114-0344/04 – Fiskální teorie a politika (FTP)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity4
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Jan LibichGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Jan Libich
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAD0012 Ing. Ondřej Badura, Ph.D.
DRA099 doc. Ing. Magdaléna Drastichová, Ph.D.
JAW127 doc. Ing. Jan Janků, Ph.D.
FIL03 Ing. Lenka Johnson Filipová, Ph.D.
LIB009 prof. Dr. Ing. Jan Libich
MEL044 doc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student by měl být schopen: -zhodnotit účinnost fiskálních opatření vlády -srovnat teoretické přístupy k rozpočtové nerovnováze -odhadnout dopady změn fiskálních veličin na ostatní makroekonomické proměnné -navrhnout opatření pro zlepšení stavu veřejných financí

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět poskytuje přehled vybraných aspektů fiskální teorie od konce 2. světové války do současnosti. Soustřeďuje se na analýzu účinnosti fiskální politiky v neokeynesovském modelu IS-LM pro uzavřenou i otevřenou ekonomiku, pozornost je však věnována i alternativním teoretickým přístupům (hypotéza ricardovské ekvivalence). Předmět rovněž propojuje poznatky obecné makroekonomické teorie s některými vysoce aktuálními problémy soudobé ekonomické reality (např. fiskální politika v rámci EU, resp. EMU, příčiny a důsledky chronických deficitů v některých zemích). U studentů se při zvolení tohoto kurzu předpokládají znalosti nabyté v předmětech Makroekonomie A, Mikroekonomie A, Veřejné finance a Hospodářská politika A. Výhodou jsou rovněž znalosti získané v předmětech Světová ekonomika a Dějiny ekonomických teorií, jejich absence však není překážkou úspěšného absolvování kurzu.

Povinná literatura:

IZÁK, Vratislav. Fiskální politika. Praha: Oeconomica, 2005. 209 s. ISBN 80-245-0976-8. KUBÁTOVÁ, Květa. Fiskální a monetární politika po velké recesi. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. 118 s. ISBN 978-80-7380-605-7. ROSEN, Harvey and Ted GAYER, Public Policy (Global 10th Edition), 2014. 700p. ISBN 978-00-7715-469-1.

Doporučená literatura:

JÍLEK, Milan. Fiskální decentralizace, teorie a empirie. Praha: ASPI, 2008. 426 s. ISBN 978-80-7357-355-3. BACHANOVÁ, Veronika. Fiskální politika v prostředí evropské hospodářské a měnové unie. Praha: C.H. Beck, 2014. 127 s. ISBN 978-80-7400-526-8. HANSEN, Alvin Harvey a Seymour Edwin HARRIS. Monetary theory and fiscal policy. Chicago: Papamoa Press, 2018. 219 p. ISBN 978-1-78912-741-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti jsou povinni se připravit na semináře a vypracovat úkoly zadané na přednáškách. Tyto úkoly jsou poté diskutovány v rámci seminářů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Fiskální politika v uzavřené ekonomice – analýza v modelu IS-LM. - Vytěsňovací efekt vládních výdajů. - Multiplikátor fiskální politiky. - Interakce fiskální a monetární politiky. 2. Fiskální politika v otevřené ekonomice – analýza v modelu IS-LM-BP. - Vliv alternativních režimů devizových kurzů na účinnost fiskální politiky. - Vliv rozdílných stupňů mezinárodní mobility kapitálu na účinnost fiskální politiky. 3.-4. Rozpočtový deficit a jeho měření - Rozpočtový deficit, možné příčiny a důsledky - Strukturální a cyklický deficit. Rozklad salda veřejných financí na strukturální a cyklickou složku. - Metodologické problémy spojené s měřením rozpočtového deficitu. 5.-6. Teorie vládního dluhu. - Vládní dluh, možné příčiny vzniku dluhu - Domácí zadlužení a jeho makroekonomické důsledky - Zahraniční zadlužení a jeho makroekonomické důsledky - Možnosti krytí vládního dluhu, krytí dluhu v ČR 7. Ricardovská ekvivalence. - Vládní dluh a změna v objemu daní jako rovnocenné metody financování dané úrovně vládních výdajů. - Aplikace teorie permanentního důchodu a hypotézy životního cyklu, mezičasový výběr. - Důsledky ricardovské ekvivalence pro fiskální politiku. 8.-9. Fiskální politika v pojetí ekonomie strany nabídky. - Teorie podnětů P. C. Robertse. - Lafferova křivka a citlivost úspor na změny v mezní míře zdanění. - Fiskální experimenty v 80. letech 20. století (R. Reagan, M. Thatcherová) a jejich výsledky. 10. Teorie a empirie fiskálního federalismu. - Neokeynesovská koncepce funkcí veřejného sektoru (R. Musgrave). - Fiskální federalismus v pojetí W. Oatese. - Prostředky institucionálního zajištění se proti regionálním výkyvům ekonomické aktivity. - Fiskální politika v integrující se Evropě (EU, EMU). 11.-12. Interakce měnové a fiskální politiky - Fiskální aspekty měnové politiky - Ražebné jako zdroj příjmů státního rozpočtu - Mezičasové rozpočtové omezení a „slabá verze“ fiskální teorie determinace cenové hladiny 13.-14. Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí - Vliv demografických změn na udržitelnost veřejných financí, možnosti řešení - Problematika mandatorních výdajů ve veřejných rozpočtech

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Obhajoba seminární práce Jiný typ úlohy 70  0 2
        Aktivita v průběhu seminářů Jiný typ úlohy 30  12
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách i cvičeních není povinná

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na přednáškách i cvičeních není povinná

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní