114-0305/04 – Světová ekonomika (SE)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity4
Garant předmětuIng. Aleš Lokaj, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Aleš Lokaj, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRE0018 Ing. Jiří Gregor, Ph.D.
JUR33 Ing. Martin Juroška, Ph.D.
LOK02 Ing. Aleš Lokaj, Ph.D.
MEL06 doc. Dr. Ing. Martin Melecký, Ph.D.
POL01 prof. RNDr. PhDr. Stanislav Polouček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Popsat základní rysy světového hospodářství, - Orientace v současném světovém dění a porozumnění rozdílného pohledu světových velmocí na světovou ekonomiku a obchod, - Vysvětlit základní příčiny existence mezinárodního obchodu a jeho formy, - Pochopení a orientace ve světové ekonomice ze tří různých pohledů (zemí Západu, zemí Orientu a zemí Afriky) - Popsat systém mezinárodních organizací a jejich úlohy v současném světě, - Objasnit úlohu surovin, energií a populačního faktoru ve světové ekonomice a orientace v lokalitách, kterých se daná problematika dotýká, - Objasnit globalizační a integrační procesy ve světové ekonomice(včetně nově vznikajících uskupení mezi rozvojovými zeměmi),

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Výklad základních zákonitostí a problémů v oblasti světové ekonomiky a seznámení s některými ekonomickými teoriemi světové ekonomiky a zahraničního obchodu. Seznámení se základními integračními uskupení s přihlédnutím především na uskupení rozvojových zemí. Prezentace rozdílného pohledu odlišných kultur na dění ve světové ekonomice a jejich ovlivňování světového vývoje. Upozornění na významnou úlohu surovin a populačního faktoru v problematice světového obchodu. Přiblížení globalizace a úlohy transnacionálních korporací v současném světovém obchodě.

Povinná literatura:

CIHELKOVÁ, Eva. Aktuální otázky světové ekonomiky proměny a governance. Praha: Professional Publishing, 2013, 248 s. ISBN 9788074311048. CIHELKOVÁ, Eva a Hana KUNEŠOVÁ. Světová ekonomika nové jevy a perspektivy 2. doplněné a přepracované vydání. 2.vyd. Praha: Grada, 2009, 320 s. ISBN 9788071794554. KUBIŠTA, Václav. Mezinárodní ekonomické vztahy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 375 s. 2009, ISBN 978-80-7380-191-5.

Doporučená literatura:

ŠTĚRBOVÁ Ludmila a kol. Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4694-4 KALÍNSKÁ, Emilie a kol. Mezinárodní obchod v 21. století. Praha: Grada, 2010. 232 s. ISBN 978-80-247-3396-8. BECK, Ulrich. Moc a protiváha moci v globálním věku. Praha: SLON, 2007, 464 s. ISBN 978-80-86429-67-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Samostudium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do studia. Stanovení podmínek absolvování kurzu. Rozbor literatury. 2. Charakteristika a vymezení světového ekonomiky, její formování a historický vývoj. 3. Základní teorie zahraničního obchodu – Merkantilismus, teorie absolutních a komparativních výhod, Heckscherův – Ohlinův model a jeho modifikace, alternativní teorie zahraničního obchodu. 4. Zahraniční obchod a obchodní politika států. Liberalismus vs. Protekcionismus. Nástroje obchodní politiky a základní členění. 5. Role národních států, transnacionálních organizací a mezinárodních organizací ve světové ekonomice. 6. Historie a současné rozložení „síly“ ve světové ekonomice. Zaměření na hlavní světová centra a nová vznikající centra – země skupiny BRIC, BRIICS a NEXT-11. 7. Globalizace světové ekonomiky. Historie a vývoj globalizace. Tři základní etapy globalizace. Měření globalizace. 8. Integrační procesy ve světové ekonomice. Rozdělení integračních procesů. Základní stupně makrointegrace. Významné integrační uskupení světa. 9. Role přírodních zdrojů a energetiky ve světové ekonomice. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje. Vymezení nejdůležitějších neobnovitelných zdrojů a jejich role ve světové ekonomice. 10. Populační faktor ve světové ekonomice. Obyvatelstvo a jeho rasy. Zaměstnanost ve světové ekonomice. Migrace. 11. Ekonomické postavení vybraných světových protagonistů - Západ. Definování základních světových protagonistů se zaměřením na Spojené státy americké a Evropu. Jejich dějiny, ekonomické postavení, současné problémy a hrozby. Ekonomické postavení vybraných světových protagonistů - Orient. Definování základních světových protagonistů se zaměřením na Čínu, Indii, Japonsko a Blízký Východ. Jejich dějiny, ekonomické postavení, současné problémy a hrozby. 12. Ekonomické postavení vybraných světových protagonistů - Afrika. Definování základních světových protagonistů se zaměřením na Subsaharskou Afriku a vybrané státy regionu. Jejich dějiny, ekonomické postavení, současné problémy a hrozby., 13. Institucionální stránka mezinárodních hospodářských vztahů. 14. Mezinárodní organizace a vývoj mezinárodního měnového systému.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Písemný test Písemka 100  51
Rozsah povinné účasti: není stanoven

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S04) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku