114-0301/04 – Makroekonomie A (Makro A)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAD0012 Ing. Ondřej Badura, Ph.D.
DRA099 doc. Ing. Magdaléna Drastichová, Ph.D.
GOT40 prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
NOV0343 Ing. Sára Hamová
HOD063 doc. Ing. Martin Hodula, Ph.D.
JAN27 Ing. Hana Janáčková, Ph.D.
JAN77 Ing. Ivana Jánošíková, Ph.D.
JUR0248 Ing. Lukáš Jursa
KRE0288 Ing. Martin Krejčí
LIB009 prof. Dr. Ing. Jan Libich
LOK02 Ing. Aleš Lokaj, Ph.D.
MAH11 prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.
MEL044 doc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.
NGO0008 Ing. Ngoc Anh Ngo, BA
PAK0010 Ing. Daniel Pakši
PAL32 Ing. Irena Paličková, Ph.D.
PAV0130 Ing. Jakub Pavelek
SUL0018 Ing. Jan Šulák, Ph.D.
SUL080 Ing. Monika Šulganová, Ph.D.
VON0052 Ing. Jakub Vontroba
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pedagogickým cílem tohoto kurzu je schopnost studentů - chápat a definovat základní makroekonomické entity - identifikovat hlavní souvislosti mezi nimi - interpretovat aktuální procesy a události v národní, evropské a světové ekonomice z pozic makroekonomické teorie - vést rozpravu (diskutovat) o makroekonomických problémech v prostředí s rozdílnými názory - srovnávat probíhající makroekonomické procesy v různých zemích - využívat poznatky z makroekonomie k hodnocení mikroekonomických procesů - pokračovat ve studiu středně pokročilé makroekonomie (Makroekonomie B).

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Cílem předmětu je vytvoření poznatkového základu pro pochopení souvislostí a dějů v národním i evropském a světovém hospodářství. Důraz je kladen na vzájemné vztahy mezi makroekonomickými proměnnými. Velmi důležité místo v kursu zaujímá i ekonomická politika prováděná vládami a centrálními bankami, případně nadnárodními integračními autoritami. Na kurs Makroekonomie A navazuje v 1. ročníku navazujícího magisterského studia kurs Makroekonomie B, případně kurs Makroekonomie C v doktorském studiu.

Povinná literatura:

JUREČKA, V. et al. Makroekonomie. 3. aktualiz. a rozšíř. vyd. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0251-8. JANÁČKOVÁ, H., I. JÁNOŠÍKOVÁ, E. KOLCUNOVÁ, A. LOKAJ. Cvičebnice makroekonomie pro bakalářský kurz. 2. upravené a rozšířené vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2019. ISBN: 978-80-248-4401-5.

Doporučená literatura:

FRANK, R., B. BERNANKE, K. ANTONOVICS and O. HEFFETZ. Principles of Macroeconomics. 6th ed. McGraw-Hill Higher Education. 2016. 816 Pages. ISBN: 978-0073518992. GANS, J., S. KING, R. STONECASH, M. BYFORD, J. LIBICH and N. G. MANKIW. Principles of Economics: Australian and New Zealand Edition. 7th edition. South Melbourne, Cengage Learning Australia, 2017. 949 p. ISBN 9780170382656. HEYNE, P., P. J. BOETTKE and D. L. PRYCHITKO. The Economic Way of Thinking. 13th ed. Prentice Hall, 2013. 456 pages. ISBN 978-0-13-299129-2. HOLMAN, R. Ekonomie. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016. 720 s. ISBN 978-80-7400-278-6. MANKIW, N. G. Zásady ekonomie. Dotisk 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 768 s. ISBN 978-80-7169-891-3. SAMUELSON, P. A. a W. D. NORDHAUS. Ekonomie. 19. vyd. Praha: NS Svoboda, 2013. 775 stran. ISBN 978-80-205-0629-0. STONECASH, R. E., J. LIBICH, J. GANS, S. KING, M. BYFORD and N. G. MANKIW. Principles of Macroeconomics. 7th ed. South Melbourne, Cengage Learning Australia, 2018. ISBN 9780170382649.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studentovi bude udělen zápočet, pokud získá z průběžného testu a zápočtového testu v celkovém součtu minimálně 18 bodů z maximálního počtu 35 bodů. Studenti budou v polovině semestru psát kontrolní test, který je hodnocen maximálně 15 body, požadované minimum jsou 3 body. Na konci semestru musí student absolvovat zápočtový test s maximálním hodnocením 20 bodů, požadované minimum jsou 3 body. Celkem může student ve cvičení získat maximálně 35 bodů, k udělení zápočtu je třeba dosáhnout minimálně 18 bodů. Předmět je ukončen písemnou zkouškou hodnocenou maximálně 65 body, požadované minimum z písemné zkoušky je 26 bodů. K absolvování předmětu je nutno obdržet v celkovém součtu za zápočet a zkoušku alespoň 51 bodů z maximálních 100 bodů. K absolvování předmětu je nutno obdržet celkem za zápočet a zkoušku minimálně 51 bodů z maximálních 100 bodů za celý předmět.

