114-0302/01 – Microeconomics B - Intermediate Microeconomics (Mikro B)

Gurantor departmentDepartment of EconomicsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jan Janků, Ph.D.Subject version guarantorIng. Lenka Spáčilová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HON05 Ing. Martin Hon, Ph.D.
JAN27 Ing. Hana Janáčková, Ph.D.
JAN77 Ing. Ivana Jánošíková, Ph.D.
SPA60 Ing. Lenka Spáčilová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- interpret modern microeconomics at the intermediate level - illustrate the consumer behaviour through indifference analysis and connect the basic model of consumer behaviour with consumer decision-making under risk - formulate the conditions of different market structures and compare models of firm's decision-making on the price and size of the output in terms of perfect and imperfect competition - analyze the market of inputs and identify perfectly and imperfectly competitive markets of inputs - classify the types of market failure and evaluate the solutions of market failure - connect the consumer choice and behaviour of the firm in general equilibrium analysis

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

The aim of this course is to give students the conceptual basis and the necessary tools for understanding modern microeconomics at the intermediate level. This course develops the neoclassical theory of optimising behaviour of consumers and firms. The discussion of consumer theory is followed by a careful examination of price and output determination under alternative market structures. The implications of alternative goals of firms are also examined. After the theory of supply and demand in the output market, the focus turns to an examination of resource markets.

Compulsory literature:

BRČÁK, Josef, Bohuslav SEKERKA, Lucie SEVEROVÁ a Roman SVOBODA. Mikroekonomie: teorie a aplikace. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. ISBN 978-80-7380-818-1. FRANK, Robert H. Microeconomics and Behavior. 10th ed. New York: McGraw-Hill Higher Education, 2021. ISBN 978-1259394034 HOŘEJŠÍ, Bronislava, Jana SOUKUPOVÁ, Libuše MACÁKOVÁ a Jindřich SOUKUP. Mikroekonomie. 6. aktualizované a doplněné vyd. Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-80-7261-538-4. SPÁČILOVÁ, Lenka, Ivana JÁNOŠÍKOVÁ a Jan JANKŮ. Mikroekonomie B - soubor úloh ze středně pokročilé mikroekonomie, 2. rozšířené vydání, SOT, vol. 30. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2022. ISBN 978-80-248-4643-9.

Recommended literature:

HOLMAN, Robert. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. 3. aktualizované vydání. Praha: C.H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-397-4. HOLMAN, Robert a Dagmar BROŽOVÁ. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz : sbírka řešených otázek a příkladů. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2018. ISBN 978-80-740-0260-1. JUREČKA, Václav a kol. Mikroekonomie. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0146-7.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Na každém semináři budou průběžně ověřovány znalosti z problematiky probírané na daném semináři formou písemky, za kterou může student získat maximálně 4 body. Celkem bude těchto průběžných kontrol 5, tzn. že student může za průběžnou kontrolu studia získat až 20 bodů. Pokud se student nemůže semináře zúčastnit, nelze tuto průběžnou kontrolu studia nahradit jiným způsobem.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do studia středně pokročilé mikroekonomie. - podmínky a předpoklady úspěšného absolvování kurzu - předmět a metody ekonomie - úvod do teorie chování spotřebitele - rozhodování spotřebitele a jeho rovnováha ve spotřebě 2. Rozšíření teorie chování spotřebitele. - rovnováha spotřebitele při změnách jeho důchodu a změnách cen produktů - poptávka a její elasticity - mezičasový výběr 3. Rozhodování subjektů za rizika a nejistoty. Ekonomie informací. - jistota a nejistota, - očekávaný výnos a riziko, postoj subjektů k riziku - možnosti snížení rizika - asymetrické informace 4. Teorie výroby. - vztah mezi vstupy a výstupy v krátkém a dlouhém období - náklady firmy - vztah mezi náklady v krátkém a dlouhém období - úspory z rozsahu 5. Dokonale konkurenční trh. - předpoklady modelu - rovnováha dokonale konkurenční firmy v krátkém a dlouhém období - rovnováha odvětví v krátkém a dlouhém období - změny tržní rovnováhy 6. Chování monopolní firmy. - předpoklady modelu, bariéry vstupu na trh - cíle monopolní firmy - rovnováha monopolní firmy v krátkém a dlouhém období - cenová diskriminace - přirozený monopol, síťový efekt 7. Oligopolní trh. - nekooperativní strategie oligopolní firmy - Nashova rovnováha - tvorba ceny na oligopolních trzích, cenové strategie 8. Protimonopolní regulace. - regulace monopolů - relevantní trh, dominantní postavení firmy - dobyvatelné trhy - kartelové dohody 9. Monopolistická konkurence. Alternativní teorie firmy. - chování monopolisticky konkurenční firmy - kritika předpokladů neoklasické teorie firmy 10. Trh práce. - volba mezi spotřebou a volným časem – utváření individuální nabídky práce - tržní nabídka práce - produkční funkce a produktivita práce – utváření individuální poptávky po práci - tržní poptávka po práci - krátkodobá a dlouhodobá rovnováha na dokonale konkurenčním trhu práce - nedokonale konkurenční trhy práce – odbory, monopson, zákonná minimální mzda, nezaměstnanost 11. Trh kapitálu. - volba mezi přítomnou a budoucí spotřebou - úspory a investice - trh zapůjčitelných fondů - nominální a reálná úroková sazba - rozhodování o investičních variantách 12. Všeobecná mikroekonomická rovnováha - efektivnost ve výrobě - efektivnost ve směně - výrobně-spotřební efektivnost – celková rovnováha - konflikt mezi efektivností a spravedlností, společenský blahobyt 13. Tržní selhání. Mikroekonomická politika státu. - externality - veřejné statky - veřejná volba - vládní selhání Program seminářů: 1. Teorie poptávky. Elasticity poptávky. 2. Chování spotřebitele. 3. Produkční funkce. Náklady firmy. 4. Firma v různých tržních situacích. 5. Rozhodování firmy o najímání vstupů. Rozhodování za rizika. Požadavky na ukončení předmětu: Za semináře lze získat maximálně 35 bodů, a to tak, že v každém semináři lze získat až 4 body: 5 seminářů x 4 body = 20 bodů. Za zápočtový test lze získat maximálně 15 bodů. K získání zápočtu je zapotřebí obdržet nejméně 20 bodů z 35 možných. Zkouška je písemná za maximálně 65 bodů. K absolvování předmětu je nutné získat minimálně 51 bodů ze 100 možných. Pro studenty s individuálním studijním plánem platí stejné podmínky. Povinná literatura: HOŘEJŠÍ, B., SOUKUPOVÁ, J., MACÁKOVÁ, L., SOUKUP, J. Mikroekonomie. 4. vydání. Praha: Management Press, 2006. Doporučená literatura: HOLMAN, R. Mikroekonomie. Praha: C.H.Beck, 2002. VARIAN, H.R.: Mikroekonomie. Moderní přístup. Victoria Publishing, 1995. FRANK, R.H.: Mikroekonomie a chování. Praha: Svoboda, 1995.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Laboratory work Laboratory work 0  0 2
                Written exam Written test 15  0 2
                Other task type Other task type 20  0 1
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 65  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy (00) National Economy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (00) Regional Development P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N6209) Systems Engineering and Informatics (1802T001) Applied Informatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T101) Sports Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy (00) National Economy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (00) Regional Development P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N6209) Systems Engineering and Informatics (1802T001) Applied Informatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6208T101) Sports Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N6209) Systems Engineering and Informatics (1802T001) Applied Informatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy (00) National Economy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (00) Regional Development P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Šumperk 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N6209) Systems Engineering and Informatics (1802T001) Applied Informatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.