114-0344/01 – Fiscal Theory and Policy (FTP)

Gurantor departmentDepartment of EconomicsCredits2
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Jan LibichSubject version guarantorIng. Tomáš Wroblowský, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAH11 prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.
WRO25 Ing. Tomáš Wroblowský, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student should be able to: -assess the efficiency of governments fiscal measures -compare the theoretical approaches to fiscal imbalance -estimate the impact of fiscal variables' changes on other macro variables -design measures for improving the situation of public finance

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

The course provides a comprehensive review of fiscal theory since the end of WWII. It is aimed on fiscal policy efficiency in the neo-Keynesian IS-LM and IS- LM-BP models, attention is also paid to fiscal aspects of new classical macroeconomics and new Keynesian economics. The course also contains topics that are not usually tought in intermediate courses of macroeconomics. These are, for example, the Ricardian equivalence theorem, fiscal federalism or fiscal theory of price level.

Compulsory literature:

Hansen, B. The economic theory of fiscal policy London : Routledge, 2003 Izák, V. Fiscal policy : intermediate course. Praha : Oeconomica, 2009 - 150 s.

Recommended literature:

Buti, Marco; Von Hagen, Jurgen; Martinez-Mongay, Carlos. The Behaviour of Fiscal Authorities: Stabilization, Growth and Institutions. New York: Palgrave, 2002. 304 s. ISBN 0-333-98495-1

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Fiskální politika v uzavřené ekonomice – analýza v modelu IS-LM. - Vytěsňovací efekt vládních výdajů. - Multiplikátor fiskální politiky. - Interakce fiskální a monetární politiky. 2. Fiskální politika v otevřené ekonomice – analýza v modelu IS-LM-BP. - Vliv alternativních režimů devizových kurzů na účinnost fiskální politiky. - Vliv rozdílných stupňů mezinárodní mobility kapitálu na účinnost fiskální politiky. 3. Rozpočtový deficit a jeho měření - Rozpočtový deficit, možné příčiny a důsledky - Strukturální a cyklický deficit. Rozklad salda veřejných financí na strukturální a cyklickou složku. - Metodologické problémy spojené s měřením rozpočtového deficitu. 4. Teorie vládního dluhu. - Vládní dluh, možné příčiny vzniku dluhu - Domácí zadlužení a jeho makroekonomické důsledky - Zahraniční zadlužení a jeho makroekonomické důsledky - Možnosti krytí vládního dluhu, krytí dluhu v ČR 5. Ricardovská ekvivalence. - Vládní dluh a změna v objemu daní jako rovnocenné metody financování dané úrovně vládních výdajů. - Aplikace teorie permanentního důchodu a hypotézy životního cyklu, mezičasový výběr. - Důsledky ricardovské ekvivalence pro fiskální politiku. 6. Fiskální politika v pojetí ekonomie strany nabídky. - Teorie podnětů P. C. Robertse. - Lafferova křivka a citlivost úspor na změny v mezní míře zdanění. - Fiskální experimenty v 80. letech 20. století (R. Reagan, M. Thatcherová) a jejich výsledky. 7. Teorie a empirie fiskálního federalismu. - Neokeynesovská koncepce funkcí veřejného sektoru (R. Musgrave). - Fiskální federalismus v pojetí W. Oatese. - Prostředky institucionálního zajištění se proti regionálním výkyvům ekonomické aktivity. - Fiskální politika v integrující se Evropě (EU, EMU). 8. Interakce měnové a fiskální politiky - Fiskální aspekty měnové politiky - Ražebné jako zdroj příjmů státního rozpočtu - Mezičasové rozpočtové omezení a „slabá verze“ fiskální teorie determinace cenové hladiny 9. Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí - Vliv demografických změn na udržitelnost veřejných financí, možnosti řešení - Problematika mandatorních výdajů ve veřejných rozpočtech

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 0  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy (00) National Economy P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy (00) National Economy P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner