114-0352/01 – Spisovný jazyk a jazyková kultura (SJJK)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity3
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definovat jazyk, fonetiku, fonologii, grafemiku Vyjmenovat funkce jazyka Popsat zvukovou a grafickou stránku jazyka Vysvětlit funkce a principy pravopisu Objasnit rozdíly spisovného a nespisovného jazyka Aplikovat získané poznatky z českého pravopisu v mediální praxi

Vyučovací metody

Anotace

Disciplína je zaměřena na vymezení jazykové kultury ve vztahu ke spisovné češtině. Opírá se o klasické teze Pražského lingvistického kroužku a sleduje dynamickou povahu jazykové kultury v současnosti. Předpokládá se, že se u studentů rozvine na základě praktických ukázek schopnost posuzovat, co je a co není jazykově správné v závislosti na typu projevu, a schopnost vnímat správnost jevů v kontextu vývojových tendencí češtiny.

Povinná literatura:

Literatura: Aktuální otázky jazykové kultury. Praha: Academia, 1979. BARTOŠEK, J. Kultura věcné jazykové komunikace. Olomouc: UP, 1996. CUŘÍN, F. – NOVOTNÝ, J. Vývojové tendence současné spisovné češtiny a kultura jazyka. Praha : SPN, 1987. ČERNÁ, A., a kol. Na co se nás často ptáte. Praha: Scientia, 2002. HAUSENBLAS, K. O kulturu řeči. NŘ 3, 1991, s. 113-123. HOLASOVÁ, T. Umíte dobře mluvit? Praha: H&H, 1992. KARLÍK, P. – KRČMOVÁ, M. (eds.) Jazyk a kultura vyjadřování. Sborník MU, Brno 1998. KULDANOVÁ, P. – SVOBODOVÁ, J. Jazyková kultura dnešních dní. Ostrava: OU, 2003. Readings in Linguistics I. Ed. Joos, M. 4 ed. Chicago – London: Univ. of Chicago Press, 1968. SEDLÁČEK, M. K vývoji jazykové kultury češtiny v letech 1918 - 1945. NŘ 1991, č. 4-5. Spisovná čeština a jazyková kultura. Praha: Melantrich, 1932. STICH, A. K pojmu jazykové kultury a jeho obsahu. In Aktuální otázky jazykové kultury. Praha : Academia, 1979. VACHEK, J. Prolegomena k dějinám pražského školy jazykovědné. Jinočany: H&H, 1999. doporučené studijní materiály: DANEŠ, F. a kol. O češtině pro Čechy. Praha : Orbis, 1963. NOSEK, J. Vilém Mathesius a počátky Pražského lingvistického kroužku. XXI. ročenka Kruhu moderních filologů, s. 8-13. Praha 1997. VACHEK, J. Some Basic and Less Known Aspects of the Prague Linguistic School. Praha : Academia, 1983. WELLEK, R. Vilém Mathesius (1882 - 1945). Founder of the Prague linguistic circle. In L. MATEJKA, Sound, Sign and Meaning. New York : Routledge, 1978, s. 6-14. další doporučená literatura: DAVIS, P. W. Modern Theories of Language. New Yersey: Prentice Hall 1973. DE SAUSSURE, F. Kurs obecné lingvistiky. Praha : Odeon, 1989. DOKULIL, M. - SGALL, P. Anketa o jazykové kultuře. NŘ 4, 1992, s. 169-174. Dynamika současné češtiny z hlediska lingvistické teorie a školské praxe. Sborník PdF UK, Praha 1988. GARVIN, P. L. Method and Theory in Linguistics. Hague – Paris : Mouton, 1970. STEINER, P. The conceptual basis of Prague structuralism. In L. MATEJKA Sound, Sign and Meaning. New York : Routledge, 1978, s. 351-385.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Jazyk, jazykový znak, purismus a brusičství. 2. PLK - hlavní zásady, hlavní myšlenky. Členové PLK a jeho pokračovatelé, PLK a současnost. 3. Diferenciace a stratifikace národního jazyka. Útvary strukturní a nestrukturní (vymezení spisovného jazyka, dialektu, obecné češtiny, běžné mluvy, slangu, profesní mluvy a argotu.) 4. Názory na psaný jazyk a jazykovou kulturu (vývoj a změny názorů v průběhu 20. století). Jazyková kultura a její složky. 5. Vývoj jazykové kultury češtiny 1918 - 1945, chápání jazykové kultury v současnosti. 6. Pojmy: standard, substandard, varianta a varieta. Normy strukturní, stylové a komunikační. 7. Vývoj názorů na normu a kodifikaci. Retrospektivnost a perspektivní hloubka kodifikace, dynamika spisovného jazyka, variantnost a norma, variantnost a kodifikace. Postup při kodifikaci. 8. Vývoj ve spisovném jazyce, současné vývojové tendence. 9. Opozice, antimonie fungující ve spisovném jazyce. Intelektualizace vs. demokratizace; internacionalizace vs. nacionalizace; racionalizace vs. emocionalizace; variabilita vs. stabilita; terminologizace vs. determinologizace; formálnost vs. uvolněnost; automatizace vs. aktualizace. 10. Aktuální (teoretické i praktické) otázky jazykové kultury (příp. pověry o jazyce). 11. Postoje veřejnosti k jazyku. 12. Jazykové poradenství a vztah veřejnosti k jazykové kultuře. 13. Média a jazyková kultura. 14. Budoucnost spisovného jazyka a perspektivy jazykové kultury.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku