114-0302/01 – Mikroekonomie B (Mikro B)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jan Janků, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lenka Spáčilová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HON05 Ing. Martin Hon, Ph.D.
JAN27 Ing. Hana Janáčková, Ph.D.
JAN77 Ing. Ivana Jánošíková, Ph.D.
SPA60 Ing. Lenka Spáčilová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- interpretovat moderní mikroekonomii na středně pokročilé úrovni - ilustrovat prostřednictvím indiferenční analýzy rozhodování spotřebitele a propojit základní model chování spotřebitele s rozhodováním spotřebitele v čase a v podmínkách rizika - formulovat předpoklady různých tržních struktur a porovnat modely rozhodování firmy o ceně a velikosti výstupu v podmínkách dokonalé a nedokonalé konkurence - analyzovat trhy výrobních faktorů a identifikovat dokonale a nedokonale konkurenční trhy výrobních faktorů - klasifikovat typy tržních selhání a zhodnotit jejich řešení - propojit rozhodování firmy a spotřebitele v teorii všeobecné ekonomické rovnováhy

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům pojmovou základnu a nezbytné nástroje pro pochopení moderní mikroekonomie na středně pokročilé úrovni, obvyklé na magisterském stupni studia. Dále je snahou předmětu prohloubit znalosti studentů nabyté při předchozím studiu mikroekonomie a rozšířit tyto znalosti také o aplikaci ekonomické teorie v dalších oblastech.

Povinná literatura:

BRČÁK, Josef, Bohuslav SEKERKA, Lucie SEVEROVÁ a Roman SVOBODA. Mikroekonomie: teorie a aplikace. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. ISBN 978-80-7380-818-1. FRANK, Robert H. Microeconomics and Behavior. 10th ed. New York: McGraw-Hill Higher Education, 2021. ISBN 978-1259394034 HOŘEJŠÍ, Bronislava, Jana SOUKUPOVÁ, Libuše MACÁKOVÁ a Jindřich SOUKUP. Mikroekonomie. 6. aktualizované a doplněné vyd. Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-80-7261-538-4. SPÁČILOVÁ, Lenka, Ivana JÁNOŠÍKOVÁ a Jan JANKŮ. Mikroekonomie B - soubor úloh ze středně pokročilé mikroekonomie, 2. rozšířené vydání, SOT, vol. 30. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2022. ISBN 978-80-248-4643-9.

Doporučená literatura:

HOLMAN, Robert. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. 3. aktualizované vydání. Praha: C.H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-397-4. HOLMAN, Robert a Dagmar BROŽOVÁ. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz : sbírka řešených otázek a příkladů. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2018. ISBN 978-80-740-0260-1. JUREČKA, Václav a kol. Mikroekonomie. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0146-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Na každém semináři budou průběžně ověřovány znalosti z problematiky probírané na daném semináři formou písemky, za kterou může student získat maximálně 4 body. Celkem bude těchto průběžných kontrol 5, tzn. že student může za průběžnou kontrolu studia získat až 20 bodů. Pokud se student nemůže semináře zúčastnit, nelze tuto průběžnou kontrolu studia nahradit jiným způsobem.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do studia středně pokročilé mikroekonomie. - podmínky a předpoklady úspěšného absolvování kurzu - předmět a metody ekonomie - úvod do teorie chování spotřebitele - rozhodování spotřebitele a jeho rovnováha ve spotřebě 2. Rozšíření teorie chování spotřebitele. - rovnováha spotřebitele při změnách jeho důchodu a změnách cen produktů - poptávka a její elasticity - mezičasový výběr 3. Rozhodování subjektů za rizika a nejistoty. Ekonomie informací. - jistota a nejistota, - očekávaný výnos a riziko, postoj subjektů k riziku - možnosti snížení rizika - asymetrické informace 4. Teorie výroby. - vztah mezi vstupy a výstupy v krátkém a dlouhém období - náklady firmy - vztah mezi náklady v krátkém a dlouhém období - úspory z rozsahu 5. Dokonale konkurenční trh. - předpoklady modelu - rovnováha dokonale konkurenční firmy v krátkém a dlouhém období - rovnováha odvětví v krátkém a dlouhém období - změny tržní rovnováhy 6. Chování monopolní firmy. - předpoklady modelu, bariéry vstupu na trh - cíle monopolní firmy - rovnováha monopolní firmy v krátkém a dlouhém období - cenová diskriminace - přirozený monopol, síťový efekt 7. Oligopolní trh. - nekooperativní strategie oligopolní firmy - Nashova rovnováha - tvorba ceny na oligopolních trzích, cenové strategie 8. Protimonopolní regulace. - regulace monopolů - relevantní trh, dominantní postavení firmy - dobyvatelné trhy - kartelové dohody 9. Monopolistická konkurence. Alternativní teorie firmy. - chování monopolisticky konkurenční firmy - kritika předpokladů neoklasické teorie firmy 10. Trh práce. - volba mezi spotřebou a volným časem – utváření individuální nabídky práce - tržní nabídka práce - produkční funkce a produktivita práce – utváření individuální poptávky po práci - tržní poptávka po práci - krátkodobá a dlouhodobá rovnováha na dokonale konkurenčním trhu práce - nedokonale konkurenční trhy práce – odbory, monopson, zákonná minimální mzda, nezaměstnanost 11. Trh kapitálu. - volba mezi přítomnou a budoucí spotřebou - úspory a investice - trh zapůjčitelných fondů - nominální a reálná úroková sazba - rozhodování o investičních variantách 12. Všeobecná mikroekonomická rovnováha - efektivnost ve výrobě - efektivnost ve směně - výrobně-spotřební efektivnost – celková rovnováha - konflikt mezi efektivností a spravedlností, společenský blahobyt 13. Tržní selhání. Mikroekonomická politika státu. - externality - veřejné statky - veřejná volba - vládní selhání Program seminářů: 1. Teorie poptávky. Elasticity poptávky. 2. Chování spotřebitele. 3. Produkční funkce. Náklady firmy. 4. Firma v různých tržních situacích. 5. Rozhodování firmy o najímání vstupů. Rozhodování za rizika. Požadavky na ukončení předmětu: Za semináře lze získat maximálně 35 bodů, a to tak, že v každém semináři lze získat až 4 body: 5 seminářů x 4 body = 20 bodů. Za zápočtový test lze získat maximálně 15 bodů. K získání zápočtu je zapotřebí obdržet nejméně 20 bodů z 35 možných. Zkouška je písemná za maximálně 65 bodů. K absolvování předmětu je nutné získat minimálně 51 bodů ze 100 možných. Pro studenty s individuálním studijním plánem platí stejné podmínky. Povinná literatura: HOŘEJŠÍ, B., SOUKUPOVÁ, J., MACÁKOVÁ, L., SOUKUP, J. Mikroekonomie. 4. vydání. Praha: Management Press, 2006. Doporučená literatura: HOLMAN, R. Mikroekonomie. Praha: C.H.Beck, 2002. VARIAN, H.R.: Mikroekonomie. Moderní přístup. Victoria Publishing, 1995. FRANK, R.H.: Mikroekonomie a chování. Praha: Svoboda, 1995.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 0  0 2
                Písemka Písemka 15  0 2
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 20  0 1
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 65  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.