114-0303/04 – Makroekonomie B (MAEB)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAD0012 Ing. Ondřej Badura, Ph.D.
HLA31 Ing. Karel Hlaváček, Ph.D.
JAW127 doc. Ing. Jan Janků, Ph.D.
KUC20 doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
LOK02 Ing. Aleš Lokaj, Ph.D.
MAH11 prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.
MEL044 doc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.
SUL080 Ing. Monika Šulganová, Ph.D.
WRO25 Ing. Tomáš Wroblowský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- analyzovat krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé makroekonomické jevy a procesy pomocí formálních modelů - porovnat makroekonomické teorie hlavního proudu a identifikovat jejich přednosti a slabiny - vysvětlit důsledky měnové a fiskální politiky v rámci konkurujících si makroekonomických modelů - spočítat rovnovážné hodnoty agregátního výstupu, cenové hladiny, úrokové míry a jiných veličin a změny těchto hodnot v reakci na makroekonomické zásahy vlády - kontrastovat modely uzavřené a otevřené ekonomiky s různou mírou mobility kapitálu - zhodnotit význam alternativních makroekonomických přístupů a metodik pro vytváření společenského blahobytu

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Cílem předmětu je prohloubit a rozšířit znalosti makroekonomických jevů, se kterými se studenti seznámili během prvního roku svého studia. Předmět pokrývá různorodé oblasti makroekonomické teorie hlavního proudu na středně pokročilé úrovni. Na rozdíl od úvodního makroekonomického kurzu (Makroekonomie A) jsou v tomto předmětu silně zdůrazněny mikroekonomické základy makroekonomických teorií, a proto je zde rovněž vyžadována základní znalost těchto ekonomických principů. V rámci předmětu jsou probírány a diskutovány doktríny neokeynesovství, monetarismu, nové klasické a nové keynesovské makroekonomie.

Povinná literatura:

BURDA, Michael a Charles WYPLOSZ. Macroeconomics – A European Text. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2017. 624 p. ISBN 978-0198737513. HOLMAN, Robert. Makroekonomie: Středně pokročilý kurz. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018. 480 s. ISBN 978-80-7400-541-1. SOUKUP, Jindřich, POŠTA, Vít, NESET, Pavel a PAVELKA, Tomáš. Makroekonomie. 4. aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2022. ISBN 978-80-7261-596-4.

Doporučená literatura:

JUREČKA, Václav a MACHÁČEK, Martin. Makroekonomie. 4., aktualizované a rozšířené vydání. Expert. Praha: Grada Publishing, 2023. ISBN 978-80-271-3635-3. MACH, Miloš. Makroekonomie II pro magisterské (inženýrské) studium. 1. a 2. část. 3. vyd. Slaný: Melandrium, 2001. 368 s. ISBN 8086175189. MACHÁČEK, Martin a kol. Makroekonomie B – Soubor úloh ze středně pokročilé makroekonomie Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita 2017. 108 s. ISBN 978-80-248-4012-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V případě vynucené distanční (bezkontaktní) výuky z epidemiologických důvodů budou zápočtové a zkouškové aktivity probíhat online prostřednictvím LMS Moodle a MS Teams, podmínky absolvování předmětu zůstávají beze změny. Zkouška je písemná, v hromadně vypsaných termínech.

E-learning

Další požadavky na studenta

aktivní účast na cvičeních

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Model IS-LM. - Předpoklady modelu. - Trh zboží a křivka IS. - Trh peněz a křivka LM. - Všeobecná rovnováha v modelu a její změny. - Multiplikátory fiskální a měnové politiky. 2. Fiskální a měnová politika v modelu IS-LM. - Účinnost fiskální politiky v ekonomice s pastí likvidity a v případě tzv. klasické ekonomiky. - Účinnost měnové politiky v ekonomice s pastí likvidity a v případě tzv. klasické ekonomiky. - Keynesovský transmisní mechanismus a jeho charakteristika. - „Dilema“ centrální banky. - Měnové přizpůsobení se fiskální expanzi. 3. Model IS-ALM. - Předpoklady modelu. - Časová struktura úrokových sazeb a výnosová křivka. - Všeobecná rovnováha v modelu a její změny. - Stabilizační politika v modelu. 4. Model AS-AD ve statickém pojetí. - Odvození křivky agregátní poptávky (AD) z modelu IS-LM. - Formalizace křivky AD, její sklon, poloha a determinanty. - Neoklasický model agregátní nabídky (AS). - Keynesovský model AS. - Účinky změny AD v neoklasickém a keynesovském modelu. 5. Friedmanův a Lucasův model krátkodobé agregátní nabídky. - Křivka krátkodobé agregátní nabídky (SAS) ve Friedmanově modelu. - Asymetrické informace na trhu práce a adaptivní očekávání. - Křivka krátkodobé agregátní nabídky (SAS) v Lucasově modelu. - Nedokonalé informace a racionální očekávání. - Účinnost měnové politiky ve Friedmanově a Lucasově modelu. 6. Makroekonomie nedokonalé konkurence. - Změny agregátní poptávky v modelu monopolistické konkurence. - Nominální rigidity a jejich zdroje. - Reálné rigidity a jejich zdroje. - Model „vstup – výstup“. - Hospodářsko politická doporučení nového keynesovství. 7. Nezaměstnanost a inflace. - Původní mzdová Phillipsova křivka a Solowova-Samuelsonova modifikace. - Friedmanova-Phelpsova verze Phillipsovy křivky s inflačními očekáváními. - Koncepce přirozené míry nezaměstnanosti a NAIRU. - Taylorova křivka a její konzistentnost s koncepcí přirozené míry. 8. Model AS-AD v dynamickém pojetí. - Křivka dynamické agregátní nabídky (DAS), její odvození a formalizace. - Křivka dynamické agregátní poptávky (DAD), její odvození a formalizace. - Determinanty míry inflace a míry růstu v krátkém a v dlouhém období. - Měnová a fiskální politika v modelu DAS-DAD. - Nabídkové šoky a inflace, dezinflační strategie. 9. Spotřeba a investice. - Jednoduchá agregátní spotřební funkce a tzv. Kuznetsova hádanka. - Hypotéza životního cyklu, její předpoklady a omezení. - Hypotéza permanentního důchodu, její předpoklady a omezení. - Tobinova „Q teorie“ investování. 10. Ekonomický cyklus. - Deterministický a stochastický trend. - Nerovnovážné a rovnovážné pojetí ekonomického cyklu. - Hypotéza mezičasové substituce a model reálného hospodářského cyklu (RBC). - Peníze v modelu RBC. - Konvenční pravdy a konjunkturní prognózování. 11. Ekonomický růst. - Předpoklady Solowova-Swanova modelu růstu. - Produkční, investiční a amortizační funkce. - Stálý stav a jeho determinanty. - Role technologického pokroku. - Empirické problémy Solowova-Swanova modelu a nová teorie růstu. 12. Model IS-LM-BP. - Předpoklady modelu. - Funkce IS a LM v otevřené ekonomice, jejich formalizace. - Funkce vyrovnané platební bilance (BP) a její složky. - Mezinárodní mobilita kapitálu a přizpůsobovací procesy v alternativních kurzových režimech. 13. Fiskální a měnová politika v modelu IS-LM-BP. - Účinnost fiskální politiky v Mundellově-Flemingově modelu. - Účinnost měnové politiky v Mundellově-Flemingově modelu. - Účinnost fiskální a měnové politiky v modelu s omezenou mobilitou kapitálu. - Účinnost fiskální a měnové politiky v modelu s nulovou mobilitou kapitálu. - Některá omezení analýzy v modelu. Cvičení: 1. Rozprava o aktuálních makroekonomických problémech České republiky. 2. Model IS-LM. Výpočet rovnovážné úrokové míry a rovnovážného výstupu. Výpočet multiplikátorů fiskální a měnové politiky. 3. Model IS-ALM. Kvantifikace dopadů změn očekávané míry inflace a jednotlivých složek splatnostní prémie na úrokové míry a agregátní výstup. 4. Vybrané problémy agregátní nabídky a poptávky. Výpočet agregátního výstupu na základě Lucasovy nabídkové funkce. Determinace výstupu v makroekonomickém modelu monopolistické konkurence, kvantifikace makroekonomické externality. 5. Nezaměstnanost a inflace. Komparace Phillipsovy a Taylorovy křivky. Výpočet míry inflace a míry růstu agregátního výstupu v modelu DAS-DAD během přizpůsobovacího procesu. 6. Ekonomický růst a cyklus. Růstové účetnictví. Korelační analýza ekonomického cyklu. 7. Model IS-LM s reálným devizovým kurzem. Model IS-LM-BP s dokonalou a nedokonalou mobilitou kapitálu. Výpočet rovnovážné úrokové míry a rovnovážného výstupu. 8. Zápočtový test.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2020/2021 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2019/2020 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2016/2017 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2018/2019 letní
2018/2019 zimní
2017/2018 letní
2017/2018 zimní
2016/2017 letní
2016/2017 zimní
2015/2016 letní
2015/2016 zimní