114-0352/01 – Standard Language and Its Culture (SJJK)

Gurantor departmentDepartment of EconomicsCredits3
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Define the language, phonetics, phonology, graphemics Specify language functions Describe sound and graphic aspects of the language Explain functions and principles of spelling Clarify differences between standard and ungrammatical language Apply acquired knowledge of Czech spelling to media practice

Teaching methods

Summary

Disciplína je zaměřena na vymezení jazykové kultury ve vztahu ke spisovné češtině. Opírá se o klasické teze Pražského lingvistického kroužku a sleduje dynamickou povahu jazykové kultury v současnosti. Předpokládá se, že se u studentů rozvine na základě praktických ukázek schopnost posuzovat, co je a co není jazykově správné v závislosti na typu projevu, a schopnost vnímat správnost jevů v kontextu vývojových tendencí češtiny.

Compulsory literature:

Literatura: Aktuální otázky jazykové kultury. Praha: Academia, 1979. BARTOŠEK, J. Kultura věcné jazykové komunikace. Olomouc: UP, 1996. CUŘÍN, F. – NOVOTNÝ, J. Vývojové tendence současné spisovné češtiny a kultura jazyka. Praha : SPN, 1987. ČERNÁ, A., a kol. Na co se nás často ptáte. Praha: Scientia, 2002. HAUSENBLAS, K. O kulturu řeči. NŘ 3, 1991, s. 113-123. HOLASOVÁ, T. Umíte dobře mluvit? Praha: H&H, 1992. KARLÍK, P. – KRČMOVÁ, M. (eds.) Jazyk a kultura vyjadřování. Sborník MU, Brno 1998. KULDANOVÁ, P. – SVOBODOVÁ, J. Jazyková kultura dnešních dní. Ostrava: OU, 2003. Readings in Linguistics I. Ed. Joos, M. 4 ed. Chicago – London: Univ. of Chicago Press, 1968. SEDLÁČEK, M. K vývoji jazykové kultury češtiny v letech 1918 - 1945. NŘ 1991, č. 4-5. Spisovná čeština a jazyková kultura. Praha: Melantrich, 1932. STICH, A. K pojmu jazykové kultury a jeho obsahu. In Aktuální otázky jazykové kultury. Praha : Academia, 1979. VACHEK, J. Prolegomena k dějinám pražského školy jazykovědné. Jinočany: H&H, 1999. doporučené studijní materiály: DANEŠ, F. a kol. O češtině pro Čechy. Praha : Orbis, 1963. NOSEK, J. Vilém Mathesius a počátky Pražského lingvistického kroužku. XXI. ročenka Kruhu moderních filologů, s. 8-13. Praha 1997. VACHEK, J. Some Basic and Less Known Aspects of the Prague Linguistic School. Praha : Academia, 1983. WELLEK, R. Vilém Mathesius (1882 - 1945). Founder of the Prague linguistic circle. In L. MATEJKA, Sound, Sign and Meaning. New York : Routledge, 1978, s. 6-14. další doporučená literatura: DAVIS, P. W. Modern Theories of Language. New Yersey: Prentice Hall 1973. DE SAUSSURE, F. Kurs obecné lingvistiky. Praha : Odeon, 1989. DOKULIL, M. - SGALL, P. Anketa o jazykové kultuře. NŘ 4, 1992, s. 169-174. Dynamika současné češtiny z hlediska lingvistické teorie a školské praxe. Sborník PdF UK, Praha 1988. GARVIN, P. L. Method and Theory in Linguistics. Hague – Paris : Mouton, 1970. STEINER, P. The conceptual basis of Prague structuralism. In L. MATEJKA Sound, Sign and Meaning. New York : Routledge, 1978, s. 351-385.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova předmětu: 1. Jazyk, jazykový znak, purismus a brusičství. 2. PLK - hlavní zásady, hlavní myšlenky. Členové PLK a jeho pokračovatelé, PLK a současnost. 3. Diferenciace a stratifikace národního jazyka. Útvary strukturní a nestrukturní (vymezení spisovného jazyka, dialektu, obecné češtiny, běžné mluvy, slangu, profesní mluvy a argotu.) 4. Názory na psaný jazyk a jazykovou kulturu (vývoj a změny názorů v průběhu 20. století). Jazyková kultura a její složky. 5. Vývoj jazykové kultury češtiny 1918 - 1945, chápání jazykové kultury v současnosti. 6. Pojmy: standard, substandard, varianta a varieta. Normy strukturní, stylové a komunikační. 7. Vývoj názorů na normu a kodifikaci. Retrospektivnost a perspektivní hloubka kodifikace, dynamika spisovného jazyka, variantnost a norma, variantnost a kodifikace. Postup při kodifikaci. 8. Vývoj ve spisovném jazyce, současné vývojové tendence. 9. Opozice, antimonie fungující ve spisovném jazyce. Intelektualizace vs. demokratizace; internacionalizace vs. nacionalizace; racionalizace vs. emocionalizace; variabilita vs. stabilita; terminologizace vs. determinologizace; formálnost vs. uvolněnost; automatizace vs. aktualizace. 10. Aktuální (teoretické i praktické) otázky jazykové kultury (příp. pověry o jazyce). 11. Postoje veřejnosti k jazyku. 12. Jazykové poradenství a vztah veřejnosti k jazykové kultuře. 13. Média a jazyková kultura. 14. Budoucnost spisovného jazyka a perspektivy jazykové kultury.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0 3
        Other task type Other task type 85  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.