114-0302/05 – Mikroekonomie B (Mikro B)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Jan LibichGarant verze předmětuIng. Lenka Spáčilová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN27 Ing. Hana Janáčková, Ph.D.
JAW127 doc. Ing. Jan Janků, Ph.D.
JAN77 Ing. Ivana Jánošíková, Ph.D.
LOK02 Ing. Aleš Lokaj, Ph.D.
MAH11 prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.
SPA60 Ing. Lenka Spáčilová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- interpretovat moderní mikroekonomii na středně pokročilé úrovni - ilustrovat prostřednictvím indiferenční analýzy rozhodování spotřebitele a propojit základní model chování spotřebitele s rozhodováním spotřebitele v čase a v podmínkách rizika - formulovat předpoklady různých tržních struktur a porovnat modely rozhodování firmy o ceně a velikosti výstupu v podmínkách dokonalé a nedokonalé konkurence - analyzovat trhy výrobních faktorů a identifikovat dokonale a nedokonale konkurenční trhy výrobních faktorů - klasifikovat typy tržních selhání a zhodnotit jejich řešení - propojit rozhodování firmy a spotřebitele v teorii všeobecné ekonomické rovnováhy

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům pojmovou základnu a nezbytné nástroje pro pochopení moderní mikroekonomie na středně pokročilé úrovni, obvyklé na magisterském stupni studia. Dále je snahou předmětu prohloubit znalosti studentů nabyté při předchozím studiu mikroekonomie a rozšířit tyto znalosti také o aplikaci ekonomické teorie v dalších oblastech.

Povinná literatura:

HOŘEJŠÍ, Bronislava, Jana SOUKUPOVÁ, Libuše MACÁKOVÁ a Jindřich SOUKUP. Mikroekonomie. 6. aktualizované a doplněné vyd. Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-80-7261-538-4. SPÁČILOVÁ, Lenka a Ivana JÁNOŠÍKOVÁ. Mikroekonomie B - soubor úloh ze středně pokročilé mikroekonomie. SOT, vol. 30. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3987-5. VARIAN, Hal. R. Intermediate Microeconomics. A Modern Approach. 9th ed. New York: W. W. Norton & Company, 2014. ISBN 978-0-393-91967-7.

Doporučená literatura:

FRANK, Robert H. Microeconomics and Behavior. 9th ed. New York: McGraw-Hill Higher Education, 2014. ISBN 978-0078021695. HOLMAN, Robert. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. 3. akt. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018. 656 s. ISBN 978-80-7400-397-4. JUREČKA, Václav et al. Mikroekonomie. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0146-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Na každém lichém semináři (s výjimkou 1. a 13.) budou průběžně ověřovány znalosti z problematiky probírané na daném a předchozím semináři formou písemky, za kterou může student získat maximálně 5 bodů. Celkem bude těchto průběžných kontrol pět, započítávat se bude výsledek nejlepších čtyř písemek, tzn. že student může za průběžnou kontrolu studia získat až 20 bodů. Pokud se student nemůže semináře zúčastnit, nelze tuto průběžnou kontrolu studia nahradit jiným způsobem. Je možné si nahradit daný seminář s průběžnou kontrolou na hodině vyučované pro jiné studijní skupiny stejným nebo i jiným pedagogem. Studenti se schváleným individuálním studijním plánem mohou volit mezi dvěma možnostmi. Mohou postupovat výše uvedeným způsobem, tj. navštěvovat semináře a na nich absolvovat průběžnou kontrolu studia. Případně mohou absolvovat kontrolu studia formou písemky za 20 bodů na konci semestru. Danou formu průběžné kontroly studia si studenti s ISP musí zvolit na začátku semestru.

