114-0323/01 – Monetary Theory and Policy (MTP)

Gurantor departmentDepartment of EconomicsCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUL20 prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

Explanation of current issues in monetary theory and policy. Analysis of central banks' monetary policy, transmission mechnisms, influence of money on price level, product and other macroeconomic aggregates.

Compulsory literature:

Povinná literatura: 1. Kotlán, V. a kol.: Monetární politika. Ostrava, EkF VŠB-TU 1999. 2. Kulhánek, L.: Peněžní teorie a politika. Karviná, OPF SU 2003. 3. Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha, Management Press 1999. (Kap. 4-5, 11-12, 17-19). 4. Revenda, Z. a kol.: Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha, Management Press 1997., 3. vydání Praha, Management Press 2000. (Kap. 1-2, 9-16). Doporučená literatura: 1. Frait, J., Zedníček, R. a kol.: Makroekonomie. Ostrava, EkF VŠB-TU 1996. (Kap. 6-7). 2. Mishkin, F. S.: Ekonomie peněz, bankovnictví a finančních trhů. In: Finance a úvěr, 1991-1992. (Kap. 6-7, 12-13, 19-20). 3. Mandel, M. Centrální banka v otevřené ekonomice. Praha, VŠE 1995.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Peníze a úvěr v ekonomice. - Význam peněz a úvěru v tržní ekonomice. - Množství peněz v oběhu, měnové agregáty a měnová báze. - Měnový přehled, bilance centrální banky. 2. Teorie poptávky po penězích. - Keynesova teorie poptávky po penězích. - Baumolova a Tobinova teorie poptávky po penězích. - Friedmanova teorie poptávky po penězích a empirické výzkumy poptávky po penězích. 3. Nabídka peněz. - Formy soudobých peněz a subjekty nabídky peněz. - Multiplikace depozit a peněžní multiplikátor. - Model nabídky peněz. 4. Úrokové sazby. - Finanční trhy a utváření úrokových sazeb. - Teorie úrokových sazeb a časová struktura úrokových sazeb. - Inflace a úrokové sazby. 5. Centrální banka. - Vývoj centrálního bankovnictví. - Funkce centrální banky, centrální banka a monetární politika. - Nezávislost centrální banky. Transparentnost a kredibilita. 6. Transmise monetárních impulsů. - Monetární impulsy a monetární veličiny. - Systematika koncepcí transmise monetárních impulsů. - Úvěrově teoretický a kapitálově teoretický přístup. 7. Strategie monetární politiky. - Proces měnové politiky, ekonomická teorie a monetární politika. - Cíle, kritéria a indikátory monetární politiky. - Nástroje monetární politiky. 8. Transmisní mechanismy monetární politiky. - Systematika transmisních mechanismů monetární politiky. - Měnový, úvěrový a kursový transmisní mechanismus. - Modifikace transmisních mechanismů měnové politiky. 9. Cílování inflace a cílování peněžní zásoby. - Cílování zprostředkujícího kritéria a konečného cíle. - Přímé cílování inflace. - Kombinace cílování peněžní zásoby a cílování inflace. 10. Peníze, cenová hladina a inflace. - Měření cenové hladiny a inflace. - Inflace, produkt a zaměstnanost. - Peníze, inflace a monetární politika v modelu AS-AD. 11. Inflační očekávání a účinnost monetární politiky v modelu IS-LM. - Účinnost monetární a fiskální politiky v modelu IS-LM. - Úroková elasticita poptávky po penězích a monetární politika. - Model IS-LM a inflační očekávání. 12. Monetární politika v otevřené ekonomice. - Vnitřní a vnější rovnováha ekonomiky. - Kursový režim, devizové rezervy a platební bilance. - Účinnost monetární politiky v modelu IS-LM-BP. 13. Monetární politika vybraných centrálních bank. - ČNB a změny měnové politiky v ČR. - Eurosystém a měnová politika ECB. - Soudobá měnová politika v USA a Británii. 14. Finanční inovace a monetární politika. - Monetární politika a zhroucení úvěrů. - Hlavní projevy finančních inovací. - Dopady finančních inovací na účinnost monetární politiky.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner