114-0351/01 – History and the Present State of Mass Media (DSMM)

Gurantor departmentDepartment of EconomicsCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Give technical and social conditions of media origin Describe a political, economic and cultural role of media Describe changes in media structure Explain transformation of journalism during the 19th and the 20th century Clarify transformation of media Explain the impact of globalization on media activities development Compare the development of Czechoslovak media with the world Apply the acquired knowledge of mass media development to the current media situation

Teaching methods

Summary

Předmět Dějiny a současnost masových médií (metodologicky spadající do oblasti sociální historie) je úvodem do studia dějin a současnosti masových médií a podává přehled o hlavních vývojových etapách světových médií do konce 20. století v nejvyspělejších zemích v kontextu s vývojem médií na území dnešní ČR. Předmět se koncentruje na výklad nejvýznamnějších politických a sociálních, ale i technologických podmínek vývoje médií a na vybrané příklady vydavatelských a novinářských osobností, na směrodatná média a roli příjemců. Cíle předmětu Dějiny a současnost masových médií je na hlavních trendech ve vývoji periodického tisku, rozhlasu a televize nabídnout studentům profesní, sociální a politický kontext jejich budoucí práce a podpořit povědomí o historických souvislostech novinářství . Jádrem práce v kurzu je aplikace získaných poznatků o vývoji masových médií na současnou mediální situaci.

Compulsory literature:

Literatura: doporučené studijní materiály: Jirák, J.- Köpplová, B. (2002): Média a společnost. Praha: Portál Köppl, L., Köpplová B. (1988): Dějiny světové žurnalistiky I. Praha: Novinář Habermas, J. (2000): Strukturální přeměny veřejnosti, Praha: Filosofia Prokop, Dieter /2005): Boj o média, Karolinum, (vyjde v prosinci 2005) Bednařík, Petr, Čábelová, Lenka, Köpplová Barbara, Moravec,V.: Dějiny českých médií v datech, Karolinum, 2003 Pasák, T. (1980):Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v českých zemích z let 1939-1945, Praha, UK další doporučená literatura: Altschull, J.Herbert (1990): From Milton to McLuhan, N.Y.: Longman Postman, Neil (1999): A Bridge to the Eighteenth Century: N.Y.: Alfred A.Knopf Inc. Emery, M, Emery E. (1992): The Press and America: New Jersey: Prentice Hall Wilke, Jürgen (2000): Grundzüge der Medien- und Kommunikationsgeschichte: Köln, Weimar, Wien, Böhlau

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova předmětu: 1. Kulturní a sociální důsledky vynálezu knihtisku na novodobou společnost, počátky tištěných periodik v Evropě; 2. Počátky žurnalistiky v kontextu modernizace společnosti (vznik veřejné sféry) 3. Periodické noviny a časopisy a jejich čtenáři v 17., 18. a 19. století ve vyspělých evropských zemích a v USA 4. Proměny žurnalistiky během 19. století (od vzniku masového tisku ve Francii, Anglii a USA přes první zpravodajské agentury k northcliffovské revoluci) 5. Rozvoj periodik na území dnešní ČR (do r. 1918) 6. Technické a sociální podmínky vzniku vysílacích médií (telegraf, telefon, rozhlas) 7. Politická, ekonomická i kulturní úloha médií v letech 1918-1945 v Evropě a USA 8. Vývoj československých médií v meziválečném období a době Protektorátu Čechy a Morava 9. Politické a společenské změny v postavení médií ve druhé polovině 20. století na příkladu vybraných zemí 10. Charakter změn ve struktuře vývoje československých médií (1945- 1968/69) a v období normalizace v letech 1970-1989 11. Transformace médií a mediálního systému na počátku 90. let 20. století 12. Nástup nových médií a posun v postavení masových médií, trendy v jejich vývoji (vliv globalizace, komodifikace, komercionalizace, koncentrace vlastnictví)

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Other task type Other task type 30  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Written examination Written examination 70  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.