E-learning

Další požadavky na studenta

aktivní účast na cvičení, samostudium doporučené literatury

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu Přednášky: 1. ÚVOD DO MAKROEKONOMIE. MĚŘENÍ PRODUKTU EKONOMIKY A CENOVÉ HLADINY • Souvztažnost a rozpornost cílů ekonomické politiky. • Magický čtyřúhelník – interpretace. • Konfrontace keynesovských a neoklasických přístupů k makroekonomickým problémům. • Makroekonomické agregáty. Produkt hrubý a čistý, reálný a nominální. • Metody výpočtu HDP a HNP. • Alternativní indikátory ekonomické aktivity. • Cenové indexy (CPI, IPD, PPI). 2. PRODUKT A CELKOVÉ VÝDAJE (výdajový model). • Předpoklady makroekonomické rovnováhy z hlediska vztahu produktu ekonomiky a celkových výdajů – 4 sektorový model. • Funkce spotřeby, úspor a investic. • Multiplikační efekty změny výdajů. • Multiplikátory – investiční, státních výdajů, daňový a zahraničního obchodu. • Produkt skutečný a produkt potenciální. Deflační (recesní) mezera. 3. AGREGÁTNÍ NABÍDKA, AGREGÁTNÍ POPTÁVKA (AS – AD model). • Keynesovský a neoklasický přístup k utváření křivky agregátní nabídky. Pokus o syntézu – keynesovské a neoklasické pásmo. • Křivka agregátní poptávky. • Rovnovážný produkt a rovnovážná cenová hladina. • Mezery produktu a způsoby jejich uzavírání. 4. PENÍZE V MAKROEKONOMICKÉM SYSTÉMU – KOMERČNÍ A CENTRÁLNÍ BANKOVNICTVÍ. • Identifikace peněz. Monetární agregáty. • Kvantitativní teorie peněz. • Transakční rovnice směny. • Faktory ovlivňující poptávku po penězích. Poptávka transakční a spekulativní. • Nabídka peněz. Úloha bank v procesu tvorby peněz. Centrální banka. • Endogenní a exogenní pojetí nabídky peněz. • Míra povinných minimálních rezerv. Peněžní multiplikátor. • Rovnováha na trhu peněz a rovnovážná úroková míra. 5. INFLACE. MĚŘENÍ CENOVÉ HLADINY. • Definice inflace. Typologie inflace. • Měření inflace. • Příčiny inflace. • Důsledky inflace. • Možnosti protiinflační politiky. • Náklady snižování inflace. „Index útrap“ (misery index). 6. NEZAMĚSTNANOST. • Pojetí nezaměstnaného. Typologie nezaměstnanosti. • Měření nezaměstnanosti. • Příčiny nezaměstnanosti – keynesovský a neoklasický pohled. • Přirozená míra nezaměstnanosti, NAIRU. • Důsledky nezaměstnanosti. • Možnosti politiky zaměstnanosti. • Vztah inflace a nezaměstnanosti. Phillipsova křivka a její geneze. 7. FISKÁLNÍ TEORIE A POLITIKA. • Vymezení fiskální politiky. • Státní rozpočet – příjmová a výdajová stránka. • Typologie daní. • Deficit státního rozpočtu - cyklický a strukturální. Veřejný dluh – vnitřní a vnější. • Financování deficitu státního rozpočtu - vytěsňovací efekt – přímý, nepřímý. • Nástroje fiskální politiky. Vestavěné stabilizátory. Diskreční opatření. • Ekonomie strany nabídky. Lafferova křivka. 8. MONETÁRNÍ TEORIE A POLITIKA. • Cíle monetární politiky – zprostředkující a konečné. • Ovlivňování monetární báze. Monetární politika restriktivní a expanzivní. • Diskontní politika. • Operace na volném trhu. • Změny v míře povinných minimálních rezerv. • „Dilema“ centrální banky. • Past likvidity. • Teorie neutrality peněz. 9. TRHY STATKŮ A TRHY AKTIV (IS-LM model). • Trh statků a křivka IS. • Trhy aktiv a křivka LM. • Celková rovnováha na trzích statků i peněz. • Účinky monetární politiky v modelu IS-LM. • Fiskální politika v IS-LM modelu a vytěsňovací efekt. 10. MEZINÁRODNÍ MĚNOVÝ SYSTÉM. MĚNOVÝ KURS A JEHO UTVÁŘENÍ. • Podstata měnového kursu. Typy měnových kursů a kursových režimů. • Floating volný a řízený. • Grafická prezentace utváření a změn měnového kursu pomoci nabídkově-poptávkového grafu. • Faktory ovlivňující měnové kursy. Teorie parity kupní síly. • Intervence na měnových trzích – intervenční nákupy a prodeje – logika těchto operací. • Problém optimální měnové oblasti. Měnová unie a EURO. 11. VNĚJŠÍ ROVNOVÁHA OTEVŘENÉ EKONOMIKY – PLATEBNÍ BILANCE A JEJÍ STRUKTURA. MEZINÁRODNÍ OBCHOD • Ekonomika v matrici mezinárodních ekonomických vztahů. • Struktura platební bilance – komponenty platební bilance. • Rozbor dílčích bilancí. • Devalvace (depreciace) a revalvace (apreciace) – jejich vliv na obchodní bilanci. J-křivka. • Příčiny mezinárodní obchodní směny. • Teorie absolutních a komparativních výhod v obchodě. • Zákon jedné ceny. Arbitráž – podstata procesu. • Protekcionismus a volný obchod. Důsledky zavedení (odstranění) dovozního cla – • grafická interpretace. • Oblast volného obchodu. Celní unie. Světová obchodní organizace. 