E-learning

Další požadavky na studenta

aktivní účast na cvičení, samostudium povinné a doporučené literatury

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do studia středně pokročilé mikroekonomie. - podmínky a předpoklady úspěšného absolvování kurzu - předmět a metody ekonomie - úvod do teorie chování spotřebitele - rozhodování spotřebitele a jeho rovnováha ve spotřebě 2. Rozšíření teorie chování spotřebitele. - rovnováha spotřebitele při změnách jeho důchodu a změnách cen produktů - poptávka a její elasticity - mezičasový výběr 3. Rozhodování subjektů za rizika a nejistoty. Ekonomie informací. - jistota a nejistota, - očekávaný výnos a riziko, postoj subjektů k riziku - možnosti snížení rizika - asymetrické informace 4. Teorie výroby. - vztah mezi vstupy a výstupy v krátkém a dlouhém období - náklady firmy - vztah mezi náklady v krátkém a dlouhém období - úspory z rozsahu 5. Dokonale konkurenční trh. - předpoklady modelu - rovnováha dokonale konkurenční firmy v krátkém a dlouhém období - rovnováha odvětví v krátkém a dlouhém období - změny tržní rovnováhy 6. Chování monopolní firmy. - předpoklady modelu, bariéry vstupu na trh - cíle monopolní firmy - rovnováha monopolní firmy v krátkém a dlouhém období - cenová diskriminace - přirozený monopol, síťový efekt 7. Oligopolní trh. - nekooperativní strategie oligopolní firmy - Nashova rovnováha - tvorba ceny na oligopolních trzích, cenové strategie 8. Protimonopolní regulace. - regulace monopolů - relevantní trh, dominantní postavení firmy - dobyvatelné trhy - kartelové dohody 9. Monopolistická konkurence. Alternativní teorie firmy. - chování monopolisticky konkurenční firmy - kritika předpokladů neoklasické teorie firmy 10. Trh práce. - volba mezi spotřebou a volným časem – utváření individuální nabídky práce - tržní nabídka práce - produkční funkce a produktivita práce – utváření individuální poptávky po práci - tržní poptávka po práci - krátkodobá a dlouhodobá rovnováha na dokonale konkurenčním trhu práce - nedokonale konkurenční trhy práce – odbory, monopson, zákonná minimální mzda, nezaměstnanost 11. Trh kapitálu. - volba mezi přítomnou a budoucí spotřebou - úspory a investice - trh zapůjčitelných fondů - nominální a reálná úroková sazba - rozhodování o investičních variantách 12. Všeobecná mikroekonomická rovnováha - efektivnost ve výrobě - efektivnost ve směně - výrobně-spotřební efektivnost – celková rovnováha - konflikt mezi efektivností a spravedlností, společenský blahobyt 13. Tržní selhání. Mikroekonomická politika státu. - externality - veřejné statky - veřejná volba - vládní selhání Semináře: 1. Úvod do studia středně pokročilé mikroekonomie. 2. Poptávková funkce, poptávková křivka, elasticity - cenová, důchodová, křížová cenová. 3. Příjmy z prodeje daného produktu - celkový, průměrný a mezní, vztah příjmů a cenové elasticity poptávky. Průběžná kontrola studia. 4. Chování spotřebitele - přebytek spotřebitele, indiferenční analýza, mezní míry substituce a optimum spotřebitele, mezičasový výběr. 5. Rozhodování za rizika a nejistoty. Průběžná kontrola studia. 6. Produkční funkce v krátkém a dlouhém období. 7. Nákladové funkce v krátkém a dlouhém období. Průběžná kontrola studia. 8. Chování dokonale konkurenční firmy v krátkém a dlouhém období. 9. Chování firmy jako monopolu, cíle firmy, neefektivnost a regulace monopolu. Průběžná kontrola studia. 10. Chování firmy v podmínkách oligopolu a monopolistické konkurence. 11. Trhy výrobních faktorů. Průběžná kontrola studia. 12. Všeobecná mikroekonomická rovnováha, externality a veřejné statky. 13. Kontrola semestrálních úkolů. 14. Zápočtové písemky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18
                Zápočtová písemka Písemka 15  1
                Průběžná kontrola studia Jiný typ úlohy 20  3
        Zkouška Zkouška 65  1
Rozsah povinné účasti: není nastaven

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2020/2021 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2019/2020 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok