Cíle a nástroje fiskální politiky. Zdůraznění českého aktuálního kontextu. Deficitní financování ze státního rozpočtu – „vytěsňovací efekt“, krytí deficitu, státní a veřejný dluh. Ekonomie strany nabídky. 12. Konfrontace keynesovských a neoklasických přístupů k makroekonomickým problémům. 13. 2. zápočtový test. 14. Utváření měnového kurzu. Intervence na devizových trzích. Rozbor platební bilance.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Written exam Written test 35  20 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 65  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6501R006) Tourism Economics (02) Tourism Economics P Czech Uherské Hradiště 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management P Czech Uherské Hradiště 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (00) Applied Informatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6202R049) Accounting and Taxes (00) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (02) Sports Management P Czech Uherské Hradiště 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management P Czech Uherské Hradiště 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management P Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (01) European Integration P Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration P Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics P Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (01) European Integration P Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6501R006) Tourism Economics (02) Tourism Economics P Czech Uherské Hradiště 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (00) Applied Informatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6202R049) Accounting and Taxes (00) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (02) Sports Management P Czech Uherské Hradiště 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6501R006) Tourism Economics (02) Tourism Economics P Czech Uherské Hradiště 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (00) Applied Informatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (02) Sports Management P Czech Uherské Hradiště 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (01) European Integration P Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (01) European Integration P Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (00) Applied Informatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (05) European Integration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (05) Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (05) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (05) Business Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (00) Applied Informatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B6208) Economics and Management (6201R004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B6202) Economic Policy and Administration (6201R004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.