12. EKONOMICKÝ RŮST A EKONOMICKÝ CYKLUS. • Teorie ekonomického růstu. Pojetí „růstu“ a „rozvoje“. • Měření ekonomického růstu. • Kvantitativní a kvalitativní faktory růstu, bariéry růstu. • Produkční funkce – podstata. • Pojetí technologických změn a inovací. • Pojetí ekonomického cyklu. Srovnání neoklasické a keynesovské interpretace cyklu. • Příčiny cyklu na straně poptávky a na straně nabídky. Fáze cyklu. • Okunův zákon. • Teorie reálného cyklu. Politický cyklus. Cvičení: Náplň cvičení je vymezena obsahem přednášek. Cvičení slouží k procvičování a aplikaci přednášených problémů v konkrétních modelových situacích. Zápočet bude udělen studentům, kteří získají aspoň 18 z maximálně možných 35 bodů. 1. Aktuální makroekonomické problémy České republiky. 2. Výpočet hrubého domácího produktu (HDP) a hrubého národního produktu (HNP). 3. Výdajový model s multiplikátorem. Výpočet jednotlivých typů multiplikátorů. Srovnání multiplikačních efektů různých typů výdajů. 4. AS-AD model. Determinace AD křivky. Rozbor tvarů AS křivky. Utváření makroekonomické rovnováhy. 5. Proces utváření nabídky peněz: peněžní multiplikátor. 6. Výpočet spotřebitelského cenového indexu a implicitního cenového deflátoru. Výpočet míry inflace. Inflace – diagnostika jednotlivých typů. 7. Nezaměstnanost – výpočet míry nezaměstnanosti. Analýza příčin a důsledků nezaměstnanosti. Phillipsova křivka. 8. Cíle a nástroje fiskální politiky. 9. Cíle a nástroje monetární politiky. 10. IS-LM model. Účinky opatření fiskální a monetární politiky v IS-LM modelu. 11. Utváření měnového kurzu. 12. Mezinárodní obchod – analýza absolutních a komparativních výhod. Rozbor platební bilance. 13. Zápočtový test.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18
                Průběžná kontrola studia Písemka 15  0
                Zápočtový test Písemka 20  0
        Zkouška Zkouška 65  26 3
Rozsah povinné účasti: není specifikován

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0311A050015) Informatika v ekonomice EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0411A050001) Účetnictví a daně EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0411A050001) Účetnictví a daně EKO P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0412A050005) Finance EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0413A050012) Ekonomika a management EKO P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0413A050012) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0414A050001) Marketing EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0414A050001) Marketing EKO P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0311A050015) Informatika v ekonomice EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0411A050001) Účetnictví a daně EKO P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0411A050001) Účetnictví a daně EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0412A050005) Finance EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0413A050012) Ekonomika a management EKO P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0413A050012) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0414A050001) Marketing EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0411A050001) Účetnictví a daně EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0412A050005) Finance EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0414A050001) Marketing EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0411A050001) Účetnictví a daně EKO P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management EKO P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050015) Informatika v ekonomice EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management EKO P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0414A050001) Marketing EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0411A050001) Účetnictví a daně EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0412A050005) Finance EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku